Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Estratègia de negocis

Descripció
Direcció General consisteix en la coordinació i integració dels esforços dins de les diferents àrees funcionals d'una organització per fer front a un futur incert. Això involucra la fórmula d'una estratègia per a cadascuna dels negocis de la companyia, formular una estratègia corporativa i implementar aquestes estratègies. En aquest curs ens centrarem en crear estratègies competitives per al negoci de la companyia. Una estratègia competitiva està relacionat amb entendre l'entorn del negoci en el que esta, determinar com posicionar la teva estratègia i desenvolupar habilitats per a ser competitiu en aquest ambient. Encara que, una estratègia competitiva també està relacionat amb la coordinació i integració de les funcions individuals com fabricació, màrqueting i vendes, finances, de cada negoci. Estratègia corporativa, és a dir, l'estratègia que participa en la combinació de diferents negocis, i, implementació de l'estratègia, és a dir, la posada en pràctica, convertir l'estratègia en realitat.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

Els objectius del curs són els següents:
- Desenvolupar una habilitat de pensament estratègic en l'alumne en una determinada companyia, en una situació de negoci, com poder guanyar un avantatge competitiu i com pot implementar-se i executar-se l'estratègia
- Crear en l'alumne habilitats per portar una estratègia en diverses indústries i situacions
- Integració de coneixements desenvolupats durant el curs i mostrar com esta tot coordinat en els negocis
- Remarques la importància en auge del pensament d'emprenedors i explicar com s'integra en un procés de gestió estratègica
- Millorar la capacitat de l'alumnat per comunicar de manera efectiva els resultats de les seves anàlisis i formular recomanacions apropiades sobre la base de la seva troballa

Continguts

- AGENDA PER A LES SESSIONS: sota es pot veure un horari, subjecte a canvis si són necessaris
- Setmana 1 tema: Introducció a l'estratègia
- Setmana 2 Tema: Objectius, valors i funcionament
- Setmana 3 Tema: Analitzant l'entorn de la indústria
- Cas: Cola wars
- Setmana 4 tema: Analitzar habilitats i recursos
- Setmana 5 Tema: naturalesa i recurs dels avantatges competitius, avantatges competitius sostenibles
- Tema cost d'oportunitat
- Setmana 6 Tema: Diferenciació competitiva
- Cas: Ducati
- Setmana 7 Tema: dinàmica competitiva
- Cas: menjar de gat
- Setmana 8 Estrateg corporativa
- Tema: Diversificació estratègica, aconseguint sinergia
- Cas: Disney
- Setmana 9 tema: fusions i adquisicions
- Setmana 10 Tema: Estratègia d'aliances
- Cas: Sony-Ericsson
- Setmana 11 Tema: Integració vertical
- Setmana 12 Tema: Implementació estratègica
- Cas BCPC estratègia Internet en grup
- Setmana 13: gestió de canvi estratègic i estratègia de lideratge
- Setmana 14 presentacions
- Setmana 15 Revisió i presentacions

Metodologia

El curs està orientat a un aprenentatge individual i en grup. Utilitzarem:
- Casos per discussions. Els casos estan sent usats en les escoles de negocis per realçar un entrenament del procés de gestió. Els casos han estat escollits per la seva relació amb els temes centrals en el curs de negocis internacionals. S'espera que els alumnes assisteixin preparats i activament participatius en les discussions de classe. No obstant això, llegir i preparar-se no és suficient, els estudiants estan obligats a contribuir amb les intervencions en grup. Finalment, com a recordatori, el procés d'aprenentatge sota el mètode dels casos requereix la participació activa i discussió profunda.
- Discussions conceptuals a classe. L'objectiu és presentar i discutir tots els conceptes i eines que es veuran durant el curs. Es facilitarà les discussions i es va remarcar els conceptes claus i les lliçons. No obstant això, cada alumne serà el responsable a crear la seva pròpia síntesi basada en les lectures, assistència a classe i les discussions a classe. Per seguir bé el curs, l'alumne haurà de llegir i preparar-se la lectura abans de la classe. El contingut del curs està estructurada de tal manera que cada sessions és consecutiva de l'altra. Pel que és molt important que l'alumne es prepari cada classe.

