D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, les universitats han de garantir, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles. ANECAACSUG i AQU Catalunya despleguen de forma conjunta el programa AUDIT, amb els objectius següents:

  • Afavorir el desenvolupament i la implementació de SGIQ de la formació universitària, dels centres universitaris, i també d'altres institucions d'educació superior, integrant totes les activitats relacionades amb l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments que s'han desenvolupat i assegurant que el SGIQ sigui l'instrument utilitzat per al seguiment dels programes formatius.

  • Posar en pràctica un programa que contribueixi al reconeixement del disseny dels SGIQ a través de l'avaluació de l'adequació dels SGIQ dissenyats i la certificació posterior dels SGIQ implementats. 

El programa AUDIT

El programa AUDIT presenta tres fases. La primera, d'orientació del disseny dels SGIQ; la segona, de la avaluació de l’adequació dels SGIQ dissenyats i la posterior certificació dels SGIQ implementats.

Programa AUDIT ANECA

Programa AUDIT AQU

Sistema de Garantia Interna

La Salle URL presenta el seu disseny del seu SGIQ en la convocatòria de 2010, el qual és aprovat per AQU Catalunya el 29 d’octubre de 2010. A partir de llavors la Salle URL inicia la implementació del SGIQ i la seva posterior millora continuada.

Mapa de Processos

 

Informes Bienals

Informe bienal del SGIQ 2012-2014
Informe bienal del SGIQ 2014-2016
Informe bienal del SGIQ 2016-2018

Informes d'avaluació SGIQ

Certificació SGIQ

Aquest segell distingeix els centres que han superat la comprovació que el seu sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) està implantat i és adequat per a l’assegurament de la qualitat dels títols que s’hi imparteixen.

La certificació del SGIQ evidencia que el centre docent revisa, analitza i millora els programes formatius que s’hi imparteixen.

Vàlid fins a: 29/4/2026

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria La Salle
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria La Salle
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle
Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital La Salle
Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital La Salle