Grau en Digital Business Design and Innovation

En el món actual, la revolució digital està canviant la manera de comunicar-nos i de fer negocis. Els professionals han de ser capaços d'adaptar-se constantment a aquests canvis

Màrqueting online en negocis digitals

Descripció
Les xarxes socials estan a tot arreu. Hem entrat en una era en la qual les empreses tenen l'obligació de ser presents online a través d'aquestes noves plataformes de comunicació. El problema ve quan aquestes mateixes empreses no saben com aprofitar la seva presència en aquestes xarxes i contracten un becari perquè "publiqui alguna cosa a Facebook tots els dies". És necessari especialitzar-se en aquesta àrea de Marketing. Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, totes elles han de ser tractades de manera diferent, cal entendre cadascun dels seus contextos per a publicar contingut potent dins d'elles. Però només hi ha una part de les activitats de Marketing Digital o Marketing Online. Hem d'entendre les estratègies de Marketing Online com un bloc comú amb diferents canals de comunicació i diversos tipus de disciplines. L'objectiu d'aquest curs és proporcionar un coneixement sòlid sobre cadascuna d'aquestes xarxes, i el més important, com implementar campanyes consistents de Social Media Ad per adquirir nous clients per a les empreses, basant-se en un cas real d'eCommerce que els alumnes desenvoluparan des del dia 1. El curs cobrirà els següents temes principals: 1) eBusiness. 2) Inbound Marketing i Organic Social Media. 3) Campanyes de captació de clients (anuncis en Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube). 4) Email Marketing i Landing Pages. 5) Analítica i Mètriques. Entre els objectius del curs, destaquem els següents: RA1: Desenvolupar les habilitats necessàries per a crear una Estratègia de Marketing Digital d'eBusiness des de 0, i com adquirir clients a través dels Social Media. RA2: Conèixer les pràctiques més rellevants de composició de continguts en Social Media i com adaptar-les al context de la xarxa. RA3: Adquirir una gestió general de la plataforma publicitària i aprendre els principis de l'estructura d'una campanya digital. RA4: Augmentar la capacitat i les habilitats necessàries per a utilitzar correctament els Social Media i la seva terminologia per a treballar de manera col·laborativa i trobar solucions als reptes que sorgeixin. RA5: Treballar de manera pràctica amb eines de Social Media que comencen a ser pràctiques habituals en les empreses i que exigeixen un alt grau d'anàlisi i desenvolupament d'insights. RA6: Ser capaç de desenvolupar un Social Media Channel Plan que s'ajusti a l'objectiu d'un producte de la vida real i poder implementar-lo utilitzant plataformes digitals que exigeixen una atenció diària a les seves metodologies canviants.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Al final d'aquest curs, els estudiants hauran d'haver aconseguit els objectius establerts per a aquest curs i haver desenvolupat les competències que s'enumeren a continuació. En resum, hauran adquirit un coneixement profund de les campanyes de captació d'usuaris/clients utilitzant els Social Media com a eina principal. També comprendran les diferències entre plataformes i com interactuen els consumidors en cadascuna d'elles. Seran capaços de distingir l'ús de les xarxes que estudiaran i diferenciar-les en funció de la finalitat per a la qual han estat triades. Al final del curs els alumnes hauran d'haver adquirit les següents competències:
- Capacitats de creació d'eCommerce.
- Coneixements avançats sobre les tendències actuals de les xarxes socials.
- Capacitat bàsica per a dissenyar posts "professionals" per a cada plataforma.
- Anàlisi de les xarxes i els seus usos diferenciats.
- Terminologia quotidiana utilitzada dins dels professionals del Social Media.
- +10 eines per a executar eficaçment una campanya a Social Media Ad.
- Autoaprenentatge.
- Pensament crític.
- Desenvolupament d'habilitats de gestió de la informació.
- Habilitats de resolució de problemes.
- Treball en equip.
- Coneixement i desenvolupament intrapersonal.
- Habilitats interpersonals.
- Habilitats interculturals.
- Creativitat.

