Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Descripció
L’assignatura preten que l’alumne assoleixi coneixemnets en els fonaments bàsics de l’animació tant d’elememts com de personatges en 3d Durant elsemestre estreballarà el modelat de personatges amb lestècniques necessàries per poder texturitzar, iluminar i renderitzar. L’alumne entendrà de manera global el process de modelat 3d ja sigui en animació, impressió 3d o videojocs.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
Aprendre les normes i principis basics de l'animació i la seva aplicació mitjançant programes 3D.
Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Es coneixen les eines programari existents per a l'animació, ambientació i representació d'objectes i geometries
en 3D.
RA.02 Es coneixen les regles d'ús de càmeres, animacions, llums i materials dins d'entorns sintètics generats per
ordinador a partir d'eines de modelatge 3D estàndard.
RA.03 Es disposen coneixements per poder trobar informació rellevant que no s'ha donat a classe.
RA.04 Saber escriure els guions d'una producció audiovisual.
RA.05 Es disposen coneixements per poder presentar correctament el treball realitzat.
RA.06 Es coneixen eines per a la creació d'animacions 3d.

Continguts

Introducció a l’animació:
Animació bàsica en 3D.
Les normes de l'animació i com crear moviment.
Aprendre a explicar històries visualment mitjançant elements gràfics generats digitalment.
Simulació de moviment tant biològic com mecànic.
Introducció al storytelling de l’animació:
Crear històries, visualització d'històries, optimització narrativa en moviment.
Introducció al 3D:
Autodesk 3D MAX.
Interface, eines, menús, shortcuts, creació.
Creació de l'animació i exportació en format vídeo.
Introducció i propostes de projectes personals:
Guió, storyboard, cinemàtica, posada en escena, càmares.
Seguiment de projectes personals:
Realizació, escenes, efectes visuals, efectes d'àudio i música, exportació de vídeos.

Metodologia

D1 Classes teòriques
D2 Classes de problemes i exercicis
D3 Practiques

Avaluació

Es imprescindible aprovar SA1 SA2 SA3 SA4 per poder fer mitja per la nota final. Suspendre una de les parts comporta
anar a la recuperació de l’assignatura i haver d’entregar els exercicis no aprovats.
Tots els treballs , exercicis,projectes i demés tasques s’han de realitzar de manera individual
L’entrega o còpia de treballs no realitzats pel propi alumne queda totalment prohibida i es considerarà una falta greu.
SA1. Exàmens
L’assignatura tindrà 2 exàmens pràctics que evaluaran el nivell assolit dels continguts explicats a classe.
SA2. Exercicis, i pràctiques.
Cada setmana es posaran exercicis i treballs que s’hauran d’entregar per poder fer un seguiment correcte dels
continguts que es van explicant a classe
No s’acceptarà cap exercici fora de la data establerta. L’entrega d’aquests exercicis és indispensable per a aprobar
l’assignatura
De no aprobar o entregar els exercicis durant el curs s’haurà d’anar a la recuperació on s’hauran d’entregar tots els
exercicis no aprovats i fer un exàmen pràctic . La nota máxima dins la recurperació será de 5 sobre 10
SA3. Projecte final
Es realitzarà un projecte final lliure on l’alumne haurà de mostrar els contiguts apresos al llarg del curs.
SA4 . Portfoli
Aquest portfoli haurà de documentar, fent us d’imatges i explicacions, els passos seguits per a l’execució del projete
final així com també renders finals mostrant el personatge creat

Criteris avaluació

SA1 Exàmens Exams Exámenes 10%
SA2 Exercicis, problemes i pràctiques Exercises, problems and practices Ejercicios, problemas y prácticas 45%
SA3 Projecte final Final Project Proyecto final 40%
SA4 Portifoli Portfolio Portfolio 5%

Bibliografia bàsica

ilusion of life de Disney
The art of Pixar
Ed Catmull. Creatividad S.A. Como llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Conecta.
Animator’s Survival Kit –Richard Williams
The Art of 3d computer animation and effects –Isaac Kerlow

Material complementari