Grau en Digital Business Design and Innovation

En el món actual, la revolució digital està canviant la manera de comunicar-nos i de fer negocis. Els professionals han de ser capaços d'adaptar-se constantment a aquests canvis

Gestió estratègica i innovació per noves empreses

Descripció
L'estratègia, en la seva forma més general, es refereix a l'assignació de recursos en un entorn competitiu durant períodes de temps relativament llargs en la cerca d'objectius específics. L'estratègia ve determinada per les condicions subjacents del mercat, així com pels recursos de què disposa la direcció (inclosa l'estructura interna, els sistemes i la cultura de l'empresa). Aquesta integració de les perspectives externa i interna proporciona el marc bàsic per al pensament estratègic i innovador. El curs d'Estratègia pretén donar a la classe una visió holística de l'empresa, desenvolupar la capacitat dels estudiants per a pensar més enllà de les activitats empresarials quotidianes i desafiar-los a plantejar les preguntes adequades sobre el seu futur. Aquestes habilitats són essencials per a ser un director general eficaç tant d'una nova empresa com de negocis més grans i madurs.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

Al final del curs, els estudiants han de ser capaços de:
- Avaluar l'atractiu de la indústria i reconèixer els factors que impulsen els beneficis de les empreses
- Dissenyar estratègies que ajudin les empreses a aconseguir, mantenir i renovar el seu avantatge competitiu
- Pensar més enllà dels límits del sector i crear un nou espai de mercat
- Ser conscients dels reptes que suposa aplicar una estratègia una vegada formulada

Continguts

Tema 1: Introducció. Mètode del cas.
Tema 2: Què és l'estratègia? Cas: Globalitzar o no | Exercici: Implicacions estratègiques.
Tema 3: Què és l'estratègia? Introducció a l'estratègia.
Tema 4: Propòsits i expectatives. Visió, Missió, Stakeholders i Governança Corporativa | Exercicis: Definició de la missió; Stakeholders Mapping.
Tema 5: Anàlisi de la indústria (I). Anàlisi externa.
Tema 6: Anàlisi de la indústria (II). Exercici del model de les cinc forces: Anàlisi de la indústria.
Tema 7: Anàlisi de l'avantatge competitiu (I). Exercici d'anàlisi interna.
Tema 8: Anàlisi de l'avantatge competitiu (II). Cas d'estratègia de baix cost i diferenciació.
Tema 9: Anàlisi de l'avantatge competitiu (II). Estratègia Corporativa | Cas.
Tema 10: Implementació de l'estratègia. Exercici: Club Ed.
Tema 11: Implementació de l'estratègia. Estructura organitzativa.
Tema 12: La globalització. Naixement d'empreses globals.
Tema 13: Conclusió.

Metodologia

Per a cada tema, s'utilitzarà una combinació de les següents eines:
- Classes magistrals - Es presentaran als alumnes continguts sobre els principals temes tractats en el curs. S'espera la participació activa dels estudiants.
- Tasques setmanals - Les tasques es lliuraran ABANS de la presentació de cada tema. Per tant, no s'espera que els alumnes donin una resposta correcta o incorrecta per a cada tasca, sinó que reflexionin sobre les qüestions principals de cada tema.
- Exercicis de debat - Es realitzaran qüestionaris i exercicis per reforçar els conceptes de la sessió. Per tant, s'espera que els estudiants discuteixin sobre les qüestions principals de cada tema.
- Vídeos - Quan estiguin disponibles, també es veuran vídeos rellevants, com a material addicional per a les discussions a classe.
- Lectures - Es proporcionarà una llista de llibres i documents recomanats per a una major comprensió dels temes principals.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en una avaluació global de tot el curs. La nota del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
- 50%: Activitats individuals i en equip a classe
- 25%: Examen parcial
- 25%: Examen final
Nota important: Per a aprovar el curs, tant la nota de l'examen parcial com la del final hauran de ser superiors a 4.
No presentar el Project Checkpoint Presentation o el Final Project Presentation donarà lloc a un NP, independentment dels resultats de l'examen.
Política de recuperació d'exàmens: Si un estudiant suspèn un examen, se li permetrà repetir-lo.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Tot el material obligatori es proporcionarà a través d’ eStudy amb directrius específiques per a cada tema.
A més, s'aconsella manllevar o comprar:
- Contemporary Strategy Analysis de Robert Grant (2019, 10ª edició, John Wiley & Sons).
Tingui en compte que es poden utilitzar altres edicions del text, però adverteixi que alguns números de capítol seran diferents. Aquest llibre està disponible en edició Kindle.
Els capítols que apareixen en l'esquema del curs són d'aquest llibre. Es tracta de lectures addicionals perquè l'alumne desenvolupi els seus coneixements i els repassi a mesura que faci les tasques del curs. No s'espera que s'hagin llegit abans de classe, sinó que es llegeixin en algun moment.

Material complementari