Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Arquitectura de computadors

Descripció
En aquesta assignatura els objectius són que l’alumne conegui els fonaments de l’arquitectura interna d’un computador. Igualment, es veuran les diferents tècniques per millorar el rendiment dels computadors i els sistemes multiprocessadors i el complex sistema d’ interconnexió. L‘ alumne veurà els mecanismes per poder dissenyar els diferents components d’ un processador, entendrà com s’executen les instruccions màquina de baix nivell i com poder trobar punts de millora.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

RA.01 - Fonaments, estructura, arquitectura i tecnologia de computadors. (GI)
RA.02 - Es coneixen les tècniques utilitzades en les arquitectures paral·leles, multiprocessadors, multicomputadors i computació d’altes prestacions. (GI)

Continguts

1. Introducció
2. CPU i ISA
3. Memòria
4. Sistema d’ interconnexió
5. Sistemes multiprocessadors

Metodologia

Les classes de l’assignatura d’arquitectura de computadors volen enfortir tant els coneixements tècnics de la composició i disseny dels diferents sistemes computacionals, com el pensament crític de l’alumne que serà introduït als àmbits de recerca en arquitectura de computadors.

És una assignatura en la que es combinen les classes magistrals i les discussions/debats a classe sobre els diferents temes proposats al temari. El professor proposarà temes (o articles a llegir) per a que l‘ alumne els prepari i es puguin debatre a classe amb exposicions orals.

Avaluació

L´avaluació de l´alumne es fa a partir dels instruments següents d´avaluació:

Exercicis escrits d´avaluació contínua (80%) i exposicions orals i participació a classe (20%).
L’assignatura no incorporarà pràctiques a laboratori.

Si es detecta una còpia (d’un altre alumne o plagi d’una altra font ) en alguns dels exercicis implica suspendre l’ assignatura i la pèrdua de convocatòria al següent examen final pels grups implicats (tant la font com la còpia), tenint una qualificació de 0 en l’acta de l’assignatura.

Si calgués fer ús d’una convocatòria extraordinària, es faria mitjançant un examen en el període assignat a l’ avaluació de convocatòries extraordinàries.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

[1] J.L.Hennessy and D.A.Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, Fourth Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2007.
[2] D.A.Patterson and J.L.Hennessy, Estructura y diseño de computadores: La interfaz hardware/software, Cuarta edición, Editorial Reverté, 2011.
[3] D.A.Patterson and J.L.Hennessy, Computer Organization and design.

Material complementari