Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Fonaments de programació

Descripció
L'assignatura està pensada per a estudiants de primer any de tecnologia. Es tracta d'una introducció dins del món de la programació d'ordinadors. Des del punt de vista pràctic, s'introdueix el llenguatge de programació C. Això es fa a través de multitud d'exemples, els quals ajuden l'estudiant a aprofundir en tots aquells aspectes que s'han tractat des del punt de vista teòric.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
6.00

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els resultats d’aprenentatge són:

RA01 Conèixer les característiques principals d’un ordinador i de la seva programació.
RA02 Implementar software.
RA03 Programar de forma estructurada i modular.
RA04 Saber treballar en grup.
RA05 Capacitat per analitzar un problema i dissenyar una solució.

Continguts

Capítol 1. Introducció a l’ordinador
Capítol 2. Algorísmica bàsica
Capítol 3. Procediments i funcions
Capítol 4. Tipus estructurats

Metodologia

Les classes de l'assignatura volen potenciar l'aprenentatge actiu de l'alumne mitjançant la seva implicació en el procés d'aprenentatge. En aquest sentit, des del primer dia, l'alumne és un membre actiu de les classes i aprèn a mesura que desenvolupa les tasques que es van platejant amb el seu ordinador portàtil i pren la iniciativa en l'estudi i lectura de certa documentació. És doncs l'ordinador un element imprescindible per a l'alumne per assolir amb èxit els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura.

Les classes de l'assignatura estan enfocades a què l'alumne codifiqui software cada dia. D'aquesta manera les classes amb més conceptes es combinen amb classes eminentment pràctiques on puguin comprovar la fiabilitat dels coneixements adquirits.

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es troba organitzada en 3 elements: coneixements, participació i portafoli. Aquests tenen la ponderació següent en la nota final de l’assignatura:

Sistema d’avaluació Ponderació
E2 Coneixements (Nc) 90 %
E6 Participació (Np) 5 %
E7 Portafoli (Nportafoli) 5 %

Per tant:
Nfinal = 0,9 * Nc + 0,05 * Np + 0,05 * Nportafoli

Criteris avaluació

Per tal d’aprovar l’assignatura cal obtenir una nota de igual o superior 5 en Nc i Nportafoli, altrament no s’aplica el càlcul i l’assignatura no s’aprova.

Els continguts i particularitats de cada element (coneixements, participació i portafoli) són els següents:

Coneixements. Comprèn l’avaluació dels 3 blocs en que es troba organitzat el temari: (1) algorísmica bàsica, (2) procediments i funcions i (3) tipus de dades estructurats. Cadascun d’aquests blocs representa 1/3 de la nota de coneixements (Nc).

En la convocatòria ordinària cada bloc de coneixement s’avalua tenint en compte 3 activitats formatives:
Avaluació contínua. Consisteix en la realització d’un conjunt d’exercicis que s’aniran publicant regularment. Aquests exercicis són INDIVIDUALS. L’Avaluació contínua té un pes d’un 20%.

Pràctica. Cada bloc de coneixement té una pràctica individual, per tant hi ha un total de 3 pràctiques. Cadascuna d’aquestes pràctiques és avaluada segons:
• execució (50%)
• qualitat del codi (10%)
• entrevista i coneixements (40%)

Fins que l’execució no és aprovada, no es poden avaluar les altres 2 parts. Si no se supera l’entrevista i coneixements, llavors aquesta part caldrà recuperar-la en la fase d’Avaluació Final. En el lliurament de la tercera part, caldrà adjuntar una memòria final de la pràctica, que ponderarà en un 10% en la nota final de la pràctica (un cop calculada i aprovada la nota de les 3 parts, la nota final serà un 90% la pràctica i un 10% la memòria).

Avaluació Final. Aquesta fase final permetrà acabar d’avaluar l’alumne/a de les parts de Coneixements no superades en la fase d’Entrevista i Coneixements. Si s’aprova aquesta fase, llavors la nota obtinguda substituirà el 40% de la part d’Entrevista i Coneixements de la pràctica corresponent. Si no s’aprova alguna part, caldrà anar a la convocatòria extraordinària.

En convocatòria extraordinària (recuperació juliol), la normativa anterior no és aplicable, en aquest cas la qualificació dels coneixements és obtinguda segons l’expressió següent:
0,6 * Pràctica + 0,4 * Avaluació Final
La Fase d’Avaluació Final en la convocatòria extraordinària sempre serà de TOTS els blocs de coneixement del semestre.
És necessari, tant a la convocatòria ordinària com a l’extraordinària, superar amb una nota mínima de 5 tant la Pràctica com la Fase d’Avaluació Final (si s’escau) per poder calcular la Nota Final (Nfinal) i conseqüentment aprovar l’assignatura.
Participació. Té en compte la participació de l’alumne en les sessions de classe i la participació en els fòrums de l’assignatura de l’eStudy.

Portafoli. És una documentació, recull resumit dels treballs/projectes que es realitzen durant el Grau. Al finalitzar cada assignatura s’elabora "un capítol" d'aquest document de tal manera que al finalitzar els estudis es disposa d'un "catàleg" que, entre d'altres, mostra allò que s’ha après i com s’ha evolucionat al llarg del pla d'estudis. Des de cada assignatura del Grau s’informa als alumnes quina és la pràctica (poden ser diverses) a documentar en el document guia que es publica a la carpeta corresponent de l’assignatura a l’eStudy.

Bibliografia bàsica
Material complementari