Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions

Descripció
Aquesta assignatura està dividida en dos parts totalment diferenciades però que a la vegada es complementen. La primera part (Infraestructures elèctriques i fotovoltaiques) es centra en l´estudi de tot el referent a instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió i que ve definit en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT-2002): elements que integren les instal·lacions d´edificis i plantes industrials (aparellatge, conductors, canalitzacions, quadres...), estructura de les esmentades instal·lacions i procediments de càlcul necessaris per al correcte dimensionat i selecció dels equips i aparellatge elèctric. També es fa una introducció al món de la domòtica i dels principals sistemes d'estalvi energètic implementables en vivendes. La segona part (Infraestructures de telecomunicacions) es centra en l'estudi de les diferents parts que composen una obra, la normativa actual de les Infraestructures Comuns de Telecomunicacions (ICT's) i fins on abarca, i la futura adaptació de la llar digital. L´explicació es focalitza en la interpretació de la normativa, els organismes que la regulen i l´aplicació del reglament en diferents tipologies d´edificis.Tot això es completa amb una breu descripció dels sistemes no inclosos dins de la ICT però que sí n´estan relacionats. Tant en la primera com en la segona part, els alumnes treballaran amb casos reals.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Electrònica Bàsica. Física Elèctrica.

Objectius

Els alumnes que cursen l´assignatura adquireixen els coneixements que s´indiquen a continuació:
- Conèixer els fonaments de l´electrotècnia així com la reglamentació en el disseny d´instal-lacions electrotècniques de baixa tensió (REBT).
- Conèixer els fonaments de les energies renovables i de les instal-lacions d´estalvi energètic.
- Conèixer els fonaments bàsics d´obra civil relacionats amb les infraestructures de telecomunicacions.
- Saber dissenyar un projecte referent a una instal-lació electrotècnica de baixa tensió.
- Saber dissenyar un projecte d´infraestructures comuns de telecomunicacions (ICT).

Les competències adquirides i que s´avaluen en aquesta assignatura són:
- G-1: Capacitat d´anàlisi i síntesi.
- G-3: Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi.
- G-8: Habilitats de gestió de la informació (habilitat per a buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses).
- G-14: Treball en equip.
- G-22: Capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica.

Continguts

L´assignatura (4 crèdits) es divideix en dos parts totalment diferenciades:
- Infraestructures elèctriques i instal·lacions fotovoltaiques (2 crèdits).
- Infraestructures de telecomunicacions (2 crèdits).

1ª part: Infraestructures elèctriques i instal·lacions d´estalvi energètic

- Generació, transport i consum d´energia elèctrica.
- Conceptes elèctrics bàsics: receptors monofàsics i trifàsics, potències, compensació i equilibrat d´instal-lacions.
- Introducció al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).
- Conductors, cables elèctrics i canalitzacions.
- Simbologia i representació d´instal·lacions elèctriques.
- Proteccions per a circuits i receptors.
- Sistemes de connexió del neutre.
- Instal-lació de terra.
- Proteccions per a persones.
- Descripció de les instal·lacions elèctriques: parts, elements i normatives de disseny.
- Càlcul d´instal·lacions elèctriques: previsió de potència i càlcul de seccions de cables.
- Realització de la memòria/projecte d´una instal·lació electrotècnica de baixa tensió.
- Certificació d´instal·lacions elèctriques.
- Domòtica: energies renovables i instal·lacions d´estalvi energètic.

2ª part: Infraestructures de telecomunicacions

- Introducció als projectes ICT´s.
- Normatives aplicables.
- Introducció a la edificació.
- Canalitzacions i registres.
- Infraestructures interiors.
- Xarxes de telefonia privada.
- Altres tipus de serveis associats a la telefonia.
- Elements de RTV.
- Equipaments de Capçaleres.
- Dimensionaments Mínims.
- Confecció de la memòria.
- El projecte de Telecomunicacions.
- Certificació final d´obra.

Metodologia

La metodologia emprada serà la de combinar explicacions teòriques amb la realització de treballs referents al disseny de projectes d´instal·lacions electrotècniques de baixa tensió i de telecomunicacions.

Avaluació

Referent a la 1ª part (Infraestructures elèctriques i instal-lacions d´estalvi energètic), l´avaluació de les diferents competències es realitza mitjançant:
- Participació a classe.
- Treballs personals o en grup.
- Projecte final.

Referent a la 2ª part (Infraestructures de telecomunicacions), l´avaluació de les diferents competències es realitza mitjançant:
- Participació a classe.
- Treballs en grup.
- Projecte final.

La nota final es calcula a partir de la mitja aritmètica de les dues parts.

Criteris avaluació

G-1: Capacitat d´anàlisi i síntesi: Examen escrit; Exposicions/Presentacions; Treballs/Informes en grup.
G-3: Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi: Examen escrit; Exposicions/Presentacions; Treballs/Informes en grup.
G-8: Habilitats de gestió de la informació (habilitat per a buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses): Treballs/Informes en grup.
G-14: Treball en equip: Exposicions/Presentacions; Treballs/Informes en grup.
G-22: Capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica: Exposicions/Presentacions; Treballs/Informes en grup.

Bibliografia bàsica

[1] Narciso Moreno y Ramón Cano. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Ed. Thomson.
[2] Manual teórico-práctico. Schneider Electric.
[3] REBT-2002 y Guía Técnica.
[4] Alberto Sendín Escalona, ICT Normas Técnicas para el Acceso a los servicios de Telecomunicaciones, Ediciones Experiencia S.L., Barcelona, 2006.
[5] José Luis Fernández Carnero y Antonio Suárez Perdigon, Televisión y radio analógica y digital, Televés, Santiago de Compostela, 2004.
[6] Isidoro Berral Montero, Instalación de Antenas de TV, Thomson Paraninfo, Madrid, 2007.
[7] Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
[8] Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero.

Material complementari