Continguts

- Introducció al Marketing Online, Marketing en Social Media i eBusiness.
- Introducció al eBusiness. Visió general de l'eBusiness, recerca i punt de referència sobre l'entorn de l'eBusiness per a poder fixar l'anàlisi SWOT.
- Anàlisi del Buyer Persona. Analitzar el personatge que serà el nostre usuari principal.
- Purchase Funnel. Introducció al Purchase Funnel i conceptes de CRO i KPI's.
- SERP. Introducció a les SERP i al SEO/SEM. SERP internacional.
- SEO. Introducció al SEU, com definir keywords i metatags i marketing de continguts.
- SEM. Google Ads.
- Preparació de la presentació de meitat de curs.
- Presentació a meitat de curs.
- Social Media Ads (I). Facebook i Instagram.
- Social Media Ads (II). Twitter i LinkedIn.
- Pressupostos i Pla d'Activitats. Crear un Pla d'Activitats clar per al Pla de Marketing Online assignant pressupostos.
-Control del Pla de Marketing Online. Dashboards, Google Analytics, com prendre decisions i contar històries a través de dades. Introducció al MarTech.
- Marca personal i venda personal. Introducció a la marca personal i fixar una estratègia de marca personal per a cada alumne.
- Sessió de recapitulació. Recapitulació de tots els continguts adquirits durant les classes.

Metodologia

El curs consta de tres hores setmanals. Les classes seran una barreja entre conceptes teòrics i temps de treball en equip per a desenvolupar el projecte base. Els estudiants i el/els professor/s realitzaran exercicis col·laboratius per a continuar experimentant amb els conceptes presentats, i treballaran en grup en el desenvolupament del projecte.
L'objectiu del curs és desenvolupar la comprensió de l'estudiant sobre el marketing online en el negoci digital. Aprendran la importància de l'estratègia i les dades per a les empreses i com poden ser una part clau per a potenciar la seva presència online. Durant el curs aprendran pas a pas com desenvolupar un correcte Pla de Marketing Online.

Avaluació

1) Assistència a classe (15% de la nota final): Els estudiants tenen permeses 3 absències sense penalització (o necessitat de justificació mèdica o d'un altre tipus). La 4ª absència suposa la pèrdua de 0,5 punts, i amb la 5ª absència l'alumne rep un 0 d'assistència.
Nota: Després de 5 absències la situació és greu i es corre el risc de suspendre el curs.
2) Presentació d'articles (5% de la nota final): cada alumne ha de presentar almenys 1 article durant el curs.
3) Avaluació contínua del Projecte Backbone (30% de la nota final): És obligatori lliurar tots els sprints.
a. Si no es lliura 1 - no té impacte en la nota final de l'avaluació contínua.
b. A partir del 2n NO lliurat - tindrà -0,25 punts de l'avaluació contínua per cada sprint no lliurat.
Hi ha 2 sprints qualificats. El professor informarà quan un sprint serà qualificat o no.
4) Presentació del Projecte Backbone a meitat de semestre (20% de la nota final).
5) Lliurament final del Projecte Backbone (25% de la nota final):
a. 20% Exercici escrit.
b. 20% Presentació.
c. 5% Esforç extra / originalitat / precisió / etc.
6) Feedback del teu equip (5% de la nota final).

POLÍTICA DE RECUPERACIÓ
Si un grup no ha superat l'assignatura, el grup tindrà una data per a lliurar de nou el projecte revisat. El projecte haurà de ser defensat durant el període de recuperació de l'examen.
Si només un o alguns dels membres del grup no han superat l'assignatura, hauran de lliurar un projecte individual de Marketing Online seguint els passos estudiats durant les diferents sessions.
En tots dos casos, la nota final màxima possible de l'assignatura és de 5.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

No es requereix cap llibre de text. Tota la informació rellevant es proporcionarà durant les sessions i a través de les plataformes en línia disponibles. Els estudiants hauran de portar els seus ordinadors portàtils a totes les sessions.

Lectures recomanades:
- Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital by Philip Kotler (2017).
- El Gran Libro del Community Manager: Técnicas y herramientas para sacarle partido a las redes sociales y triunfar en Social Media. Manuel Moreno Molina.
- Webs Analytics 2.0: The art of online accountability & science of customer centricity (paperback) by Avinash Kaushik (2009).
- Digital Business and e-commerce Management. Strategy, Implementation and Practice by Dave Chaffey.
- Storytelling with Data. A data visualization guide for business professionals. By Cole Nussbaumer Knaflic.

Blogs recomanats:
www.kaushik.net: Avinash Kaushik blog. Digital Marketing Evangelist for Google.
https://contentmarketinginstitute.com/?s=analytics : Content Marketing Institute

Material complementari