Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Automàtica i domòtica

Descripció
Aquesta assignatura està dividida en dues parts totalment diferenciades però que a la vegada es complementen. La primera part (Automàtica) es centra en l´estudi d´aplicacions automatitzades destinades a la industria i d´altres tipus d´infraestructures (aeroports, garatges...). L´explicació es focalitza en: - L´aprenentatge dels principals tipus de sensors i actuadors. - La programació dels sistemes de control, els Autòmats Programables Industrials (API´s o PLC´s). - La programació dels sistemes de monitorització i control (SCADA´s). - Les etapes dels projectes relacionats amb el disseny i posada en marxa d´una aplicació automatitzada. La segona part (Domòtica) es centra en adquirir els coneixements suficients sobre el funcionament i la implementació de sistemes de control domòtic amb sistemes centralitzats i sistemes distribuïts. Aquests sistemes es centren en aplicacions residencial i de petit terciari, com a botigues, mercats, edificis d´oficines, etc. A més, s´aprendrà com interactuar des del PC amb el principal sistema domòtic europeu, el KNX. Cal doncs, tenir uns coneixement mínims de programació Tant en la primera com en la segona part, els alumnes treballaran amb aplicacions que simulen casos reals.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els alumnes que cursen l´assignatura adquireixen els coneixements que s´indiquen a continuació:
- Conèixer els diferents elements que composen una aplicació automatitzada (sensors, actuadors, API´s, SCADA´s...).
- Conèixer la particularitat de les aplicacions automatitzades per a un entorn industrial.
- Conèixer les principals etapes en què es divideix un projecte de disseny i posada en marxa d´una aplicació automatitzada.
- Dissenyar i implementar una posada en marxa d'una aplicació automatitzada.
- Saber dissenyar i entendre una instal-lació domòtica senzilla.
- Aprendre a programar un sistema domòtic centralitzat i un altre distribuït.
- Implementar un SCADA senzill amb APIs KNX.

Les competències adquirides i que s´avaluen en aquesta assignatura són:
- G-1: Capacitat d´anàlisi i síntesi.
- G-3: Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi.
- G-14: Treball en equip.
- G-22: Capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica.

Continguts

L´assignatura (6 crèdits) es divideix en dues parts:
- Automàtica (3 crèdits).
- Domòtica (3 crèdits).

Part 1: Automàtica

1. INTRODUCCIÓ A L´AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL
1.1 Introducció
1.2 Autòmats Programables Industrials (API's)
1.3 Sistemes de monitorització i control (SCADA's)
1.4 Comunicacions OPC
1.5 Sistemes pneumàtics i oleohidràulics
1.6 Sensòrica industrial
2. AUTÒMATS PROGRAMABLES INDUSTRIALS
2.1 API's Siemens S7-300
2.2 Llenguatges de programació
2.3 Planificació de la programació: GRAFCET i guia GEMMA
2.4 Metodologia de programació
2.5 Aplicatiu Simatic STEP-7
2.6 Llenguatge de contactes (KOP)
2.7 Exercicis amb llenguatge KOP
2.8 Llenguatge assemblador (AWL)
2.9 Exercicis amb llenguatge AWL
2.10 Pràctica: programació Estació 1 FMS-200
3. SISTEMES DE MONITORITZACIÓ I CONTROL
3.1 Estructura d'un SCADA
3.2 Manufacturing Execution System (MES) i OEE
3.3 Scada web: Ignition
3.4 Scada Siemens: WinCC
3.5 Exercicis amb WinCC
3.6 Pràctica: SCADA Estació 1 amb funcionalitat MES

Part 2: Domòtica

1. INTRODUCIÓ A LA DOMÒTICA
1.1. Introducció a la domòtica
1.2. Instal-lacions elèctriques
1.3. Instal-lacions de comunicacions
1.4. Altres instal-lacions
1.5. Exemples
2. SISTEMES CENTRALITZATS
2.1. Sistemes de control centralitzats
2.2. Instal-lacions de sistemes centralitzats
2.3. Exemple de sistema centralitzat: ZELIO
2.4. Exercicis amb ZELIO
3. SISTEMES DISTRIBUÏTS
3.1. Sistemes de control distribuïts
3.2. Instal-lacions de sistemes distribuïts
3.3. Exemple de sistema distribuït: KNX
3.4. Exercicis amb KNX
3.5. Exemple de sistema descentralitzat: LonWorks
4. KNX IP
4.1. Teoria
4.2. Exemples
4.3. Pràctica

