Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Organizational Management

Descripció
Una introducció al món empresarial per tal de dotar els estudiants d’un coneixement basat en l’organització de l’empresa. Els conceptes d’estratègia són comprendre els diferents aspectes que hem de tenir en compte en l’estratègia de l’empresa per assolir els objectius marcats pels grups d’interès. Des de les habilitats directives és enfortir les habilitats de comunicació i lideratge per treballar eficaçment en l’entorn empresarial global actual.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

- Estratègia de negocis
Comprendre els diferents aspectes que hem de tenir en compte en l'estratègia de l'empresa per assolir els objectius marcats pels grups d'interès.
- Habilitats de gestió
Per enfortir les habilitats de comunicació i lideratge per treballar eficaçment en l’entorn empresarial global actual.

Continguts

- La gestió organitzativa es divideix en dos blocs:

- Estratègies empresarials
o Què és l’estratègia? Definició i anàlisi de l'estratègia empresarial. Visió, missió i valors
o Anàlisi de factors externs que poden afectar l'estratègia de l'empresa
o Anàlisi dels factors interns que poden afectar l'estratègia de l'empresa
o Model de negoci: model de negoci CANVAS i innovació en models de negoci
o Nivells d’estratègia: corporatius, competitius i funcionals

- Habilitats de gestió
o Introducció a la gestió de processos
o Elements clau de presentacions efectives
o Pràctica d’habilitats de presentació
o Avantatges del treball en equip i característiques dels equips amb èxit
o Definir i saber facilitar la comunicació intercultural
o La comunicació intercultural i el seu paper en el mercat global
o Estils d’autoreflexió i aprenentatge

Metodologia

El curs es divideix en 2 blocs principals (Gestió d’estratègies i habilitats de gestió) i cada bloc té les seves respectives classes en què s’ensenya el contingut teòric i es posa en pràctica en algunes de les sessions grupals. A continuació es proporciona una descripció detallada de com s’avalua el tema.
Les classes són impartides per professors totalment integrats en el món empresarial que els permet complementar el contingut teòric amb casos de la vida real a partir de les seves pròpies experiències.

Avaluació

La durada del curs és d’un semestre. Els estudiants s’avaluen segons els criteris següents:
El tema es divideix en DOS blocs separats:

Bloc A: Estratègia i tela
Bloc B: habilitats de gestió

Cada bloc té una prova de teoria d’elecció múltiple, tasques de grup i examen escrit

Els estudiants han de passar cada bloc per separat amb una nota de 5.0 o superior.

La marca de cada bloc es calcula de la següent manera:

Grau del bloc A1 = 60% Nota grupal + 40% Nota individual
Treball en grup = Nota grupal
Nota d’examen = Nota individual
1 Tant la nota de grup com la nota individual han de ser superiors o iguals a 5.

La qualificació del bloc B1 es calcula de la següent manera:
Qualificació del bloc B = 60% Nota de participació + 40% Nota d’examen
1 Tant la nota de participació com la nota de l’examen han de ser superiors o iguals a 5.

La nota final de la part OM es calcula:

Si,

Nota_Blocks (A) (B)> 5

Nota final = 50% Nota del bloc A + Nota del bloc B del 50%

En cas contrari, ells:

Nota final = 3

Si l'estudiant no supera un dels blocs, pot tornar a fer l'examen a la sessió de repetició. En aquest cas, la nota final serà la nota de l’examen realitzat a la sessió de repetició. Cada bloc es pot tornar a prendre per separat.

Criteris avaluació

- L’assistència és obligatòria
- Si l'estudiant no presenta treballs del curs, es considerarà absència.

REPREGUEU LES NORMES DE SESSIONS

Es recorda als estudiants que només poden matricular-se a la propera sessió de repetició si repeteixen l’assignatura en qüestió i si no tenen més de dues assignatures més el projecte final per completar el títol d’enginyeria ordinària o d’honor.
La sessió de repetició és una sessió extraordinària d'examen per a assignatures que l'estudiant no va aprovar l'any anterior. Per tant, els continguts del curs han de correspondre als de l'assignatura que realment va cursar l'estudiant l'any acadèmic anterior

- En primer lloc, si l’alumne té intenció d’acollir-la, ha d’informar-lo al coordinador de l’assignatura un cop s’hagi inscrit al curs (abans del semestre).
- En segon lloc, l'estudiant ha d'assistir a una breu entrevista per tal d'aclarir la seva situació acadèmica i els motius pels quals torna a cursar (titulació, assignatures pendents, etc.).

En cas que un estudiant vulgui participar en la recuperació de la direcció organitzativa, ha de ser plenament conscient que haurà d’acceptar els criteris d’avaluació i el sistema de qualificació descrits anteriorment i que no es faran excepcions.

Bibliografia bàsica
Material complementari