Avaluació

La nota final està basada en 5 parts:
- Participació a classe: 10%
- 1 Treball individual: 10%
- 2 Projectes en grup: 20% en total 40%
- Examen final: 35%
Els treballs individuals i en grups s´acordarà la data de lliurament i no presentar-los en aquest temps farà que la nota s'anirà deduint percentualment. S'haurà d'entregar una còpia impresa. S´ avaluen els resultats del curs: capacitat d'anàlisi, comprensió de les teories i funcions de gestió i la seva aplicació en casos pràctics. La utilització d'un llenguatge i una presentació adequada es tindrà en compte.
Projecte final en grup:
Els alumnes hauran de treballar junts en un projecte final. Per a aquest projecte és aconsellable escollir una companyia amb diversos negocis per recol-lectar informació més fàcilment.
Els grups seran de 4 persones. Cada equip haurà d'escollir que companyia analitzaran en la 3ra setmana de classe (correu electrònic a hugoz@salleurl.edu).
La primera part del projecte (20%): estratègia competitiva dels diversos negocis de la companyia
Lliurament limiti: 31 de març
Límit de pàgines: 10 pàgines màxim 10 pàgines referències, taules ...
Format: 1.5 espaiat, lletra 12
En aquesta part del projecte, es realitzarà un anàlisi de l'estratègia competitiva dels negocis de la companyia amb els següents continguts:
1) Introducció: breu introducció de la història de la companyia, que fan, qui és propietari ...
2) Identificar les claus del negoci: llistar els negocis i identificar el negoci més important que analitzareu. Raonar i justificar perquè s'ha escollit aquest i no un altre (quota de mercat, beneficis en comparativa ...). Intentar tenir la informació més apropiada i mantenir l'anàlisi recent.
3) Analitzar l'entorn de la companyia en el mercat més important. Econòmic, demogràfic, cultural, tendència ...
4) Fer una anàlisi de mercat (les 5 forces) per al negoci en el mercat més important de la companyia
5) Analitzar els recursos claus, les aptituds de la companyia (basat en un punt de vista relacionat als recursos) (Fortaleses i debilitats)
6) Discutir l'estratègia competitiva de la companyia
7) Finalment, si ha sorgit algun problema en l'estratègia competitiva de la companyia es pot presentar un pla d'acció i donar recomanacions

Segona part del projecte: (20%) estratègia corporativa sobre els diversos negocis de la companyia
Lliurament limiti: última setmana del curs
Pàgines limiti: 10 pàgines màximes 10 pàgines referències, taules ...
Format: 1.5 espai, lletra 12
La segona part ha de cobrir les següents preguntes sobre l'estratègia corporativa de la companyia:
1) Els diversos negocis de la companyia són capaços de crear un valor corporatiu? Si és si, descriu com ho crea. Si és no, digues el perquè.
2) Hi ha algun tipus de relació o sinergia entre els diferents negocis?
3) Que reptes veus en els negocis d'aquesta companyia?
4) Avaluar el rendiment de cada un dels negoci en anys recents, utilitza aquesta informació per reconfigurar els negocis d'aquesta empresa. Tenint en compte la repercussió de les teves decisions en un futur
5) Fer un pla d'acció per a la companyia basat en la teva anàlisi.
Per a la presentació final, se li assignés data i hora a cada equip

Criteris avaluació

aprenentatge:
Al final del curs, l'alumne haurà d'haver assolit els objectius d'aquest curs i haurà d'haver desenvolupat les capacitats llistades a continuació.
Política del curs:
El treball del curs consisteix en:
- Exercicis a classe
- Activitats a classe
- Lliuraments
- Lectures
- Presentacions
- Format per entregues i exercicis:
Times New Roman
1.5 espaiat
letra 12
justificat
Marges: A dalt 2,5 cm; Final 2,5 cm; Esquerra 3 cm; Dreta 3 cm.
- Examen de recuperació:
Examen escrit, el màxim que es pot obtenir és un 6, tot i que la nota de l'examen hagi estat més alta.
- Data de revisió
Un cop acabat el semestre i penjades les notes finals, hi haurà un temps per establir la data de revisió

Bibliografia bàsica

lectures:
Addicionalment dels casos que es discutiran a classe, es proporcionés una quantitat de lectures. Les lectures i lliuraments addicionals s'hauran d'entregar a classe. També es pot demanar algun tipus de lectures que es trobaran a la biblioteca.
Llibre de text:
Grant, Robert: Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications, Blackwell, 5th Ed. 2005

Material complementari

Altres llibres recomanats:
Ghemawat, Pankaj: Strategy and Competitive Landscape, Prentice Hall, 2005
Porter, Michael: Competitive Strategy, The Free Press, 1980.