Doctorat en Tecnologies de la Informació i la Seva Aplicació a Gestió, Arquitectura i Geofísica La Salle Campus Barcelona URL

Doctorat en Tecnologies de la Informació i la seva Aplicació a Gestió, Arquitectura i Geofísica

Nid: 406
Objectius

L'objectiu dels estudis de doctorat és proporcionar a l'alumnat les habilitats per liderar i realitzar investigacions científiques i s'atorga a aquells que:

 1. Han demostrat una comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i el domini de les habilitats i mètodes d'investigació associats amb aquest camp.
 2. Han demostrat la capacitat de concebre, dissenyar, implementar i adaptar un procés d'investigació substancial amb integritat acadèmica.
 3. Han fet una donació a través d'una investigació original que amplia la frontera de el coneixement desenvolupant un conjunt substancial de treballs, alguns dels quals mereixen una publicació de referència nacional o internacional.
 4. Siguin capaços de realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 5. Pot comunicar-se amb els seus companys, amb la comunitat acadèmica en general i amb la societat en general sobre les seves àrees d'especialització.
 6. Poden esperar ser capaços de promoure, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic, social o cultural en una societat basada en el coneixement.

 

Algunes de les aptituds personals que s'esperen d'un doctor o doctora són les següents:

 1. Capacitat per a bregar amb contextos en què hi ha poca informació específica.
 2. La capacitat d'identificar les preguntes clau que s'han d'abordar per resoldre un problema complex.
 3. La capacitat de dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en la seva àrea d'especialització rellevant.
 4. Capacitat per treballar tant en equip com de manera independent en un context internacional o multidisciplinari.
 5. La capacitat d'integrar coneixements, fer front a la complexitat i emetre judicis amb informació limitada.
 6. Capacitat per criticar i donar suport o oposar-se a una proposta intel·lectual.

L'objectiu d'aquest programa de doctorat és formar investigadors/es amb les habilitats i competències necessàries per a dur a terme una recerca sòlida en els camps coberts per aquest programa que corresponen als grups de recerca implicats, que són els següents:

Acrònim

Referència

Descrpició

DS4DS

2017SGR0920

Grup d’investigació en ciència de dades per a la societat digital

GREITM

2017SGR0941

Grup d’investigació en emprenedoria, innovació i gestió tecnològica

GRETEL

2017SGR0934

Grup d’investigació en noves tecnologies per l'ensenyament

GRG

2017SGR1286

Grup d’investigació en geofísica

GRITS

2017SGR0977

Grup d’investigació en tecnologies d'internet i d'emmagatzement

GTM

2017SGR0966

Grup d’investigació en tecnologies media

IAR

2017SGR1327

Grup d’investigació integrada en arquitectura

 

Les premisses bàsiques del programa són:

 • Transversalitat i multidisciplinarietat. Interrelacionar la diversitat de camps del coneixement acollits pels grups de recerca de La Salle.
 • Internacionalització. Realitzar la recerca en conjunt amb l'àmplia xarxa de centres de recerca internacionals amb els quals col·laboren els nostres investigadors.

Els doctorandsi doctorandes portaran un registre anomenat (Document d'Activitats del Doctorat) on registraran la seva participació en conferències, seminaris i tallers, així com les publicacions que produeixin (ponències, articles, informes tècnics). El DAD facilitarà el seguiment de l'activitat de formació i recerca.

Les activitats de formació considerades inclouen els següents punts.

 1. Cursos. El programa inclou cursos sobre els següents temes: redacció d'articles científics, presentacions, emprenedoria, divulgació, qualitat de la recerca, desenvolupament professional
 2. Mobilitat, incloent stages en altres centres de recerca, assistència a congressos.
 3. Redacció d'articles de revistes, ponències en conferències i informes tècnics, obtenció de patents.
 4. Activitats de divulgació per a comunicar els resultats de la recerca. 

Les activitats de formació han de ser validades per la direcció de tesi i el tutor o tutora. El tutor o la tutora lliurarà aquesta informació la Comissió Acadèmica amb la finalitat de supervisar i validar l'informe d'activitats.

Preferiblement, els resultats de la recerca han de ser publicats en revistes amb alt factor d'impacte i han de presentar-se en congressos internacionals per a discutir públicament el treball de recerca.