Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Mètodes i eines de decisió

Descripció
Les decisions importants no les podem deixar només en mans de la nostra intuïció. Es necessari poder comunicar a altres persones l'estructura dels nostres raonaments per tal de demostrar que realment hem fet un anàlisi profund del problema tenint present els diferents paràmetres que afecten a la decisió. Necessitarem convertir les nostres dades en informació útil per a la presa de decisions de tal manera que puguem aplicar posteriorment sobre aquesta informació les eines bàsiques de presa de decisions. L'objectiu d'aquesta assignatura és ser més efectius en la presa de decisions i sobretot saber argumentar la nostra decisió final. Es treballarà sobretot la presa de decisions sota incertesa i en situacions de risc. És recomanable que refresqueu els vostres coneixements sobre l´ utilització d'Excel per tal de poder afrontar amb més facilitat la resolució d'exercicis llargs.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Atenció a nous alumnes
Coneixements previs

Coneixements bàsics d'estadística i probabilitat.
Coneixements bàsics de càlcul.

Objectius

El resultat d´aprenentatge que han d´assolir els alumnes que cursen aquesta assignatura és el següent:
- Ser capaços de gestionar els pressupostos per a la presa de decisions, comptabilitat per a la planificació, pressupostos, costs dels productes

Per assolir el resultat d'aprentatge anterior, els alumnes han de:
- Entendre les parts involucrades en l'anàlisi de decisions així com les idees en les que es basa.
- Afrontar la presa de decisions sense incertesa aplicant eines bàsiques.
- Diferenciar i saber tractar la presa de decisions amb incertesa i la presa de decisions en risc.
- Introduir a l'alumne en la teoria de jocs.

Continguts

-1. Introducció. Com la gent pren decisions incloent múltiples objectius?
-2. Presa de decisions assistida sense incertesa: SMARTER, EVEN SWAP i AHP.
-3. Introducció a la probabilitat
-4. Presa de decisions amb incertesa.
-5. Presa de decisions amb risc.
-6. Decisions seqüencials: arbres de probabilitat.

Metodologia

Les activitats formatives que es fan servir a l'assignatura són les següents:

- Presentació a l'aula dels conceptes i procediments emprant el mètode de la lliçó
- Treball en el laboratori
- Dedicació personal a les pràctiques de laboratori
- Estudi i treball personal
- Avaluacions

Avaluació

Les activitats d´avaluació que es fan servir a l´assignatura són:

- Exàmens
- Controls o exercicis a classe
- Informes o exercicis sobre casos a estudiar
- Participació en les dinàmiques de grup específiques
- Informes o treballs personals o en grup

Criteris avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitza a partir de:

- Examen final (obligatori)
- treballs en grup (obligatori)
- treballs individuals (obligatori)
- examen midterm.
- deures
- assistència i participació

Bibliografia bàsica

- Diapositives i altres materials (articles, papers...). Es carregaran a l´ 'eStudy'.
- 'Decision Analysis for management judgement'. Paul Goodwin and George Wright. John Wiley and Sons.

Material complementari