Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Llenguatge audiovisual

Descripció
L'assignatura introdueix l'alumne en la utilització d'elements i eines d'anàlisis, amb les que pugui crear un producte audiovisual. Per a això, es dotarà a l'estudiant d'una capacitat de 'mirar´ una pel·lícula (videojoc o qualsevol altre producte audiovisual), no solament com a forma de comunicació, sinó també com a obra d'art o enginy. El llenguatge cinematogràfic representa l'arquetip de referència dels llenguatges utilitzats en tots els mitjans audiovisuals que ens envolten (cinema, televisió, videojocs, web i tots els altres mitjans digitals). Així que el seu coneixement es fa necessari per qui vulgui entendre el funcionament dels canals de comunicació amb els quals ens enfrontem en la nostra vida diària, i encara més, per qui desitgi formar part dels professionals de la indústria dels nous mitjans
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
5.00
Coneixements previs

L´assignatura no requereix coneixements previs.

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura és dotar a l'alumne dels coneixements per entendre el llenguatge audiovisual i que així pugui crear un producte audiovisual.
Per dur a terme aquest objectiu, l'assignatura es centra en:
Conèixer els fonaments teòrics i metodològics del llenguatge cinematogràfic i audiovisual.
Entendre els mecanismes de la comunicació audiovisual en el marc de la cultura contemporània de la imatge omnipresent.
Conèixer els àmbits d’aplicació del llenguatge audiovisual als diferents sectors: cinema, televisió, publicitat, periodisme, videojocs, web, xarxes socials, i tot mitjà digital.
Aprendre la terminologia professional i tècnica compartida entre els diferents àmbits de la comunicació audiovisual, i aprendre a utilitzar-la.
Conèixer i aplicar elements, mètodes, procediments i recursos per desenvolupar i realitzar la creació d'un producte audiovisual.
Adquirir coneixements i habilitats bàsiques per desenvolupar la capacitat d'analitzar de forma pertinent qualsevol text audiovisual (pel·lícula, videojoc, comercial, telenotícies, videoclip, sèrie TV, documental, etc.)
Comprendre els fonaments d'estètica de la imatge.
Conèixer i entendre tècniques i processos de producció i difusió d'audiovisuals i els principals oficis relacionats amb la indústria.

Continguts

1. Introducció
2. Composició, conceptes bàsics
3. El Pes Visual
4. La Regla dels Terços
5. La Regla de l'Horitzó
6. La llei de la mirada
7. Classificació de les unitats bàsiques d'expressió audiovisual
8. Construcció de seqüències o escenes
9. Aspectes creatius del so

Metodologia

Classes presencials amb exposició frontal dels continguts.
Lectura de textos en classe i fora de classe.
Anàlisi de productes audiovisuals en classe i fora de classe.
Exercicis d'avaluació contínua individuals i en equip.
Treballs per projectes en els que l’alumne pren decisions i resol problemes.
Assistència, participació i actitud en classes.

Avaluació

Avaluació:
1er semestre:
Avaluació Continua (90%)
Treballs finals de cada semestre (10%)
Qüestionaris (10%)

2on semestre
Avaluació Continua (70%)
Treballs finals de cada semestre (20%)
Qüestionaris (10%)

Cada semestre és individual. Això vol dir que si queda suspès el 1er semestre no farà mitjana amb el segon. La nota final sortirà de la mitja entre els semestres.

La nota final sortirà de la mitja pondera de cada una de les parts.

Durant l’horari lectiu es realitzaran algunes pràctiques puntuables. La falta d'assistència en aquests exercicis significa suspendre´ls amb un 0. Es pot recuperar aquestes activitats a la convocatòria extraordinària, sempre que quedi suspès el semestre. En cas contrari, el zero fa mitja amb la resta de notes.

L’entrega fora de temps d’un exercici o la NO entrega d’aquest, farà que aquesta activitat sigui valorada amb un 0. Es pot recuperar aquestes activitats a la convocatòria extraordinària, sempre que quedi suspès el semestre. En cas contrari, el zero fa mitja amb la resta de notes.

Convocatòria extraordinària:

Els alumnes no es poden presentar a pujar nota, si els semestres estan aprovats.
Els exercicis suspesos durant els semestres es podran recuperar des del final del primer trimestre fins al 29 de juny de 2020.
La nota que s’obtindrà d’aquests no serà superior a 5.
Aquests exercicis es recuperaran de forma individual, siguin en origen individual o grupal.

Assistència:
Aquesta assignatura té un marge de 25% de faltes d'assistència. Superar-ho comporta que s'hagi de lliurar tots els treballs que s'hagin realitzat en horari lectiu de nou i de forma individual. Aquests treballs tindran com a nota màxima un 5.
Quant a la justificació de faltes, s'aplicarà la normativa vigent de la Universitat.

Sancions (S'aplicarà la normativa vigent de la Universitat):

Avaluació contínua:
Treballs individuals (Moderadament significatius)
Treballs grupals (Moderadament significatius)
Qüestionaris (Moderadament significatius)

Criteris avaluació

Ser capaç de planificar, dissenyar, crear i gravar continguts audiovisuals. (GS)
Conèixer el llenguatge i narrativa audiovisuals així com de la capacitat de traslladar-los a la pràctica. (GM)
Capacitat d’analitzar qualsevol audiovisual, per a obtenir informació i comprendre el seu impacte en relació als mitjans de comunicació.

Bibliografia bàsica

¿Qué es el cine?, André Bazin, Madrid, 1999, Ediciones Rialp
Guión Audiovisual, Fernando De Felipe, Barcelona, 2006, UOC
On Film-making. Manual de escritura y realización cinematográfica, Alexander Mackendrick, Madrid, 2013, Ediciones Jaguar
Narrativa audiovisual: televisiva, fílmica, radiofónica, hipermedia y publicitaria, Francisco García, Madrid, 2006, Laberinto
Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje, J. Aumont, A. Bergala, M. Marie, M. Vernet, Barcelona, 1985, Paidós

Material complementari

Cómo analizar un film, F. Casetti, F. Di Chio, Barcelona, 1991, Paidós.
El cine según Hitchcock, François Truffaut, Madrid, 1974, Alianza