Grau en Digital Business Design and Innovation

En el món actual, la revolució digital està canviant la manera de comunicar-nos i de fer negocis. Els professionals han de ser capaços d'adaptar-se constantment a aquests canvis

Gestió financera d'empreses de base tecnològica

Descripció
Aquest curs està dissenyat principalment per a estudiants que planegen involucrar-se amb una nova empresa en algun moment de la seva carrera, com a fundador, empleat primerenc, assessor o inversor. No obstant això, el curs també és adequat per als estudiants interessats a obtenir una visió més àmplia del panorama de finançament per a les empreses joves, que va més enllà dels fonaments del capital de risc i business angels. Aquest curs està destinat a equipar als estudiants per prendre decisions financeres sòlides en totes les fases d'una vida empresarial. Des de trobar les fonts de finançament per fer créixer i collir la teva empresa, aquest curs cobreix totes les qüestions emblemàtiques que un empresari podria afrontar en aquest repte empresarial.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

- Entendre la diferència entre les finances empresarials i les finances corporatives
- Diferenciació entre les etapes del desenvolupament de noves empreses les fonts de finançament disponibles
- Entendre el procés d'inversió i específicament els criteris d'inversió i com els inversors fan les seves inversions
- Venture capital, Private Equity and Corporate Venture Capital
- Diferencia entre les formes més innovadores de proporcionar suport financer públic a start ups.
- Pressupostos d'ingressos i despeses, balanç i tresoreria
- Planificació financera
- Metodologies de Valoració de projectes empresarials
- Conèixer com els inversors negocien una Carta d'intencions

Continguts

- Introducció a l'emprenedoria
- Fonts de finançament inicials
- VC, Private Equity & Corporate VC
- Fonts públiques de finançament
- Deal Screening & Sourcing
- Preparació del Pla Financer: Previsió
- Valoració de New Ventures
- Carta d'intenció & Negociació amb inversors
- Fase d'Èxit

Metodologia

L'assignatura de Direcció financera i d'inversions per a empreses de base tecnològica segueix una metodologia molt pràctica a través d'un escenari que simula un projecte real d'empresa. Els alumnes treballen en equips reduïts i han de confeccionar, argumentar i presentar documents executius supervisats pel professor. Una classe setmanal típicament consistirà en una part d'explicació teòrica i una altra part de resolució de tasques pràctiques. El seguiment de l'escenari comportarà una major implicació dels estudiants, que culminarà amb la presentació final en equip del cas pràctic. Completarà la seva avaluació la realització d'un examen individual.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent punt de ruptura:
(A) Participació de la classe i avaluació contínua del 20%. Treball individual
(B) Casos pràctics del 40%. Treball en equip. Per a que un alumne sigui avaluat ha de constar el seu nom en el document lliurat com a treball en equip. És responsabilitat de l'alumne que tots els integrants del equip estiguin perfectament identificats en l'arxiu entregat.
(C) Exàmens intermedis: 20%
(D) Exàmen final: 20%. L'estudiant ha de tenir una qualificació mínima de 4/10 en l'examen final per a aplicar la ponderació en el càlcul de la nota final en convocatoria ordinària.
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: 20% (A) + 40% (B) + 20% (C) + 20% (D)

Política de recuperació: Si l'estudiant suspèn la convocatòria ordinària, ha de fer un examen de recuperació. Aquest examen es basarà en tot el material del curs. La ponderació de la nota final en l'examen de recuperació es realitzarà en base a la següent ponderació - L'estudiant ha de tenir una puntuació mínima de 4/10 en l'examen de recuperació per a la qualificació final a calcular aplicant la ponderació en convocatòria extraordinària.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA: 20% (A) + 20% (B) + 60% (E)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

- Entrepreneurial Finance. The art and science of growing ventures. Luisa Alemany and Job J. Andreoli. Cambridge University Press 2018.
- Presentacions de Power Point
- Recursos recomanats per a cada tasca a través d'eStudy

Material complementari