INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS PER A LA INFORMACIÓ I PROMOCIÓ

Qui és el responsable del tractament de les dades?

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC), CIF G60643558 Carrer Sant Joan de la Salle, 42, 08022-Barcelona, Tel: 93 290 24 00, adreça electrònica: secre@salle.url.eduwww.salleurl.edu (en endavant FUNITEC).

Pot contactar amb el Delegat  de  protecció  de  dades (DPD) per mitjà del correu electrònic dpd@salle.url.edu

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

FUNITEC registra les dades per tenir constància de les persones receptores de la informació de les seves activitats, serveis i iniciatives. Aquesta informació es pot enviar per un o més dels canals de comunicació utilitzats per FUNITEC, com ara enviaments de textos per correu electrònic, publicacions o avisos a dispositius mòbils.

Quant de temps es conserven les dades?

Les dades personals es conservaran mentre la persona destinatària de la informació no manifesti la seva voluntat de deixar de rebre la informació. En el cas de persones que reben informació per la seva condició de representants de persones jurídiques, les dades es podran eliminar si deixa de ser efectiva aquesta representació.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Les dades són objecte de tractament amb el consentiment de la persona receptora de la informació la qual en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment. En aquest les seves dades seran eliminades de forma immediata.

A qui es comuniquen les dades?

Les dades personals no es comuniquen a altres persones si no és amb el consentiment previ de la persona interessada, consentiment que hauria de constar de formular-se de manera explícita.

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si FUNITEC està tractant les seves dades personals. En cas afirmatiu es té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament i la finalitat a les que es destinen. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar- ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En el cas de la subscripció a canals o serveis d’informació la supressió es fa immediatament després de rebre la sol·licitud de la persona interessada. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Mitjançant un correu electrònic a protecciodades@salle.url.edu

Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, es pot adreçar directament al delegat de  protecció  de  dades de FUNITEC per mitjà del correu electrònic dpd@salle.url.edu. Igualment, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)