Doctorat en Tecnologies de la Informació i la Seva Aplicació a Gestió, Arquitectura i Geofísica La Salle Campus Barcelona URL

Doctorat en Tecnologies de la Informació i la seva Aplicació a Gestió, Arquitectura i Geofísica

Nid: 406
Metodologia

Els estudis de doctorat consisteixen essencialment en un procés d'aprendre fent en el que l'estudiant de doctorat adquireix habilitats d'investigació mitjançant la realització d'un projecte d'investigació substancial sota la supervisió, entrenament i tutoria d'un doctor o doctora, el director o directora de tesi. Altres activitats formatives, així com la interacció amb altres membres del grup de recerca són només mitjans per fomentar l'aprenentatge de les habilitats bàsiques d'un doctor o doctora.

SUPERVISIÓ DE TESI

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és l’òrgan col·legiat responsable del funcionament del programa. El CAPD està presidit per la coordinació del programa i els seus membres són: un representant de cada escola implicada en el programa, és a dir, Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital La Salle, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria La Salle i l’Observatori de l’Ebre, més el director de polítiques educatives de La Salle-URL, el director de polítiques de personal acadèmic de La Salle-URL, la directora de polítiques de recerca de La Salle-URL i el directorde l'Observatori de l'Ebre.

El CAPD és responsable de la supervisió de tesi. Cada àrea de recerca compta amb un nombre de tutors o tutores i directors o directores associats al grup de recerca que conformen la facultat del programa. El/la líder del grup i la coordinació del programa seleccionen al tutor o tutora i supervisor o supervidora de la tesi apropiat en funció del tema de recerca de la tesi doctoral. El professorat són doctors o doctores vinculats als programes de doctorat i, per tant, als grups de recerca reconeguts per la Universitat Ramon Llull, amb experiència investigadora acreditada. Es considerarà que tenen la capacitat investigadora i l'experiència necessària si compleixen els següents requisits:

 • Activitat científica recent.
 • Un període mínim de sis anys (sexenni) o equivalent.
 • Han de formar part de la Comissió Acadèmica.

Si és necessari, la tesi pot ser codirigida per dos doctors/es una vegada que la Comissió Acadèmica autoritzi la codirecció del projecte.

Acrònim

Referència

Descrpició

DS4DS

2017SGR0920

Grup d’investigació en ciència de dades per a la societat digital

GREITM

2017SGR0941

Grup d’investigació en gestió de l’emprenedoria i la innovació

GRETEL

2017SGR0934

Grup d’investigació en noves tecnologies per a l'ensenyament

GRG

2017SGR1286

Grup d’investigació en geofísica

GRITS

2017SGR0977

Grup d’investigació en tecnologies d'internet i d'emmagatzematge

GTM

2017SGR0966

Grup d’investigació en tecnologies media

IAR

2017SGR1327

Grup d’investigació integrada en arquitectura

 

SEGUIMENT DE LA TESI

Una vegada acordat el tema de recerca entre l'alumne i el supervisor o supervisora, la secretaria acadèmica obrirà un registre al sistema d'informació. Aquest registre ha de contenir les diferents activitats del doctorand o doctoranda i ha de ser accessible per al director o directora de tesi, el tutor o tutora, l'estudiant i el coordinador o coordinadora del programa.

Les activitats han d'estar escrites al document DAD pel doctorand o doctoranda i validades per la direcció de tesi.

Durant el primer any, des del moment de la matrícula al programa de doctorat, l'alumne haurà d'elaborar un pla de recerca que inclogui:

 1. Estat del tema de tesi
 2. Metodologia de treball
 3. Objectius de la tesi
 4. Els mitjans i el termini necessaris per a complir aquests objectius
 5. Cronograma
 6. Un pla detallat d'una estada de recerca a l'estranger 

El director o directora de tesi i el tutor o tutora han de validar els continguts i han d'incloure un breu informe. El pla de recerca ha d'estar guardat en el sistema d'informació i ha de ser públic.

Les premisses bàsiques de el programa són:

Transversalitat i multidisciplinarietat. Interrelacionar la diversitat de camps de coneixement acollits pels grups d'investigació La Salle-URL i Observatori de l'Ebre.

Internacionalització. Realitzar investigació en conjunt amb l'àmplia xarxa de centres de recerca internacionals amb els que col·laboren nostres investigadors.

Els/les estudiants de doctorat han de portar un registre anomenat (Document d'Activitats de l'Doctorat) on registraran la seva participació en congressos, seminaris i tallers, així com les publicacions que produeixin (ponències, articles, informes tècnics). El TAT facilitarà el seguiment de l'activitat formativa i investigadora.

Les activitats de formació considerades inclouen els següents elements.

 1. Cursos. El programa inclou cursos sobre els següents temes: redacció d'articles científics, presentacions, emprenedoria, divulgació, qualitat de la investigació, desenvolupament professional.
 2. Mobilitat. Incloses etapes en altres centres d'investigació, assistència a congressos.
 3. Redacció d'articles de revistes, ponències de conferències i informes tècnics, obtenció de patents.
 4. Activitats de divulgació per comunicar els resultats de la investigació.

