Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Pràctiques externes

Descripció
L'assignatura pretén que l'alumnat faci un tast, a l'hora que aprengui, a partir de dur a terme activitats en el context d'una empresa u organització. Així mateix, l'assignatura programa tot un conjunt d'activitats formatives per tal d'aproximar la realitat laboral a l'alumnat, alhora que mira de potenciar tot un seguit d'elements (confecció C.V.; com fer una entrevista;...).
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
4.00
Coneixements previs

L'assignatura pot prendre diferents formes depenent de quin sigui el camp de treball i per tant es necessària una formació genèrica bàsica les àrees associades a la titulació que cursa l'alumn@ que li permetin dur a terme el seu aprenentatge a partir de tot un seguit de tasques en format de pràctiques dutes a terme en el context d'una empresa u organització.

Objectius

El principal objectiu és fer un tast del que comporta continuar el període formatiu, però en un ambient laboral real, tot i començant a emprar els coneixements i competències que ja ha fet seves l'alumn@, alhora que desenvolupant-les.

De forma sintètica, l'assignatura ajudarà, entre altres, a:

1. Conèixer l'entorn laboral real.
2. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
3. Desenvolupar la capacitat d'organitzar i planificar.
4. Desenvolupament d'activitats relacionals. Comunicació oral i escrita.
5. Adquirir coneixements generals de l'àrea d'estudi on es duen a terme les pràctiques.
6. Treballar en equip en un entorn real.
7. Aplicar els coneixements a la pràctica.
8. Generar noves idees (creativitat).
9. Interioritzar i desenvolupar nous coneixements i competències.

Continguts

1. Activitats dutes a terme en l'entorn empresarial: els coneixements concrets i les competències adquirides i desenvolupades dependran d'alguna forma de l'àmbit empresarial on es facin les pràctiques. Tot i això, i es duguin a terme les pràctiques en l'àmbit que sigui, s'assolirà el desenvolupament dels elements llistats a l'apartat on es presenten els objectius de l'assignatura.

2. Seminaris per tal de desenvolupar coneixements i competèncias associades a l'àmbit de l'assignatura.

Metodologia

L'assignatura es fonamenta essencialment en el treball personal per part de l'alumnat.

Es duen a terme tot un seguit de tasques:

1. Activitats dutes a terme en una empresa u organització, en format de pràctiques.

2. Tutories personalitzades: Reunions amb els responsables de l'assignatura per aclarir dubtes, encaminar la feina i superar possibles entrebancs.

3. Seminaris, presentacions i debats: espais de presentació i discussió on s'orienta a l'alumnat.

Avaluació

1. Avaluació duta a terme per l'empresa on s'han fet les pràctiques.

2. Participació de l'alumnat en activitats formatives en forma de seminaris i presentacions.

Criteris avaluació

Les activitats dutes a terme en el marc de l'assignatura permetran ponderar tant de la valoració feta des de l'empresa u organització on s'han fet les pràctiques, amb la participació de l'alumnat en el seguit d'activitats formatives en forma de seminaris i presentacions. De dita ponderació en resulta la qualificació de l'assignatura.

Bibliografia bàsica

No aplica.

Material complementari

No aplica.