Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Disseny i usabilitat I

Descripció
L´assignatura es basa en els conceptes bàsics d´usabilitat aplicats a Internet, mòbil, quioscos interactius…i en tècniques d´avaluació amb usuaris per a disseny centrat en usuari (DCU), així com en conceptes de disseny gràfic i en la utilització del programari necessari per tal d´assolir amb èxit tota creació digital. L´assignatura s´enfoca en analitzar i redissenyar mitjançant processos portats a terme en possibles projectes reals d´empresa.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

L’objectiu principal de l’assignatura es proveir a l’alumne els coneixements bàsics per desenvolupar amb èxit la creació i bona justificació del disseny d’un producte, centrat en els usuaris que l’utilitzaran.

Per dur a terme aquest objectiu, l’assignatura es centra en:
Aprenentatge de les eines: Adobe Illustrator i Adobe Photoshop.
Conceptes teòrics necessaris per conèixer i entendre el disseny, la usabilitat, l’accessibilitat i l’experiència d’usuari.
Pràctiques amb defenses orals dels treballs per justificar les decisions o opcions fetes a les entregues.

Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:
RA. 01 Es disposa dels coneixements necessaris i bàsics sobre Disseny Gràfic.
RA. 02 Es disposa dels coneixements necessaris i bàsics sobre eines de retoc d'imatge.
RA. 03 S'apliquen les bases artístiques i creatives mínimes i necessàries per al bon disseny de qualsevol producte
programari.
RA. 04 Es disposa dels coneixements de Human Computer Interaction/Usabilitat per a la pràctica del DCU (Disseny
Centrat en Usuari)
RA. 05 Es poden identificar, formular i resoldre problemes d'Usabilitat en entorns multidisciplinaris, tant en
equip com de manera individual.
RA. 06 Es comprèn realment l'impacte de la Usabilitat en els processos de treball i de la societat.
RA. 07 S'apliquen els fonaments bàsics per a la definició i descripció de procediments i interfície d'usuari.
RA. 08 Saber implementar interfícies eficaces persona - màquina.
RA. 09 Conèixer el disseny d'aplicacions audiovisuals atenent criteris d'usabilitat i accessibilitat.
RA. 010 Es disposa dels coneixements necessaris i bàsics sobre disseny gràfic.
RA. 011 Es disposa de coneixements d'usabilitat i interacció home-màquina per a la pràctica del disseny centrat
en usuari.
RA. 012 Comprensió de l'impacte de la usabilitat en els processos de treball i de la societat.
RA. 013 Conèixer les bases artístiques i creatives mínimes i necessàries per al disseny bàsic de programari.
RA. 014 Identificar, formular i resoldre problemes d'Usabilitat en entorns multidisciplinaris, tant en equip com
de manera individual.
RA. 015 Saber implementar interfícies eficaces persona – màquina.
RA. 016 Conèixer el disseny d'aplicacions audiovisuals atenent criteris d'usabilitat i accessibilitat.

Continguts

Tècniques de comunicació.
Percepció i teoria de la vista.
Gramàtica de la vista.
Teoria del color.
Disseny gràfic.
Aprenentatge de l’eina Adobe Illustrator.
Aprenentatge de l’eina Adobe Photoshop.
Conceptes d’usabilitat i d’experiència d’usuari.
Disseny iteratiu.
Prototipatge.
Tècniques d’avaluació.
Anàlisi d’expert: heurística.
Accessibilitat tecnològica.

Metodologia

L’assignatura es basa en tres blocs diferenciats:
Disseny gràfic
Usabilitat, accessibilitat i experiència d’usuari
Comunicació

Durant el primer semestre es treballarà en conceptes de disseny gràfic: aprenentatge d0Illustrator, conceptualització de disseny gràfic i Photoshop. A la entrega final es valorarà la comunicació de l’informe entregat, la comunicació oral mitjançant la defensa de la pràctica a part del contingut tècnic requerit.

Durant el segon semestre es treballarà en conceptes d’experiència d’usuari: usabilitat, accessibilitat, prototipatge i tècniques d’avaluació amb usuari. En la entrega final es valorarà la comunicació de l’informe entregat, la comunicació oral mitjançant la defensa de la pràctica a part del contingut tècnic requerit.

L’assignatura té un funcionament setmanal amb 2 sessions lectives:
Durant cada sessió, inicialment es realitzarà una introducció as conceptes bàsics i després s’aplicaran els conceptes explicats en un exercici pràctic que s’haurà d’entregar abans d’acabar la sessió. Tots els exercicis formen part de l’avaluació continua.

Avaluació

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (JUNY)
La nota final de l'assignatura es calcularà a partir de les dues notes semestrals.
Tots dos semestres han d'estar aprovats (nota mínima de 5 cadascun) per a aprovar l'assignatura.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Diseño, Maquetación y Composición, Dabner, David, Naturart, S.A., 2005
Signos, Simbolos, Marcas y Señales, Adrian Frutiger , Ed Gustavo Gili, 2006
Aprender a Dibujar con el Lado Derecho del Cerebro, Edwards, Betty, Ed. Edurano, 2000
No me hagas pensar, Steve Krug., Pearson Educación, 2006

Material complementari