Descripció
1. Dades descriptives de l'assignatura: 1.1. Codi: MAE 04. 1.2. Tipus d'assignatura: Optativa 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 8 (S1) 1.5. Professor responsable: Glòria Font Basté 1.6. Idioma: Castellà i Català
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
8.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Perfils de professionals (Arquitectes, Arquitectes tècnics, Enginyers d'Edificació, Enginyers civils, tècnics titulats) al sector de la construcció que estan interessats en el desenvolupament de projectes incorporant tots els criteris arquitectònics i d'aplicació de sistemes d'eficiència energètica en l'edificació

Objectius

Capacitat per auditar i realització de certificacions energètiques. Coneixement dels mitjans per realitzar-les.

- Entendre les característiques avaluables dels edificis des d'un punt de vista d'eficiència energètica.
- Conèixer diferents mètodes de certificació nacionals i internacionals.
- Dotar dels coneixements necessaris per afrontar els exàmens de LEED Green Associate i LEED Accredited Professional BD + C o LEED EBOM.
- Capacitació per a realitzar auditories energètiques sobre l'edifici construït per comprendre i dotar d'eines a l'alumne per a la rehabilitació energètica.

Continguts

1. Auditories
a. AE1. Generalitats. Introducció, objectius i informe
b. AE2. Generalitats II. Metodologia de prendre de dades, equips de mesura
c. AE3. Diagnosi auditoria energètica. Edifici terciari. Anàlisi de millora
d. AE4. Diagnosi auditoria energètica. Sector Primari. Anàlisi de millora
e. AE5. Diagnosi auditoria energètica. Enllumenat públic i aigua
f. AE6. Subvencions. programes informàtics

2. Certificacions
a. Procediment de certificació energètica
b. CALENER VyP
c. CALENER GT. definicions
d. CALENER GT. anàlisi
e. CALENER GT. cas pràctic
f. Altres certificacions (LEED, BREEM)

El curs s'estructura en dos mòduls, un primer on es treballen els conceptes fonamentals per poder analitzar el comportament energètic de l'edifici i l'eficiència energètica de les seves instal·lacions amb la finalitat de poder introduir millores.
El segon mòdul estudia els segells i certificats nacionals i internacionals i facilita el coneixement necessari d'utilitat per avaluar i qualificar energèticament els edificis.

Metodologia

ACTIVITAT FORMATIVA HORES PRESENCIALITAT
Seminaris de treball 26 35
Estudis i treballs individuals o en grup 78 25
Presentacions, activitats de comunicació 52 60
Visites d'Obra 26.100
Activitats d'avaluació 26 70

Les classes presencials es desenvolupen combinant el contingut teòric amb exercicis pràctics per a la millor comprensió dels conceptes que es presenten a cada sessió.
El curs es complementa amb debats, presentacions, pràctiques amb software i visites tècniques d'obra a projectes i infraestructures relacionats amb els continguts del curs i de reconegut prestigi.
El claustre acadèmic està format per professors i professionals en actiu.
L'assignatura és presencial i es realitza en sessions de 3 hores durant el període de 8 mesos.

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Treballs en grup o individual 40.0
Presentació pública de treballs 20.0
Participació a classe 20.0
exàmens 20.0

L'avaluació del màster serà el resultat dels exercicis de seguiment i valoració, la participació activa i assistència a classe i la presentació de les pràctiques que formen el Projecte Final de Màster

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Perez Cobos, S. Certificacion energetica en edificios existentes. MARCOMBO (2013)

Material complementari

Apunts propis de l'assignatura.
Guies tècniques.
Normativa.