Màster Universitari en Gestió Integral de la Construcció: Sostenibilitat i Eficiència

Forma't com a professional del disseny arquitectònic i urbanístic especialitzat en criteris estratègics de sostenibilitat i sigues una peça clau en la millora de les intervencions en el territori

Nid: 1511
Pla d'estudis
Especialitat
Semestre 1

Arquitectura Mediambiental (8 ECTS)

A través de classes i conferències magistrals, juntament amb exemples pràctics, l'alumne aprendrà a aplicar els criteris estratègics de la sostenibilitat, mitjançant el disseny de sistemes passius, l'avaluació dels impactes ambientals derivats dels materials triats, així com estudiarà una de les eines informàtiques més potents per a l'optimització de la demanda energètica i la verificació del projecte.

Urbanisme sostenible (8 ECTS)

En aquesta assignatura es treballa sobre els eixos estratègics per a desenvolupament sostenible de les ciutats, amb l'objecte principal de millorar en les intervencions en el territori, en la renovació urbana i en el disseny de nous creixements. Es treballa sobre un exercici pràctic on s'entendran conceptes com la resiliència urbana i de s'aplicaran de sistemes eficients a gran escala.

 

 

Semestre 2

Sistemes Actius (8 ECTS)

Es treballen els sistemes actius que afavoreixen l'eficiència energètica de l'edifici des del seu disseny fins al seu càlcul i implantació arquitectònica. S'introduirà a l'estudiant en els sistemes solars tèrmics i fotovoltaics i en els sistemes eficients de climatització.

Auditories i Certificacions Energètiques (8 ECTS)

Mitjançant exemples i exercicis pràctics es relacionen tots els conceptes del curs a fi de poder generar una auditoria energètica completa. L'alumne a més reconeixerà diferents sistemes de certificació i segells verds.

Modul Comú

Semestre 3

Habilitats Personals (3 ECTS)

Per a aconseguir l'èxit d'una carrera professional és necessari desenvolupar tota una sèrie d'habilitats personals per a poder enfocar els esforços en la direcció correcta. L'objectiu d'aquesta assignatura és guiar a l'alumne en el coneixement de les seves capacitats de gestió per a aconseguir major comprensió dels rerefons de les relacions humanes, major capacitat per a resoldre conflictes i millorar les seves habilitats de direcció d'equips. Es planteja com un recorregut des de l'autoconeixement fins als objectius de carrera professional.

Gestió del Projecte Tècnic (5 ECTS)

Per a poder conèixer i desenvolupar amb èxit un projecte tècnic s'ha de conèixer els principals aspectes, agents i documentació que envolten a la gestió del projecte tècnic. L'assignatura es basa en entendre els diferents agents i factors que tenen lloc en un projecte des del seu inici, per a adquirir criteris, instruments i mètodes que puguin incidir en el posterior desenvolupament i execució de les obres.

Gestió d'Industrials, Subcontractistes i Subministradors (5 ECTS)

La gestió dels diferents proveïdors que intervenen en un projecte de construcció és un dels aspectes de major impacte per a la seva correcta execució en termini, qualitat i pressupost. En aquesta assignatura s'abordaran temàtiques que li permeten a l'alumne acostar-se a la realitat de com es desenvolupa el contacte i la gestió amb proveïdors de materials i components, industrials i subcontractistes, coordinant i controlant l'execució de l'obra.

Gestió del Procés Constructiu (5 ECTS)

L'execució d'un projecte de construcció suposa nombroses gestions de caràcter econòmic i administratiu-legal. En aquesta assignatura s'abordaran les problemàtiques associades a la gestió econòmica, i s'adquireixen coneixements per a la resolució ràpida i flexible de les dificultats i imprevistos que poden succeir al llarg de l'execució d'un projecte, i com es poden contemplar aquestes des de la redacció del projecte tenint en compte la normativa corresponent.

Gestió de la Qualitat de l'Obra (5 ECTS)

Perquè un projecte constructiu sigui reeixit s'han de conèixer els principals aspectes generals de la gestió i control de qualitat en l'obra. Es treballa sobre el seguiment durant tot el procés constructiu i principalment en aquells moments que poden presentar majors riscos, posant l'accent en la prevenció per a evitar futurs problemes a través de mètodes i protocols.

Gestió de l'Obra acabada (5 ECTS)

Perquè un projecte constructiu sigui reeixit s'han de conèixer els principals aspectes generals de la gestió i control de qualitat en l'obra. Es treballa sobre el seguiment durant tot el procés constructiu i principalment en aquells moments que poden presentar majors riscos, posant l'accent en la prevenció per a evitar futurs problemes a través de mètodes i protocols.

 

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster (30 ECTS)

El Treball Final de Màster consisteix en la realització, presentació i defensa, una vegada obtingut tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant un tribunal universitari, consistent en un projecte integral de l'àmbit de la construcció de naturalesa professional en el qual se sintetitzin les competències adquirides en el Màster.