Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Intel·ligència artificial aplicada a la robòtica

Descripció
En aquesta assignatura introduirem els conceptes bàsics de la Intel·ligència artificial i apuntarem quin paper podria jugar la intel·ligència artificial en la robòtica. Entendrem que un robot per poder actuar de manera intel·ligent necessitaria comprendre l’entorn, saber-s’hi adaptar (aprendre), resoldre problemes, planificar, prendre decisions i actuar. Així, doncs, l’assignatura posarà el focus en els pilars fonamentals de la Intel·ligència Artificial per poder avançar cap al camí de dissenyar robots intel·ligents en el proper curs.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Es recomana l’assignatura de Navegació. Coneixements de programació.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és establir les bases de la Intel·ligència artificial per a l'aplicació a la robòtica:
- Conèixer els principals algorismes de cerca per resoldre problemes. Pel que fa a la qualitat de la solució i requeriments computacionals (temps i memòria)
- Conèixer i aplicar els mètodes bàsics d'aprenentatge artificials.
- Ampliar conceptes en l'àmbit de la IA relacionats amb la robòtica.
- Una aplicació pràctica.

Continguts

El detall del temari i l’ordre concret en el qual s’abordaran els diferents conceptes dins de cada capítol, es descriurà a classe.

1. Introducció. Què és la Intel·ligència Artificial?
2. Cerca. Resolució de problemes
3. Aprenentatge artificial
4. Projecte de l’assignatura

Metodologia

Classes magistrals, exercicis, pràctiques, debats.

Avaluació

Avaluació continua a partir d’exercicis, presentacions, un treball i un projecte.

Criteris avaluació

Aquesta assignatura tindrà una avaluació continuada de la manera següent:

NOTA FINAL = 30% Exercicis + 30% Treball + 40% Projecte; totes les parts >= 5

En funció la vostra resposta en referència a l’avaluació continuada, ens reservem la possibilitat d’avaluar la part teòrica amb dos exàmens: un al llarg de la setmana del punt de control i, l’altre, en el període d’exàmens. Es decidirà al llarg del primer mes de classes.

Bibliografia bàsica

Els materials proporcionats al llarg de l’assignatura.

Material complementari

• D. Floreano & C. Mattiussi (2008). “Bio-Inspired Artificial Intelligence: Theories, Methods, and Technologies (Intelligent Robotics & Autonomous Agents Series)”. Intelligent Robotics and Auton. ISBN-10: 0262062712 / ISBN-13: 978-0262062718.
• D. Jefferis. “Artificial Intelligence: Robotics and Machine Evolution”. Crabtree Pub Co (1750)
• M. Ginsberg. "Essentials of Artificial Intelligence". Morgan Kaufmann Publishers (1993); pot ser que hi hagi edicions posteriors
• E. Golobardes and A. Orriols. "Intel·ligència artificial. Guia d'estudi". Creative Commons Deed (2008)
• N.J. Nilsson. "Artificial Intelligence: A New Syntesis". Morgan Kaufmann Publishers, Inc. (1998); buscar versions posteriors
• E. Rich and K. Knight. "Inteligencia Artificial". McGrawHill; busqueu la darrera versió, però serveix qualsevol a partir de la segona.
• S. Russell and P. Norvig. "Artificial Intelligence. A Modern Approach". Prentice Hall International Editions; busqueu la darrera versió