Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Mercat i serveis de telecomunicacions

Descripció
Aquest assignatura pretén donar una visió totalment actualitzada de la situació del mercat i dels serveis de Telecomunicació, impartida per professionals de primera línia del sector. Amb un enfocament totalment pràctic, capacita a l´alumne per dur a terme un cas pràctic de desplegament d´un sistema de comunicacions complert.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
1.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Cal haver assumit els coneixements de les assignatures de Senyals i Sistemes de Transmissió i de Telemàtica.

Objectius

Donar una visió totalment actualitzada de la situació del mercat i dels serveis de Telecomunicació, impartida per professionals de primera línia del sector.

Continguts

Part 1: SERVEIS

1. Concepte de servei, grade of service , quality of service , quality of experience, service level agreement

2. Serveis sobre xarxa telefònica commutada
2.1. Telefonia analògica
2.2. RDSI
2.3. Centrex
2.4. Xarxa Intel·ligent
2.5. Fax
2.6. Dades sobre la RTC

3. Serveis sobre xarxes per a mòbils
3.1. Serveis de veu
3.2. Serveis de dades. SMS

4. Serveis de dades
4.1. Frame Relay
4.2. Xarxes IP
4.3. VoIP

5. Serveis de banda ampla sobre xarxes fixes

6. Serveis de banda ampla sobre xarxes mòbils

7. Projecte final
7.1. Cas de negoci amb selecció de serveis per a una determinada empresa

Part 2: MERCAT

1. Estat del sector de les telecomunicacions i la seva evolució tecnològica
1.1. Paràmetres del Sector
1.2. Evolució tecnològica

2. Mercat internacional d´operadors
2.1. Cas Estats Units
2.2. Cas Japó
2.3. Europa

3. Mercat nacional d´operadors
3.1. Descripció del mercat
3.2. Descripció principals operadors
3.3. Estratègies

4. Regulació de la CE i CMT
4.1. OBA, ORLA, MARCO, MIBA-NEBA
4.2. State Aid Projects
4.3. OIR; interconnexió entre operadors

5. Projecte final
5.1. Context
5.2. Estratègia de mercat d´un operador de telecomunicació

Metodologia

L´assignatura es planteja dividida en dues parts: serveis i mercat de telecomunicació.
Les classes es centraran especialment sobre casos pràctics i els alumnes resoldran un projecte final (cas pràctic) que presentaran com treball final de cada part.

Avaluació

L´avaluació de l´assignatura es farà en base a la resolució del cas pràctic final, per cada una de les dues parts

Criteris avaluació

- Capacitat d'anàlisi i síntesi.
- Coneixements generals bàsics sobre l'àrea d'estudi.
- Resolució de casos pràctics

Bibliografia bàsica

Donat el caràcter pràctic del curs, no hi ha bibliografia recomanada.

Material complementari