Doctorat en Tecnologies de la Informació i la Seva Aplicació a Gestió, Arquitectura i Geofísica La Salle Campus Barcelona URL

Doctorat en Tecnologies de la Informació i la seva Aplicació a Gestió, Arquitectura i Geofísica

Nid: 406
Requisits

Requisits

D'acord amb el Reial decret RD 99/2011, del 28 de gener, els requisits generals per a l'admissió al programa de doctorat són:

 • Posseir un títol oficial de grau espanyol o equivalent i un màster universitari.
 • Posseir un títol universitari oficial o d'Espanya o un altre país de l'Espai Europeu d'Educació Superior que habiliti a l'estudiant per a l'admissió en un màster, d'acord amb l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i haver obtingut un mínim de 300 crèdits ECTS en el total d'estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de màster.
 • Posseir un títol universitari oficial espanyol amb un mínim de 300 crèdits ECTS, d'acord amb la normativa del dret comunitari. Els candidats hauran de cursar els estudis complementaris esmentats en l'article 7.2 del RD 99/2011, excepte quan el programa d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació per a la recerca, equivalents en el seu nivell als crèdits de recerca dels estudis de màster.
 • Posseir un títol obtingut d'acord amb els sistemes educatius estrangers, que no necessita ser acreditat, acordat per la institució que expedeix el títol perquè sigui equivalent al nivell d'un màster oficial espanyol, i que habiliti al titular per a accedir a un programa de doctorat al país en el qual es va obtenir. Això no significa, tanmateix, que les qualificacions acadèmiques que posseeixi el candidat siguin acreditades o reconegudes oficialment en aquest país, excepte per a l'admissió al programa de doctorat.
 • Tenir un altre Doctorat expedit a Espanya.

Perfil de les candidatures

La pròpia naturalesa interdisciplinària de el programa, que abasta moltes matèries diferents, convida a una àmplia gamma de títols sol·licitants. Per això, el programa no pretén definir el perfil de l'aspirant a través d'un llistat de titulacions, sinó a través de les habilitats, competències, motivació i compromís dels candidats o candidates, que han de coincidir amb les de les línies d'investigació del programa. Com a pauta, els candidats o candidates tendeixen a ser graduats o graduades de disciplines científiques o tècniques, com enginyeria, informàtica, geofísica, arquitectura, gerencia o gestoria de projectes. No obstant això, el programa està disposat a estudiar altres perfils, si s'ajusten als perfils requerits en les línies d'investigació, sempre que es requereixi poca formació addicional. En tots els casos, l'entrevista amb el programa i el/la líder del grup de recerca serà clau per determinar la idoneïtat de la candidatura.

Admissió

Per a inscriure's al programa de doctorat, el candidat o candidata ha de ser entrevistat per la coordinació del programa i la decisió ha de ser aprovada per el/la responsable del grup de recerca que acull a l'estudiant. Els criteris d'admissió es basen en aquesta entrevista i en:

 1. El CV del candidat
 2. Carta de motivació sol·licitant l'admissió (format lliure)
 3. Una carta de recomanació (si correspon)
 4. També es consideraran altres proves raonables del potencial del/la candidata com a investigador/a, entre elles:
  1. Expedient acadèmic i qualificacions.
  2. Experiència en metodologia de la recerca.
  3. Competències en algunes de les àrees de coneixement dins de les àrees de recerca dels grups de recerca.
  4. Motivació per al desenvolupament de tesi i pla de treball.
  5. Altres mèrits.

Si l'admissió no fos unànime, el CAPD puntuarà cada secció amb un valor enter en el rang de -1 a 1, essent -1 l'avaluació mínima i 1 la màxima. El primer punt es valora amb un 10%, el segon amb un 40% i el tercer amb un 50%. Per ser admès, el candidat ha de superar una nota ponderada positiva. En cas d’empat, els candidats s’avaluaran preferentment seguint criteris de discriminació positiva.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable en última instància de decidir si un candidat és elegible per a l'admissió, d'acord amb els criteris de selecció descrits.

L’admissió està oberta durant tot l’any acadèmic.

La CAPD designarà a l’assesor o assesora de tesis i al tutor o tutora a proposta del líder del grup de investigació.

Els candidats o candidadtes seleccionats rebran una carta de la coordinació del Programa de Doctorat indicant la seva admissió.

El CAPD pot exigir al candidat que realitzi una formació addicional per a complir els criteris de selecció. Els cursos de formació addicional poden classificar-se en tres tipus diferents:

 1. Cursos de metodologia de la recerca equivalents a 5 crèdits ECTS.
 2. Màsters inclosos en el programa de doctorat relacionats amb les àrees de recerca necessàries per al desenvolupament de la tesi doctoral. Aquests cursos corresponen a 5 crèdits ECTS cadascun.
 3. Seminaris per a introduir a el/la doctorand/a al treball de recerca corresponent a 10 crèdits ECTS.

L'objectiu d'aquests cursos de formació complementària és cobrir les necessitats formatives específiques que pugui tenir un doctorand o doctoranda. Els cursos de màster que s'imparteixen actualment en La Salle-URL es poden trobar en: Masters La Salle.

L'estudiantat que desitgi matricular-se al Programa de Doctorat a temps parcial haurà de complir amb els mateixos requisits d'admissió que els/les estudiants a temps complet.

Inscripció

Un cop la candidatura s'ha acceptat, formalitzarà la matrícula al programa d'estudis de doctorat posant-se en contacte amb la Secretaria Acadèmica. Una vegada que la sol·licitud hagi estat verificada, serà processada. Finalment, el candidat o candidata haurà de pagar les taxes corresponents per a formalitzar la matrícula.

És responsabilitat de l'estudiant estranger assegurar-se que posseeix tota la documentació necessària per a tenir la residència legal a Espanya durant els estudis de doctorat a La Salle o a l’Observatori de l’Ebre.

La finestra d'inscripció està oberta al llarg de l'any acadèmic amb les finestres de tancament el 31 de gener i el 31 de juliol.

Taxes i beques

Els candidats o candidates al programa de doctorat poden sol·licitar el sistema de beques públiques, així com programes de finançament d'institucions privades. Hi ha altres opcions de finançament que poden ser discutides en el marc del grup de recerca.

Per a obtenir informació sobre taxes de matrícula, beques i descomptes, posi's en contacte amb el coordinador del programa de doctorat (doctorat@salle.url.edu).