Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Bases de dades

Descripció
En aquesta assignatura tractarem tot el que està relacionat amb el tractament i emmagatzemament de dades estructurades. Veurem des de com es dissenya una base de dades passant per la implementació i l’ús de la mateixa per filtrar ordenar i/o emmagatzemar informació d’una manera òptima.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Els objectius de l’assignatura són els següents:
• Aprendre a dissenyar una base de dades utilitzant diferents models.
• Aprendre a implementar una base de dades.
• Saber com guardar i com extreure informació d’una base de dades.
• Conèixer les eines de les que disposem per realitzar consultes i operacions avançades.
• Conèixer la Llei Orgànica de Protecció de Dades a nivell de les Bases de Dades.

Continguts

A continuació es donen els descriptors de continguts i el detall dels capítols/temes que consta el temari de l’assignatura.

Descriptors de continguts proposats:
• Introducció a les bases de dades.
• Disseny i model conceptual.
• Disseny i model relacional.
• El model físic.
• Operacions de consulta.
• Llenguatge de control.
• Magatzems de dades.
• Procediments emmagatzemats (stored procedures).
• Disparadors (triggers) i esdeveniments.

Temari detallat:
• Introducció de l’evolució de les bases de dades i context actual.
• Model Conceptual: Entitat, Relacions i Cardinalitats.
• Model Relacional: Claus primàries, claus foranes i índex.
• Llenguatge de Definició de Dades. CREATE, ALTER i DROP.
• Llenguatge de Modificació de Dades. SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE.
• Llenguatge de Control de Dades. GRANT i REVOKE.
• PROCEDURES, TRIGGERS i EVENTS.
• Optimització de Consultes.
• Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Metodologia

L'assignatura basa l'aprenantatge en les metodologies docents següents:
- Classes teòriques.
- Classes de problemes i exercicis.
- Pràctiques de laboratori.
- Flipped classroom.
- Peer instruction.

Avaluació

Per tal de poder avaluar cadascuna de les competències s’han especificat sistemes d’avaluació diferents que permeten assignar-los a cadascuna de les competències, segons convingui:
- Pràctiques (Npractiques)
- Exercicis, problemes i Participació a classe (Nac)
- Portafoli (Nportafoli)

Criteris avaluació

La nota final de l’assignatura es calcula segons l’expressió:

NFinal = 0,5*Npractiques + 0,45*NAC + 0,05*Nportafoli

Per tal de poder aplicar aquesta mitjana, Npractiques i Nac han de ser iguals o majors a 5. En cas contrari no es calcula la mitjana i no s’aprova l’assignatura.

La nota de pràctiques s’obté amb la fórmula següent:

Npractiques = 0,5*Practica1 + 0,5*Practica2

Si no s’aprova alguna o les dues pràctiques s’ha de recuperar al Juliol amb una nota màxima de 5.

Pel que fa a la nota d’exercicis, problemes i pràctiques (Nac) es calcula com la mitjana obtinguda del total de activitats d’avaluació continua. Aquesta nota també ha de ser igual o superior a 5. En cas contrari no es calcula la mitjana i no s’aprova l’assignatura.

Nac = Mitja(AC’s)

En el cas que la mitjana no sigui superior a 5, s’haurà de recuperar amb una activitat extra al Juliol.

Dins de cada activitat AC es contempla la participació a classe de cada un dels temes avaluats tal que:

Activitat AC = Resolució*0,90 + Participació*0,10

Bibliografia bàsica

Documentació oficial MySQL: https://dev.mysql.com/doc
Tutorial bàsic sobre SQL de W3Schools: https://www.w3schools.com/sql/default.asp

Material complementari