REGLES GENERALS D' ORGANITZACIÓ DE DOCTORATS A LA UNIVERSITAT RAMON LLULL

El programa segueix les Normes generals d’organització del doctorat de la Universitat Ramon Llull, que es poden trobar a https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2023/02/27/68/2023_normativa_doctorat-url.pdf

El reglament general dels estudis de doctorat es pot consultar a http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf.

Altres regulacions relacionades amb els estudis de doctorat es poden trobar a https://www.url.edu/ca/recerca-i-innovacio/doctorat/documentacio

PROCEDIMENT DE QUEIXES I SUGGERÈCIES

Els estudiants de doctorat poden fer sugerències o comentaris escrivint un correu electrònic a doctorat@salle.url.edu

Per presentar una queja, l’estudiant de doctorat primer parlarà amb el seu director de tesi. És imperatiu que els temes potencialment conflictius s’abordin en una etapa temprana abans de que condueixi a un deteriorament del treball de tesi. Si l’alumne considera que la denúncia no ha estat atendida suficientment, haurà de parlar amb el tutor i per últim amb el coordinador del programa. Si no es troba una solució acceptable al conflicte, dirigirà un recurs a la CAPD.

Las situaciones que no puedan resolverse mediante estos trámites poden pasar a la etapa de recurso de casación ante el director de La Salle Campus Barcelona o el director de l’Observatori de l’Ebre. Asimismo, el alumno también podrá dirigirse al Síndic de Estudiantes de la Universidad Ramon Llull, quines funcions es descriuen en l'article 20 bis de l'Estatut de la Universitat Ramon Llull, no 291, publicat en el Boletí Oficial de 3 de desembre de 2004, que son disponible públicament en https://www.url.edu/ca/la-url/la-universitat/estatuts

Coordinador del Programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i la seva Aplicació a Gestió, Arquitectura i Geofísica: Dr. Francesc Alías Pujol (La Salle-URL)
Coordinador del Programa de Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència Dr. Armando Pego Puigbó (La Salle-URL) i Dr. Ricardo Pinilla (Universidad Pontificia Comillas)
La Salle - Universitat Ramon Llull
Quatre Camins, 30
08022 Barcelona
correu electrònic: doctorat@salle.url.edu