Les activitats formatives han de ser validades per la direcció de tesi i el tutor o tutora. El tutor o tutora lliurarà aquesta informació a la Comissió Acadèmica per tal de supervisar i validar l'informe d'activitats.

Preferiblement, els resultats de la recerca han de ser publicats en revistes amb alt factor d'impacte i han de ser presentats en congressos internacionals per tal de difondre públicament el treball de recerca.

MOBILITAT

Entre les activitats formatives, la mobilitat ha de destacar-se com un dels principals facilitadors perquè els/les joves investigadors o investigadores fomentin les seves habilitats comunicatives i també és una oportunitat perquè els/les estudiants de doctorat s'acosten a investigadors o investigadores fora dels seus propis grups.

La mobilitat inclou etapes en altres centres d'investigació i l'assistència a congressos. En realitat, s'espera que els/les estudiants del programa presentin el seu treball de tesi en una conferència. Les activitats de mobilitat han de ser aprovades per l'assessor de tesi i el tutor o tutora. El programa proporciona fons limitats per assistir a conferències. Cada estudiant pot sol·licitar suport un cop en el programa. El finançament addicional per a les activitats de mobilitat ha de dependre de subvencions o fons del grup de recerca.

REGLAMENT PER A LA INSCRIPCIÓ I LA DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL

Les normes per a la inscripció i defensa de la tesi doctoral s'estipulen d'acord amb el Reglament de la Universitat Ramon Llull que es troba a:

https://www.url.edu/en/research-and-innovation/phd/documents

La Comissió Acadèmica proporciona al doctorand o doctoranda a un document en el qual s'expliquen les regles generals per a la inscripció i defensa de la tesi. Els articles publicats en revistes de factors d'impacte, patents, contribucions a congressos internacionals i estades de recerca en països estrangers són requisits per a presentar la tesi.

Per a la inscripció de la tesi, el doctorand o doctoranda presenta, amb l'acord dels directors de tesis, la bitàcola de formació doctoral (DAD) i l'informe d'activitats (IAD) així com el document de doctorat complet. Ha de contenir l'estat de l'art, la definició dels objectius de la tesi, el pla de recerca i les conclusions. També és necessari un informe amb l'autorització del director o directora de tesi i del tutor o tutora. La direcció de tesi ha de proposar un comitè de tesi a la coordinació del programa qui ha d'enviar el document de tesi als/les membres proposats per a ser avaluats.

La proposta del comitè de tesi ha de contenir tres candidats a més de dos suplents, un president, un secretari i un membre. Només una minoria de la comissió pot ser de la Universitat Ramon Llull (o, en el cas d'un doctorat interuniversitari, de qualsevol de les universitats implicades). Els membres han de ser experts reconeguts en el seu camp. Recomanem encaridament que un dels membres del comitè de tesi sigui professor o porfessora o doctor o doctora de La Salle-URL o de l’Observatori de l’Ebre, així com un de els/les suplents.

Finalment, el director o directora de tesi podrà sol·licitar una comissió de tesi de cinc membres més dos suplents, sempre que les raons per a això estiguin justificades i després aprovades per la Comissió Acadèmica. Si és possible, el comitè de tesi ha d'incloure almenys un doctorat d'un centre estranger.

Si l'autor de la tesi ha sol·licitat la certificació de Doctorat Internacional, el comitè de tesi ha d'incloure almenys un doctor o doctora d'una institució d'educació superior o centre de recerca fora d'Espanya. Aquest examinador o examinadora no ha de ser el supervisor de l'estada de recerca en la institució estrangera. Ni el supervisor o supervisora ni el lector poden formar part del comitè de tesi. Si el doctorand o doctoranda desitja presentar la tesi doctoral com a col·lecció d'articles publicats, haurà de complir amb els següents requisits: almenys 1 Peer-Review d'un congrés internacional i almenys 2 articles publicats en revistes indexades així com els requisits establerts en la Reglament General del Doctorat de la URL.

La Comissió Acadèmica ha d'avaluar els informes i ha d'autoritzar la defensa de la tesi d'acord amb les normes generals del doctorat. La proposta de la comissió de tesi ha de ser autoritzada per la Comissió Acadèmica i ha de ser presentada al Comitè de Doctorat de la URL per a la validació del panell.

DURADA

Els estudis de doctorat a temps complet han de completar-se en un termini màxim de tres anys, des de l'admissió del candidat o candidata al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Si el candidat o candidata no ha sol·licitat dipositar la tesi en un termini de tres anys, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) podrà autoritzar una pròrroga d'un any que, en casos excepcionals, podrà prorrogar-se per un any més.

Els estudis de doctorat podran realitzar-se a temps parcial per motius degudament justificats. El caràcter a temps parcial d'aquests estudis ha de ser autoritzat per la Comissió Acadèmica responsable del programa i pot tenir una durada màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi. En aquests casos, es podrà autoritzar una pròrroga de dos anys més i, en casos excepcionals, es podrà prorrogar un any més.

L'autorització de les pròrrogues esmentades serà una resolució motivada i les sol·licituds s'estudiaran en funció de raons familiars, laborals, personals o de recerca.

Els terminis assenyalats anteriorment no tindran en compte els períodes de baixa o absència per embaràs, malaltia o qualsevol altra causa prevista a la legislació vigent.