Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Disseny d'instal·lacions

Descripció
L’assignatura d’Instal·lacions interactives té l’objectiu de dotar als alumnes d’habilitats i coneixements per dissenyar i construir sistemes tecnològics interactius innovadors. Durant el transcurs d’aquesta assignatura s’adquiriran coneixements tècnics específics i s’implementaran físicament un seguit de projectes en forma d’instal·lacions amb la finalitat de tenir un producte acabat de qualitat en finalitzar el semestre. Per fer-ho, els alumnes es dividiran en grups de 4/5 persones, adquirint un rol específic cadascú, per poder dur a trémer el projecte. Els rols de cada grup seran: Productor, Artista, Tècnic de Hardware, Tècnic de Software i Tècnic Auxiliar (només en grups de 5 persones).
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Es recomana haber cursat electrònica aplicada.

Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Acoblar diferents components electrònics amb motors, bateries o fonts d’alimentació
RA.02 Ser capaços de reconèixer diferents components electrònics
RA.03 Ser capaç d’organitzar-se i planificar-se utilitzant les eines adequades
RA.04 Testejar el producte amb la finalitat que tingui una qualitat final notable
RA.05 Es disposen dels coneixements per poder trobar la informació rellevant que no s’ha donat a classe
RA.06 Saber crear elements 3D físics i virtuals que tinguin una utilitat real
RA.07 Programar de manera estructurada i modular
RA.08 Ser capaç de generar noves idees

Continguts

1) Creació de la idea:
- Definició d’instal·lacions interactives
- Exemples
- Equips i rols
- Estat de l’art
- Temàtica
2) Eines tècniques:
- Raspberry
- Python
- Programació gràfica
- Sensors i actuadors electrònics
- Connectivitat entre dispositius i BBDD
- Processat digital d’imatge
3) Implementació del projecte:
- Disseny tecnològic
- Prototipatge
- Treball en la realització del projecte
4) Test:
- Proves UX

Metodologia

Aquesta assignatura basa la seva impartició en 3 metodologies diferents:
1. Classes teòriques: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren apunts (Lliçó Magistral) o bé amb participació de l’alumne.
2. Tutoria: Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'ús obligatori per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria assistencial de dubtes, orientació a l'alumne, etc.) Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.).
3. Aprenentatge Basat en Projectes: Desenvolupament de la matèria basada a resoldre un projecte o diversos (en grup o individualment) on l'alumne va descobrint els conceptes a mesura que aquests són necessaris per desenvolupar-lo.

Avaluació

1) Projecte
En aquesta part de l’avaluació, els alumnes dissenyen i implementen un projecte en grup en forma d’instal·lació interactiva. Per fer-ho, es posen en pràctica els conceptes proporcionats en les classes magistrals i s’avança progressivament en la definició i construcció del producte final.

2) Presentacions orals
Al llarg del semestre hi ha 2 punts de control que serviran per poder avaluar la feina de cada equip en moments importants, en els quals cada grup haurà de presentar la feina que ha estat realitzant. En cada una de les presentacions assistirà, a part del professors, un especialista del tema que s’està tractant.

3) Autoavaluació
En la mateix freqüència que el sistema d’avaluació anterior, una de les tasques que s’hauran de fer és avaluar-se entre ells. D’aquesta forma el professor podrà tenir una idea sobre la bona sintonia de l’equip i de la carga de feina que es percep dins del mateix.

4) Participació a classe
Aquesta part de la nota consisteix en avaluar l’assistència a les sessions de treball a classe.

5)Portfoli
Consisteix en la redacció d’un document individual on l’alumne mostra les tasques realitzades durant el curs. Aquest document s’entregarà a final de curs i resumirà el projecte desenvolupat en l’assignatura.

Criteris avaluació

Avaluació final
La nota final de l’assignatura vindrà donada per la següent fórmula.
Nota_Final = 75% Projecte + 10% Presentacions + 5% Autoavaluació + 5% Participació_classe + 5% Portfoli
Per aprovar l’assignatura, el Projecte ha de tenir una nota de 5 o superior.

Bibliografia bàsica

Banzi, M. (2016). Introducción a Arduino. Ed. Anaya Multimedia. Madrid.
Monk, S. (2016). Programming the Raspberry Pi: Getting Started with Python, Second Edition. McGraw-Hill Education.
Rodgers, P. A., & Milton, A. (2013). Research Methods for Product Design.
Chen, W. (2020). Interactive Installation: Art & Design. Artpower International Publishing Co. Ltd.

Material complementari