Metodologia

Tan per automàtica com per domòtica, la metodologia que es segueix és la de classe magistral amb la participació activa dels alumnes. Aquestes classes magistrals seran impartides al laboratori (Automation Lab), on es combinarà l´explicació teòrica amb demostracions pràctiques. D´altra banda, també hi haurà pràctiques que es demanaran per a ser desenvolupades fora de les hores lectives.
Totes les classes s´acompanyen d´un procés d´avaluació continua, on l´alumne té una prova que indica el seu nivell de seguiment de l´assignatura. Això implica que l´alumne ha d´estudiar a casa seva la matèria impartida o realitzar una sèrie de problemes proposats i que es comenten a classe.
Les pràctiques es fan fora de l'horari de classe, però els alumnes disposen d´horaris de dubtes de l´assignatura on tenen una atenció personalitzada amb el professor per aclarir tot allò que sigui necessari de la part teòrica, de problemes o de les pràctiques.

Avaluació

L´assignatura consta de dos parts: automàtica i domòtica. Cal aprovar cada part per separat amb nota superior a 5. Un cop aprovades les dues parts, la nota final de l´assignatura es calcula com:
Nota_Final = Nota_Automàtica * 0,5 + Nota_Domòtica * 0,5
Avaluació d´Automàtica:
La nota d´Automàtica (Nota_Automàtica) es calcula a partir del sistema d´avaluació següent:
Nota_Automàtica = Nota_Pràctica * 0,6 + Nota_AC * 0,4
Nota_AC és una nota d´avaluació continua obtinguda durant el semestre a partir d´exercicis i treballs i controls de coneixements realitzats al llarg del mateix.
Avaluació de la pràctica: Hi ha un total de 2 pràctiques. La primera pràctica, comptarà un 40% de la nota. La segona pràctica, comptarà un 60% de la nota. Per aprovar cada pràctica caldrà que el seu funcionament sigui correcte i la memòria presentada amb el desenvolupament i resultats obtinguts sigui acceptable.
Avaluació de Domòtica:
La nota de Domòtica (Nota_Domòtica) es calcula a partir del sistema d´avaluació següent:
Nota_Domòtica = Nota_Pràctica * 0´6 + Nota_AC * 0´4
Nota_AC és una nota d´avaluació continua obtinguda durant el semestre, a partir d´exercicis, treballs i controls de coneixements realitzats al llarg del mateix.
Avaluació de la pràctica: Per aprovar la pràctica caldrà que el seu funcionament sigui correcte i la memòria presentada amb el desenvolupament i resultats obtinguts sigui acceptable. La primera part de la pràctica, la realitzada amb Zelio, comptarà un 20% de la nota. El 80% restant serà avaluat de la part de KNX.

Criteris avaluació

- G-1: Capacitat d´anàlisi i síntesi:
Examen escrit.
Exposicions/Presentacions.
Treballs/Informes individuals o en grup.

- G-3: Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi.
Examen escrit.
Exposicions/Presentacions.
Treballs/Informes individuals o en grup.

- G-14: Treball en equip:
Exposicions/Presentacions.
Treballs/Informes en grup.

- G-22: Capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica:
Exposicions/Presentacions.
Treballs/Informes individuals o en grup.

Bibliografia bàsica

[1] KNX Basic course Training Documentation, KNX Association, Brussels, 2010.
[2] KNX Specifications, KNX Association, Brussels, 2011.
[3] Autómatas Programables, entorno y aplicaciones, Enrique Mandado, Jorge Marcos, Celso Fernández, José I. Armesto, Serafín Pérez, Editorial Paraninfo, 2005.
[4] Automatización. Problemas resueltos con autómatas programables, J. Pedro Romera, J. Antonio Lorite, Sebastián Montoro, Editorial Paraninfo, 2003.

Material complementari