Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Narrativa Audiovisual

Descripció
L’assignatura pretén introduir la Narrativa Audiovisual com eina creativa. Es treballaran qüestions fundamentals com els tipus de guió, la planificació i les nocions bàsiques de la producció audiovisual. Al acabar el curs, l’alumnat tindrà les nocions bàsiques necessàries per plantejar un guió complet, que permeti posteriorment realitzar i dur a terme una producció audiovisual correcta.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

Els resultats d’aprenentatge d’aquesta assignatura son:
RA.01 Saber escriure els guions d’una producció audiovisual
RA.02 Saber escriure guions interactius
RA.03 Saber crear una narració transmedia
RA.04 Coneixements bàsics de com actuar davant les càmeras
RA.05 Ser capaç de transmetre correctament el treball realitzat

Continguts

Creació multimèdia
● Aplicacions del guionatge audiovisual
● Formats i estils

Referents i imaginari
● Estudi de referents
● La semiòtica y el significat de las imatges

Tipus de guió
● Storyline
● Storyboard
● Guió Literari
● Guió Técnic

Planificació, moviments de càmara
● Tipologia de plans
● Moviments, travelings, panoràmiques
● Normes de planificació

Il·luminació
● Esquemes d’il·luminació
● Tipus de luminàries

Metodologia

D1. Classes teòriques
El profesor realitza una exposició teòrica dels conceptes bàsics que l’alumnat haurà d’adquirir per poder desenvolupar els projectes de l’assignatura.

D2. Classes de problemes y exercicis
Durant tota l’assignatura es proposaran activitats, exercicis i lectures que es treballaran en comú a classe.

D3. Pràctiques de laboratori
Es proposaran exercicis individuals de disseny, així com un projecte de dossier en el que s’incorporaran tots els projectes desenvolupats durant el curs. Tot això es durà a terme parcialment a classe.

Avaluació

SA1. Exàmens

L’assignatura té un examen teóric que es realitza durant el punt de control i que avalua els conceptes bàsics del guionatge audiovisual, treballats a classe prèviament. El segon examen suposa l’entrega i presentació d’un guió complet.

Exàmens Data %
X1 Punt de control PC 10%
X2 Entrega i presentació del guió Final 50%

Un cop aprovat cadascun d’aquests exàmens, la matèria queda convalidada. Per aquesta raó, l’alumnat que aprovi ambdós exàmens no haurà de presentar-se a l’examen de recuperació. A l’examen de recuperació únicament s’haurà de recuperar l’examen suspès.

SA2. Exercicis

L’assignatura té cinc exercicis a entregar durant el curs. Aquests exercicis son pràctiques simples que serviran per continuar utilitzant conceptes i eines treballades a classe.

Exercicis % unitari
E1 Storyline + resum 0
E2 Guió literari 7,5
E3 Guió técnic 7,5
E4 Storyboard 7,5
E5 Creació de plantes 7,5

Tots els exercicis s’han de realitzar de manera obligatòria i s’han d’entregar a les dates indicades. Tots els exercicis s’avaluaran sobre deu. Els exercicis suspesos o no entregats es podran entregar la data de l’examen final. Els exercicis suspesos s’avaluaran sobre set i els no entregats sobre cinc. També es podran tornar a entregar els exercicis per pujar nota.

SA3. Pràctiques

La asignatura té una pràctica per entregar durant el curso. Es un exercici més complexe que ha d’entregar-se juntament amb una memória d’unes 1500 paraules.

Pràctiques % unitari
P1 Creació audiovisual de format reduït 10

Els projectes s’han de realitzar de manera obligatòria i s’han d’entregar a les dates indicades. Tots els projectes s’avaluaran sobre deu. Els projectes suspesos o no entregats es podran entregar la data de l’examen final. Els projectes suspesos s’avaluaran sobre set i els no entregats sobre cinc. També es podran tornar a entregar els projectes per pujar nota.

Criteris avaluació

SA1 Exàmens 60%
SA2 Exercicis 30%
SA3 Pràctiques10%

Bibliografia bàsica

Adorno, T. (2007). Composición para el cine / El fiel correpetidor. Ediciones Akal.
Benjamin, W. (2013) La Obra de Arte en la Época de su Reproducción Mecánica. Casimiro.
McKee, R. (2009). El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Alba Minus.
McKee, R. (2018). El diálogo: El arte de hablar en la página, la escena y la pantalla. Alba Minus.
Steyerl, H. (2018). Los condenados de la pantalla. Caja Negra Editora.

Material complementari