Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Col·laboració departamental III

Descripció
L'assignatura pretén especialitzar a l'alumnat fent-lo treballar en projectes interns d'aplicació real, moltes vegades complement del seu Treball Final de Grau o de la seva incipient experiència professional. Hi ha un contacte permanent amb empreses del sector. És sens dubte un excelent complement al curriculum. L'assignatura també prepara a l'alumnat per a exercir de becari dins del centre docent, assegurant-ne un bon nivell de partida.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00
Coneixements previs

L'assignatura pot prendre diferentes formes depenent de quin sigui el camp d'intensificació i per tant tan sols es fa necessària una formació genèrica bàsica en totes les arees que fan del graduat i graduada en enginyeria multimèdia un perfil multidisciplinar i integrador d'àrees.

Objectius

El principal objectiu és assolir un grau d'especialitat alt en alguna de les àrees vistes al llarg de la carrera, tot treballant en un ambient real similar al professional en quant a interdisciplinarietat, treball en grup, lideratge, presa de decisions de disseny i executives i elaboració de solució final plenament funcional. D'altres objectius es comenten a continuació:

1. Capacitat d'anàlisi i síntesi
2. Capacitat d'organitzar i planificar
3. Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua
4. Coneixements generals bàsics sobre làrea d'estudi
5. Habilitats bàsiques en l'ús de l'ordinador
6. Habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses)
7. Treball en equip
8. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
9. Capacitat per generar noves idees (creativitat)
10. Habilitats d'investigació

Continguts

Es defineixen cas a cas depenent de cada tema de col·laboració concret.

Metodologia

L'assignatura es fonamenta esencialment en el treball personal per part de l'alumnat, sempre tutelat pel seu professor/a responsable. En aquest sentit es demanen unes certes hores setmanals de feina personal, tant a nivell presencial al departament com des de casa. Hi ha per tant diferents mètodes a aplicar:

1. Tutories personalitzades:

Reunions setmanals amb el professor/a responsable de la especialització per aclarir dubtes, encaminar la feina i superar possibles entrebancs.

2. Debat presencial i en fòrums:

L'assignatura disposa de suport dins del campus virtual del centre i per tant és possible habilitar fòrums de discussió on es publiquen preguntes i respostes sobre el tema de treball. És un mitjà de comunicació idoni, juntament amb el correu electrònic, en el cas de que l'alumnat treballi des de casa.

3. Seminaris:

Sobre temes que estan fóra de l'abast del grau però molt relacionats amb la recerca i el treball de col·laboració. L'assistència als seminaris sol ésser optativa. El centre també ofereix cursos de formació específica molt especialitzada, en aquest cas més orientats a eines d'ús en el món empresarial.

Avaluació

D. Treballs fets a casa
Cada cert temps, els alumnes han de realitzar a casa exercicis petits sobre la temàtica de col·laboració.

F. Informes/Treballs fets en grup
Pràctica/treball en grup de recerca.

G. Treballs pràctics amb ordinador
Els exercicis que han de realitzar, són de caire pràctic i per tant els han de realitzar en un ordinador.

I. Presentacions
En alguns casos, els alumnes han d´exposar l´informe davant la resta de la gent.

Criteris avaluació

Objectiu 1: Capacitat d'anàlisi i síntesi
- S´avalua amb D,F,I
Objectiu 2: Capacitat d'organitzar i planificar
- S´avalua amb D,F,I
Objectiu 3: Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua
- S´avalua amb D,F,G,I
Objectiu 4: Coneixements generals bàsics sobre l'àrea d'estudi
- S´avalua amb D,F,G,I
Objectiu 5: Habilitats bàsiques en l'ús de l'ordinador
- S´avalua amb G,I
Objectiu 6: Habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses)
- S´avalua amb D,F
Objectiu 7: Treball en equip
- S´avalua amb F,G,I
Objectiu 8: Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
- S´avalua amb D,F,G,I
Objectiu 9: Capacitat per generar noves idees (creativitat)
- S´avalua amb D,F,G,I
Objectiu 10: Habilitats d'investigació
- S´avalua amb D,F

Bibliografia bàsica

Es defineix cas a cas depenent de cada tema en concret.

Material complementari

Es defineix cas a cas depenent de cada tema en concret.