Com has d’iniciar el procés d’admissió

1. SOL·LICITUD ONLINE

Registra't a la nostra plataforma online: admissions.salleurl.edu 

2. DOCUMENTACIÓ

Documentació que has d’adjuntar (escanejada):

  • Fotocòpia del Passaport o Document Nacional d’Identitat.
  • Còpia de la titulació universitària (obligatori en els màsters universitaris). Si no has finalitzat els teus estudis universitaris en el moment de realitzar el procés d’Admissió, hauràs d’adjuntar el teu expedient universitari.
  • Incloure el CV si desitges ampliar la informació.

3. ENTREVISTA PERSONAL

Si el comitè d’admissions ho considera necessari, et convocarem a una entrevista personal en el campus o online.

4. RESOLUCIÓ

En un període màxim de 8 dies, després de la presentació de tota la documentació necessària, rebràs per correu electrònic la resposta oficial a la teva sol·licitud. En cas de ser acceptat, et facilitarem tota la informació necessària per formalitzar la teva reserva de plaça.

5. RESERVA DE PLAÇA

Dret de desistiment 

El contracte de prestació de serveis de formació regulat en les presents Condicions Generals s'entendrà celebrat en la data en què es formalitzi la reserva de plaça o, en cas de no produir-se aquesta reserva, en la data en què formalitzi la matrícula. 

El/la candidat/a disposarà d'un termini de catorze (14) dies naturals des de la celebració del contracte de prestació de serveis per a desistir del mateix sense cap penalització, sempre que no hagués començat la impartició del programa acadèmic en què s'hagi matriculat, i en aquest cas es descomptarà de l'import a reemborsar el corresponent als dies que s'hagi impartit el programa. 

Els/as candidats/as que desitgin comunicar el seu desistiment hauran de fer-ho per escrit, dins de l'esmentat termini, manifestant inequívocament el seu desig de desistir mitjançant la remissió del formulari de desistiment, a l'atenció de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC), C/ Sant Joan de La Salle, núm. 42, 08022 Barcelona, o per correu electrònic a admin_postgraduate@salle.url.edu

Una vegada exercit correctament el dret de desistiment per el/la candidat/a, es procedirà al reemborsament de les quantitats abonades amb dret a devolució per transferència bancària, en el termini màxim de trenta (30) dies naturals a comptar des de la recepció del formulari de desistiment. 

Per formalitzar la reserva de plaça a un màster, el candidat ha d'abonar 1000 € (tant si el màster o postgrau és presencial o online). La reserva de plaça es realitza per rigorós ordre de recepció dels pagaments fins a cobrir el límit de places establert.

L'acceptació al programa NO IMPLICA la reserva automàtica de la plaça.

La reserva de plaça és una part de l’import total del màster. En formalitzar el pagament de l’import restant de la matrícula, es restarà l’import abonat en concepte de reserva de plaça. Un cop formalitzada la reserva de plaça, el candidat rebrà per correu electrònic el "Full de prematrícula" en què s'indiquen les instruccions i l'import pendent d'abonar.

6. RECÀRREC PER CANVI DE CONVOCATÒRIA

L'alumne que decideixi modificar l'inici de la formació ha de comunicar i notificar per escrit el canvi de convocatòria i abonarà un import de 200 € en concepte de despeses de gestió i petició de matrícula nova.

Un cop rebut el pagament, es procedirà a formalitzar el canvi de convocatòria. El termini màxim per efectuar el pagament és d'un màxim de 15 dies naturals després de la notificació per escrit. En el cas de no rebre es procedirà a tramitar la baixa de la matrícula i es perdrà la reserva de plaça abonada.

7. BAIXES I DEVOLUCIONS

El/la candidat/al fet que desitgi ser baixa fora del termini de desistiment, haurà de sol·licitar-lo en el període de noranta (90) dies abans de l'inici del programa. En aquest cas, l'alumne podrà sol·licitar la devolució de les quantitats abonades exceptuant la reserva de plaça. 

La reclamació de qualsevol devolució econòmica fora del termini de desistiment haurà de realitzar-se fins a trenta (30) dies, en cas contrari, no es retornarà l'import de cap de les quantitats abonades ni la reserva de plaça. 

La Salle únicament realitzarà la devolució de la reserva de plaça en els següents casos:

 - Denegació de Visat: la reserva de plaça en cas, excepte 300 € de gestió de despeses administratives. S'exigeix ​​la presentació de documentació acreditativa.

 - Si el curs és cancel·lat.

Department Admissions
Sant Joan de La Salle, 42
08022 Barcelona
Tel: +34 93 290 24 19
Mail: admissions@salleurl.edu