Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Àlgebra i lògica per a la programació

Descripció
En aquesta assignatura es fa èmfasi en que l’alumne sigui capaç d’entendre i relacionar resultats i demostracions bàsiques, així com que vagi adquirint la capacitat d’anàlisi i de síntesi davant d’un problema plantejat.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Es pretén que l’alumne pugui assolir els conceptes bàsics de l’àlgebra lineal (Matrius, anàlisi de sistemes d'equacions lineals, espais vectorials, aplicacions lineals) i del càlcul (anàlisi de funcions reals de variable real i les seves aplicacions, així com desenvolupar habilitats per al càlcul de límits, estudi de funcions i càlcul d’integrals).

Més concretament, els resultats d’aprenentatge són:
• Saber discutir i resoldre sistemes lineals, operar en un espai vectorial i saber treballar a nivell pràctic amb els conceptes de superposició, dependència i independència lineal, aplicacions lineals.
• Saber utilitzar eines analítiques i numèriques per analitzar funcions reals d’una variable, de cara a la seva aplicació en qüestions científiques i tècniques,
• Aprendre a valorar el grau d’incertesa en fenòmens complexes o no deterministes, i a identificar solucions òptimes tenint en compte aquesta incertesa.

Continguts

Descriptors de continguts proposats:
• Sistemes d’equacions lineals.
• Espais vectorials.
• Aplicacions lineals.
• Funcions.
• Derivabilitat.
• Càlcul de primitives.
• Probabilitat.
• Eines de suport matemàtic.

Detallar el temari a continuació:
• Sistemes d’equacions lineals:
o Vectors, matrius, determinants.
o Discussió y resolució por transformacions elementals.
o Matrius inverses: Gauss-Jordan.
• Espais vectorials:
o Definició, exemples.
o Dependència i independència lineal de vectors. Base y dimensió de un espai vectorial.
o Subespai vectorial.
o Components d’un element referides a una base. Canvi de base.
• Aplicacions lineals:
o Matriu d’una aplicació lineal. Nucli i imatge.
o Rotacions, translacions i simetries en el pla.
• Funcions:
o Funcions elementals. Definició i propietats.
o Límits. Definició, propietats i càlcul.
o Continuïtat: definició, propietats, tipus de discontinuïtats
• Derivabilitat:
o Tècniques de derivació.
o Creixement i decreixement. Extrems relatius.
o Concavitat i convexitat. Punts d’inflexió.
o Optimització
• Càlcul de primitives.
o Integrals immediates.
o Integrals per canvi de variable i per parts.
• Probabilitat:
o Introducció a la probabilitat.
o Probabilitat condicionada. Llei de les probabilitats totals. Teorema de Bayes.
o Successos independents.
• Eines de suport matemàtic: Matlab
o El software Matlab es pot obtenir de diverses formes:
♣ Descarregant una versió de prova gratuïta des de mathworks.com (vàlida durant 30 dies).
♣ Adquirint la “MATLAB and Simulink Student Suite” a mathworks.com (69€+IVA a setembre de 2017)
o Com a alternativa gratuïta, podeu fer servir el software Octave, versió de Matlab en codi lliure (https://www.gnu.org/software/octave/)

Metodologia

L’assignatura base l’aprenentatge en les metodologies docents següents:
- Classes teòriques
- Classes de problemes i exercicis
- Pràctiques de laboratori

Avaluació

Per tal de poder avaluar cadascuna de les competències s’han especificat 3 sistemes d’avaluació diferents:
Exàmens (Nexamens) - 55 %
Exercicis, problemes i pràctiques (Nepp) - 30 %
Participació a classe (Nparticipacio) - 10 %
Portafoli (Nportafoli) -5 %

Criteris avaluació

1) En convocatòria ordinària, la nota final de l’assignatura es calcula segons l’expressió:
NFinal = 0,55*Nexamens + 0,3*Nepp + 0,1*Nparticipacio + 0,05*Nportafoli
Per tal de poder aplicar aquesta mitjana, Nexamens ha de ser igual o major a 3,5. En cas contrari no es calcula la mitjana i no s’aprova l’assignatura.

i. La nota d’exàmens (Nexamens) s’obté com un 40% de la nota del punt de control (Npcontrol) i un 60% de la nota de l’examen final del semestre (Nexamenf). La nota de cadascun dels exàmens ha de ser igual o major que 3,5. Per tant:
Nexamens = 0,4*Npcontrol + 0,6*Nexamenf
O bé
Nexamens= Nexamenf (la que sigui millor)

ii. Si no s’aprova la nota d’exàmens (Nexamens) en convocatòria ordinària (final semestre 2), llavors al juliol (convocatòria extraordinària) hi ha un examen de recuperació (Nex_rec), essent en aquest cas la nota d’exàmens igual a la nota obtinguda en aquest examen.
Nexamens = Nex_rec
La nota final (NFinal) al juliol serà la millor entre:
NFinal = Nexamens
o
NFinal = 0,55*Nexamens + 0,3*Nepp + 0,1*Nparticipacio + 0,05*Nportafoli

2) La nota de “Exercicis, problemes i pràctiques (Nepp)“ consistirà en la nota d’exercicis pràctics que es realitzaran en grups de 2 o 3 persones amb Matlab. Quan la impartició de matèria ho permeti, es dedicaran hores de classe a la realització d’aquests exercicis.
Per tal de validar la realitzaciò d’aquests exercicis, es realitzarà a classe un petit control de Matlab un cop finalitzat el termini de lliurament de cada exercici. Si aquest control no s’aprova con una nota mínima d’un cinc (5), la pràctica de Matlab corresponent tindrà una nota de zero (0).

3) Cada pràctica de Matlab tindrà una data límit de lliurament. A partir d’aquest dia es restarà un punt per cada dia de retard que es lliuri, fins cero.

Bibliografia bàsica

Àlgebra:
“Álgebra lineal”; Stanley l. Grossman, José Job Flores Godoy; Séptima edición; McGrawHill, 2012
Álgebra Lineal para estudiantes de ingeniería y ciencias, Juan Carlos Del Valle Sotelo,
McGraw-Hill, 2012
Algebra lineal y sus aplicaciones, David C. Lay, Addison Wesley
Càlcul:
Fonaments bàsics de matemàtiques. Professors de ciències bàsiques. Enginyeria i Arquitectura La Salle. 2009. Demanar NRG 440 a Publicacions de Campus La Salle (Edifici Sant Josep, planta -3 de Quatre Camins 2)
Cálculo I. Teoría y problemas. Alfonsa García et al. Editorial GLACSA, 1994
Cálculo superior, M. Spiegel, Schaum, McGraw-Hill. ( Edición original en inglés: Advanced calculus, R. C. Wrede, M. Spiegel, Schaum's series, McGraw-Hill.).
Calculus demystified, S. G. Krantz, , McGraw-Hill.

Probabilitat:
L. Vicent, R. Villalbí, “Probabilitat”, editat per La Salle (també a la venda a Publicacions)

Material complementari