Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Efectes Audiovisuals

Descripció
Aplicar les eines principals de composició 2D i 3D utilitzant mètodes com el tracking, el chroma key i les màscares. Nuke X és el software que es farà servir per poder crear composicions i operar amb els principals nodes.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Es disposen de coneixements necessaris per poder valorar la qualitat d'altres projectes
RA.02 Saber crear efectes especials visuals

Continguts

Composició 2D.
Flux de treball, capes, canals i rotoscòpia.
Introducció a Nuke.
Interfície, visualitzadors, eines, menús.
Flux de treball amb nodes, Shortcuts.
Creació, configuració i gestió de canals.
Rotoscòpia.
Rotopaint-eines, pinzells, màscares.
Animació.
Tracker, matchmoving i composició.
Trackers 2D.
Control a 1,2,3 i 4 punts.
Posició, rotació i escala.
Estabilització i corner pin.
Chroma key i integració.
Tipus de chroma
Chroma Key: Keylight, Keyer, IBK Gizmo/Color.
Técniques d´Integració
ColorLookUp, ColorCorrect, Grade, HueCorrect, lightwrap.

Composició 3D.
Pases 3d i exr.
Introducció a la composició de passes 3D.
Shuffle, Shuffle Copy.
Layercontactsheet.
Render Pases.
Diffuse, Specular, Shadow, Reflextion...
Manipulació de canals.
Tracker 3D.
Anàlisi i creació escena 3D
Crear càmera, escena.
Integració amb softwares 3D
Obj, abc
Exportació
Geometria 3d, escenes 3d, projeccions.
3D viewer.
3D geometry.
3D scene, Shaders, lights i càmeres.

Metodologia

D1 Classes teòriques
D2 Classes de problemes i exercicis
D3 Pràctiques de laboratori Laboratory
D4 Flipped Classroom
D5 Peer instruction

Avaluació

Hi haurà una primera prova individual , totalment pràctica, on l´estudiant tindrà a la seva disposició el material de
consulta que consideri oportú . Aquest exercici es realitzarà durant varies sessions de classe y es continuarà fora de
classe. Aquesta prova serà el 80%del total.
Hi haurà una segona prova que constarà en fer un exercici a Mid Term que serà el 15% i un portfoli que serà el 5%

Criteris avaluació

SA1 Exercicis, problemes i pràctiques 80%
SA2 Portafoli 20%

Material complementari