Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Direcció de projectes

Descripció
Aquest curs proporcionarà als estudiants les metodologies de gestió de projectes en els negocis i personals, habilitats necessàries per impulsar a l´excel-lència a qualsevol organització empresarial. Aquest curs es basa en la percepció de projectes com a les organitzacions empresarials. L´èxit en la gestió e projectes es fonamental pel creixement del negoci i es essencial per desenvolupament i millora de la productivitat. Els projectes reeixit poden derivar a una avantatge competitiva. L´enfocament del curs combina conceptes de negoci amb els que es deriven a la gestió de projectes e incorpora el concepte de negocis intel-ligents, on el director del projecte compren el projecte com una idea de negoci, centrant-se en l´estratègia, objectius, habilitats interpersonals i de lideratge. Al concloure aquest curs, l´alumne serà capaç de entendre el lligament entre persones, projecte i estratègia empresarial. Els estudiants seran capaços de definir, seleccionar, planificar i supervisar una sèrie de projectes, alinear els objectius del projecte amb l´estratègia de negoci i la gestió de equips. Els projectes son crítics per l´èxit en qualsevol organització. Son activitats que donen lloc a productes nus o modificats que poden augmentar les ventes, millorar la satisfacció dels clients, reduir costos, millorar l´ambient de treball i donar lloc altres beneficis. La gestió de projectes es una disciplina. S´aplica principis, conceptes, eines i tècniques per millorar el funcionament del projecte i la seva efectivitat. La gestió del projecte agrega valor millorant de la probabilitat de tenir un projecte reeixit.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

Aquest curs pretén ajudar a l´alumne a:
1. Entendre els conceptes basics de la gestió de projectes
2. Entendre el paper i les competències dels managers del projecte
3. Entendre la relació de l´empresa i les persones que dirigeixen la gestió del projecte
4. El desenvolupament d´habilitats de les persones que dirigeixen el projecte
5. El desenvolupament de d´anàlisis de dades i habilitats de selecció de projectes
6. El desenvolupament d´habilitats de gestió en la cartera de projectes
7. El desenvolupament d´habilitats de lideratge i gestió d´equips
8. L´ús d´un conjunt d´eines i tècniques
a. Capacitat per identificar i seleccionar projectes
b. Capacitat per relacionar l´estratègia de negoci amb la planificació de projectes
c. Capacitat de gestió d´equips
d. Capacitat per analitzar i avaluar el progrés del projecte

El resultat de l´aprenentatge:
Al final del curs, els estudiants deuran de ser capaços d´obtenir els objectius establerts pel final del curs i d´haver desenvolupat les competències mencionades anteriorment

Competències:
- Gestió d´equips i habilitats de lideratge
- Comunicació, control de conflictes i negociació
- Desenvolupament d´habilitats de comunicació escrita i oral
- Habilitats per resoldre problemes
- Habilitats interculturals i treball en equip
- Creativitat i pensament crític
- Anàlisis de dades per permetre la selecció de projectes
- Desenvolupament d´habilitats per afegir valor
- Desenvolupaments d´habilitats de gestió en els grups d´interès

Continguts

Programa del curs:
1) Direcció de projectes i negoci
2) Gestió estratègica de projectes
a. Gestió del programa de projectes
b. Gestió de cartera de projectes
c. Anàlisis de dades i selecció de projectes
d. Gestió dels grups d´interès
e. Gestió el valor
f. Gestió del canvi dins l´organització
3) Habilitats de lideratge i gestió d´equips
a. Dinàmica d´equip
b. Gestió de treball en equip: motivació, delegació i desenvolupament professional
c. Gestió de relacions: gestió de conflictes i habilitats de negociació
d. Habilitats de comunicació

Metodologia

L´experiència d´aprenentatge esta basat en una combinació de classes teòriques i tallers amb diversos escenaris simulats on l´estudiant utilitzarà un enfocament d´aprenentatge pràctic. Aquest curs busca fomentar la comprensió de la gestió de projectes i el desenvolupament d´habilitats directives. Un enfocament pràctic es important durant tot el curs amb lectures (dins i fora de classe), activitats de treball en equip, exercicis i discussions individuals i en grup i treballs en grup i presentacions

Avaluació

La qualificació el curs es basarà en :
- 10% Asistencia
- 15% participació en classe, actitut i esforç
- 20% exercicis individuals
- 25% treballs en grup
- 30% examen parcial i final
Es estudiants hauran d´obtenir un mínim del 50% de la nota individual per a la nota del treball en grup.
L´assistència compta un 10%. Els estudiants tenen permès 2 absències sense penalització (o necessitat de justificant mèdic o d´un altre tipus). La tercera absència perdrà 0,50 punts, la quarta 0,50 punts, la cinquena absència 0,50 i amb la sisena l´estudiant rebrà un 0 en assistència. En aquell moment, l´estudiant rebrà un NP (incomplert), el que significa que l´estudiant no ha anat i participat el suficient per seguir el temari i el seu contingut.

Política de recuperació:
- 70% examen escrit
- 30% exercicis per presentar
La nota del examen de recuperació no serà mes d´un 6

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

Reference Textbooks
All books can be found in La Salle library
Title: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)
Author: Project Management Institute
Publisher: Project Management Institute
ISBN: 978-1-935589-67-9
Edition: 5th Edition

Title: Making Things Happen
Author: Scott Berkun
Publisher: O´Reilly
ISBN: 978-0-596-51771-7
Edition: 1st Edition

Title: 101 Project Management Problems and how to solve them
Author: Tom Kendrick
Publisher: Amacom Books
ISBN: 978-0-814415573
Edition: 1st Edition

Title: Leading Change
Author: John P. Kotter
Publisher: Harvard Business School Press
ISBN: 978-1422186435
Edition: New Edition
En complementació, Durant algunes sessions l´alumna tindrà algunes lectures que haurà de llegir prèviament

Material complementari

No hi ha informació disponible