Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Disseny i usabilitat II

Descripció
Aquesta assignatura és troncal pel grau d’Enginyeria Multimèdia (2n any) i és opcional per la resta d’Enginyeries. L’assignatura és anual i té 5 crèdits ECTS. El canal de comunicació entre professors i alumnes de l’assignatura és principalment l’eStudy mitjançant les fòrums habilitats. RA.01 S’apliquen les bases artístiques i creatives mínimes i necessàries per un bon disseny de qualsevol producte de software. (GM) RA.02 Es disposen dels coneixements de Human Computer Interaction/Usabilitat per la pràctica del DCU (Disseny Centrat en l’Usuari) RA.03 Es pot identificar, formular i resoldre problemes d’Usabilitat en entorns multidisciplinaris, tant en equip com de forma individual. RA.04 Es generen mapes i patrons de navegació adequats per una interfície qualsevulla.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Coneixements bàsics de disseny gràfic (teoria del color, tipografia, composició,…)
Coneixements de les eines Illustrator i/o Photoshop

Objectius

Objectius generals de la assignatura:
Seguir les fases d’un desenvolupament web a nivell professional.
Entendre els requisits segons les necessitats del client per crear un projecte adequat als objectius.
Presentar correctament de forma escrita i oral els resultats obtinguts.

Objectius específics
Aprofundir en el concepte d’User Interface per aplicacions digitals.
Conèixer tècniques per l’anàlisi de dissenys de plataformes web.
Aplicar aquestes tècniques als dissenys propis.
Adquirir coneixement avançat en l’ús d’eines d’avaluació i de prototipatge.
Aprendre el desenvolupament del procés metodològic en experiència d’usuari.
Aprendre metodologies d’avaluació amb usuaris
Entendre l’anàlisi de l’arquitectura de la informació i la funcionalitat de l’aplicació.

Continguts

Primer semestre
Briefing
Modelatge d’usuaris
Benchmarking
Anàlisi de projectes
Arquitectura de l’informació
Disseny d’interacció
Disseny responsive

Segon semestre
Avaluació d’experiència d’usuari
Disseny visual d’interfícies
Tècniques d’evaluació
Test amb usuaris
Mockups/Wireframes
Guies d’estil
Estratègies de Màrketing

Metodologia

L’assignatura es basa en aplicar un procés de Disseny Centrat en Usuari (DCU) en el disseny d’una pàgina web.
Durant el primer semestre es treballa en la primera fase de descobriment mitjançant tècniques que permeten avaluar el
tipus de contingut que s’ha de tenir en compte, i durant el segon semestre es realitza la fase de definició en la que es
conceptualitza el projecte. Cadascuna de les fases té una entrega associada de la que s’avalua tant l’informe com la
defensa oral que es realitza.
L’assignatura té un funcionament setmanal amb 2 sessions lectives:
Durant cada sessió, inicialment es realitzarà una introducció as conceptes bàsics i després s’aplicaran els conceptes
explicats en un exercici pràctic.

Avaluació

NOTA DEL PRIMER SEMESTRE (30%)
Seguiment del treball a classe (10%)
EC1 (30%)
EC2 (30%)
EC3 (30%)

NOTA SEGON SEMESTRE (70%)
Seguiment del treball a clase (10%)
EC4 (10%)
EC5 (10%)
EC6 (10%)
Entrega de la PRÀCTICA part 1 (20%)
Entrega de la PRÀCTICA part 2 (40%)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

This is Service Design Thinking http://thisisservicedesignthinking.com/
KELLEY, D & KELLEY, T. Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All (William Collins
Publisher)
DE BONO, E. Seis sombreros para pensar (Paidos Editorial)
GARRETT, J.J. The elements of user experience (New Riders)
MORVILLE & ROSENFELD. Information architecture for the WWW (O'Reilly Media)
EMBERLEY, E. Ed. Emberley's Drawing Book: Make a World (LB Kids)
KRUG, S. Don’t make me think, Revisited (New Riders)
NORMAN, D. The design of everyday things (Basic Books)
LIDWELL, HOLDER et alt. Universal Principles of Design, Revised and Updated (Rockport Publishers)
PANNAFINO, J. Interdisciplinary Interaction Design (Assidous Publishing)

Material complementari