Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Pensament i creativitat III

Descripció
Al llarg del tercer curs de l’assignatura Pensament i Creativitat, l’alumne aprendrà a interpretar el món en clau sociològica, a entendre el binomi inseparable individu-societat i prendrà consciència dels reptes i complexitat de la societat actual.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
3
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Els objectius d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Capacitat de definir conceptes bàsics.
RA.02 Saber situar els problemes i les relacions interculturals.
RA.03 Tenir capacitat per organitzar equips humans i solucionar problemes de relació.
RA.04 Implementar projectes bastats en una nova modalitat de sostenibilitat i perspectives.

Continguts

1. La societat
2. Les organitzacions
3. Reptes de la societat actual
4. Vers un nou individu, una nova societat

Metodologia

Pensament i Creativitat I combinarà els seminaris amb el mètode de casos i les classes de problemes.
Es connectarà la teoria tractada amb qüestions actuals relacionades amb l’experiència dels alumnes.
S'estimularà el diàleg i reflexió grupal sobre les qüestions tractades a classe.
L’alumne haurà de prendre apunts i llegir alguns textos a casa, així com preparar materials per exposar i debatre amb la resta de la classe.

Avaluació

L'assignatura de Pensament i Creativitat seguirà una avaluació continuada:
• Exàmens*: 45% de la nota (exàmens presencials)
• Exercicis*: 40% de la nota (activitats de redacció a través de l'eStudy o presentacions orals)
• Assistència, disposició i participació: 15% de la nota

*Si l'alumne reuneix alguna condició acreditada (TDH, dislèxia, etc.) que fa que requereixi més temps per a realitzar algun exercici, haurà de comunicar-ho i acreditar-ho amb antel·lació al seu tutor i comunicar-ho al professor de PiC3 14 dies abans de l'activitat d'avaluació. Si ho considera oportú, el professor li oferirá un 25% de temps extra.

La nota final de l'assignatura serà el resultat de la mitjana de la nota del 1r semestre i la del 2n semestre. Si la mitjana és igual o superior a 5, l'assignatura estarà superada. En cas contrari, l'assignatura estarà suspesa i l'estudiant haurà de presentar-se a l'avaluació extraordinària.

A efectes de la normativa de còpies del campus, els exàmens presencials, les proves orals i les activitats de redacció a través de l'eStudy seran considerades activitats d'avaluació altament significatives; els qüestionaris online seran considerats activitats moderadament significatives.
Segons la normativa, una còpia total o parcial, premeditada o no premeditada, en les activitats altament significatives serà considerada una falta greu; a les activitats moderadament significatives serà considerada una falta lleu.
Segons la mateixa normativa, es procedirà de la següent manera en detectar la còpia:

• Falta greu: qualificació de 0 en la convocatòria oficial actual i pèrdua de la següent convocatòria oficial (amb qualificació de No Presentat).
• Falta lleu: qualificació de 0 en la totalitat de l’activitat d’avaluació implicada.

L'avaluació extraordinària serà a principis de juliol. Hi haurà dues modalitats: el curs sencer o només un semestre (el 1r o el 2n). Consistirà en un examen de en que l'alumne haurà de contestar a diverses preguntes sobre el temari. Per a aprovar, no només caldrà estudiar el material de classe, sinó també la bibliografia indicada (no serà suficient amb apunts i lectures de classe). La nota màxima d'aquesta convocatòria és un 5.

Tot alumne que hagi realitzat l’examen en les condicions correctes té dret a revisió d'examen. A la convocatòria ordinària i extraordinària la revisió sempre s’ha de demanar en el termini de les dues setmanes posteriors a la publicació de la nota. Passat aquest termini les notes seran inamovibles.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida. México: Fondo de cultura económico, 2002.
BERGER, Peter. Invitación a la sociología. Barcelona: Herder, 1992.
GIDDENS, Anthony; SUTTON, Philipp. Conceptos esenciales de sociología. Madrid: Alianza Editorial, 2015.
HARARI, Yuval-Noah. 21 lecciones para el siglo XXI. Barcelona: Debolsillo, 2020.
KANT, Immanuel. ¿Qué es la Ilustración? Madrid: Alianza Editorial, 2013.
LIPOVETSKY, Giles. La era del vacío. Barcelona: Editorial Anagrama, 2006.

Material complementari