1. Tutoria universitària lasal·liana 2. Objectius del tutor 3. Funcions del tutor 4. Habilitats i coneixements del tutor

1. Tutoria universitària lasal·liana

La tutoria universitària lasal·liana és una acció docent d’acompanyament a l’alumnat que té per objectiu impulsar i facilitar el desenvolupament integral dels estudiants en l’aspecte intel·lectual, afectiu, personal i social d’acord amb els valors lasal·lians.

2. Objectius del tutor 

La persona que exerceix el càrrec de tutor en els màsters de La Salle URL, que coincideix amb la figura del responsable del programa formatiu, té com principal objectiu acompanyar l’estudiant en la seva formació, assessorar-lo acadèmicament i maximitzar el seu aprenentatge. 

3. Funcions del tutor

En línia amb els objectius abans esmentats, el tutor de graus de La Salle URL desenvolupa les següents funcions al seu càrrec: 

 • Presentar-se de manera formal a l’estudiant i explicar-li les seves funcions com a tutor.
 • Obtenir la col·laboració dels professors dels seus alumnes per detectar fets rellevants que puguin afectar el rendiment de l’estudiant, com per exemple, falta d’assistència a classe, malaltia, males actituds, falta de motivació... 
 • Entrevistar-se amb l’alumne tan aviat com detecti alguna situació anòmala.
 • Dur a terme un seguiment proper de l’estudiant fins que es pugui donar per finalitzada la situació anòmala que ha afectat el rendiment de l’alumne. 
 • Assistir obligatòriament a les juntes d’avaluació per atendre els casos particulars dels seus alumnes. 
 • Orientar l’estudiant durant el període de matriculació per fer una elecció adequada de les assignatures, en cas que ho necessiti. 
 • Col·laborar en l’elecció dels delegats dels alumnes (classe i titulació).
 • Informar els professors dels seus alumnes de tot allò que pugui afectar a l’assistència i rendiment de l’estudiant a classe, així com als resultats de l’aprenentatge. 
 • Estar pendent d’allò que envolta als estudiants, a les seves queixes, reclamacions i suggeriments respecte al programa formatiu, als serveis i infraestructures.

4. Habilitats i coneixements del tutor

Al tutor de La Salle URL se li requereixen les següents habilitats, capacitats i actituds per acompanyar els durant la seva formació: 

 • Clara vocació d’educador. 
 • Orientació a l’alumne. 
 • Alineat amb els valors lasal·lians. 
 • Mà esquerra i dialogant. 
 • Anima i motiva els seus alumnes. 
 • Empàtic, comprensiu i pacient. 

Els coneixements que li són necessaris al tutor de La Salle URL per assessorar acadèmicament als estudiants són els següents: 

 • Programes formatius: graus, màsters universitaris, màsters professionals, doctorat, postgraus, cursos curts, programes de mobilitat, pràctiques externes, formació interna i reforços, vigència dels plans d’estudi... 
 • Normatives: acadèmiques, permanència, incompatibilitats, convocatòries d’exàmens, pràctiques externes, Treball Fi de Grau i Màster, passarel·les, disciplinàries... 
 • Serveis generals del Campus: biblioteca, publicacions, club de fitness i esports, borsa de treball, La Salle Alumni, beques, col·laboracions departamentals, sistemes d’informació, procediment d’al·legacions, reclamacions i suggeriments dels alumnes...