Grau en Arts Digitals - Menció en Concept Art

Potencia l´artista que portes dins teu amb la tecnología més avançada.

Producció audiovisual

Descripció
Amb la digitalització i la presencia d’Internet la presencia dels medis audiovisuals s’ha anat incrementant exponencialment. La visualització d’imatges i vídeos han guanyat presencia respecte als documents escrits. És per aquesta raó que la creació d’un bon audiovisual s’ha tornat clau a la hora de transmetre una idea o bé reflectir un sentiment. Actualment els vídeos poden moure masses, canviar idees preestablertes o bé qüestionar-ne d’altres. Es per això, que com a tecnòleg en multimèdia, és molt important saber crear un audiovisual que sàpiga transmetre una determinada idea.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Es requereixen coneixements bàsics en fotografia.

Objectius

Durant aquesta assignatura l’alumne rebrà els suficients coneixements per tal que sigui capaç, conjuntament amb un equip, de crear i difondre una determinada idea a partir d’un audiovisual. Per tant l’alumne haurà de saber treballar en equip i conèixer i adquirir els rols d’una producció audiovisual.

Les Competències associades a aquesta assignatures son:
CG9. Tenir la capacitat de treballar en un equip interdisciplinari.
CE1. Concebre i elaborar guions.
CE3. Producció i edició d’àudio, imatge i vídeo digital.
CE8. Utilitzar la capacitat corporal en els processos de producció (expressió corporal)

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Es disposa dels coneixements fotogràfics necessaris que permetin la captació de qualsevol tipus de fotografia
RA.02 Es coneixen les eines software existents per al modelatge, l'animació, l'ambientació i la representació d'objectes i geometries en 3D.
RA.03 Saber escriure els guions d’una producció audiovisual.
RA.04 Saber estructurar i planificar la producció en un rodatge.
RA.05 Es disposen coneixements per poder trobar informació rellevant que no s'ha fet a classe

Continguts

• Rols d’una producció audiovisual
• El Guió Tècnic i l’ordre de rodatge
• Ús del material en una Producció Audiovisual
• El muntatge i la Composició

Metodologia

D1. Classes teòriques
Durant la primera part de les classes teòriques el professor explicarà una sèrie de conceptes a través d’exemples (en format d’imatges i vídeos). Els alumnes hauran de saber implementar els conceptes en un projecte real. Durant l’assignatura es dedicaran 22 hores a aquesta metodologia, totes presencials)

D2. Classes de problemes i exercicis
Durant la duració de l’assignatura es proposaran 8 exercicis que els alumnes hauran realitzar per poder aprofundir en els coneixements que s’estan donant. D’aquests 8 exercicis, els dos primers es faran en grup i els 6 restants s’hauran de fer individualment. Aquesta metodologia té assignada una càrrega de 6 hores presencials i 22 hores no presencials.

D3. Seminari
Una de les sessions de classe la impartirà un director de documentals. La finalitat és que l’alumne entengui el mercat laboral que gira al voltant de la producció audiovisual així com també la forma de treballar en el món professional.

D4. Tutoria
Durant les diferents pràctiques en grup que es realitzen en el campus, el professor estarà fent el seguiment de les classes per així validar el correcte aprenentatge dels alumnes. Aquesta tutoria té un càrrega de 6 hores presencials mentre l’alumne realitza les diferents activitats.

D5. Pràctiques de laboratori
Per entendre millor els conceptes d’il·luminació els alumnes hauran d’utilitzar el laboratori Medialab on experimentaran amb diferents tipus de fonts d’il·luminació, així com també il·luminar correctament amb Croma.

D6. Aprenentatge Basat en Projectes
Per tal de poder posar en pràctica tots els conceptes apresos l’alumne haurà de crear, en grup, un projecte audiovisual on aprendrà la realització d’un rol determinat.

Avaluació

SA1. Exàmens
L’assignatura té dos exàmens teòrico-pràctics. El primer es realitza durant el punt de control i avalua els coneixements teòrics de l’alumne així com també el seu domini d’un programa d’edició de vídeo, mentre que el segon (que es realitza al final de l’assignatura) avalua el domini d’un programa de composició de vídeo.

SA2. Exercicis, problemes i pràctiques
Durant l’assignatura l’alumne disposarà d’una sèrie d’exercicis (8 en total) per poder comprendre millor els conceptes teòrics ensenyats a classe.
Per cada dia que s’entregui tard un exercici es penalitzarà amb un punt menys de la nota. En el cas que els exercicis s’entreguin a la convocatòria extraordinària únicament es podrà optar a un 5.

SA3. Projecte
Paral·lelament a les classes i exercicis presencials, els alumnes hauran de realitzar un projecte audiovisual amb el mateix grup de pràctiques. Aquest projecte és lliure i te una dedicació de 32 hores per alumne. Per aquest motiu val un 30% de la nota final de l’assignatura.

SA4. Autoavaluació
Per acabar d’acotar la nota final del projecte els membres de cada un dels grups valoraran la feina que ha realitzat cada rol.

SA5. Presentacions orals
L’últim dia de classe és projectaran tots els projectes. Abans de cada un dels projectes, els alumnes hauran de fer una presentació oral explicant no s’ha dut a terme.

SA6. Participació a classe
Les classes pràctiques son setmanals i iteratives. Això comporta que cada grup realitzarà pràctiques cada 15 dies. La setmana que un grup no li toqui realitzar l’exercici haurà d’ajudar a un grup que si li toca de la forma que el grup ho cregui convenient: Actuant, observant.

SA7. Portafolis
Al final de curs l’alumne ha d’entregar un Portafoli realitzat amb la plantilla oficial on expliqui com a realitzat el projecte final.

Criteris avaluació

Per poder aprovar l’assignatura el SA1, el SA2, SA3 i SA7 han de tenir una nota igual o més gran que 5 en totes les parts que els composen. El SA4, el SA5 i SA6 no és necessari que estiguin aprovats tot i que, si no s’entreguen, penalitzaran en un 20% la nota final.

Bibliografia bàsica

Aumont, J., & Marie, M. (1990). Análisis del film. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
Desilets, A. (1973). Técnica Fotográfica. Madrid: Daimon.
Fernández Díez, F., & Martínez Abadía, J. (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
Nieto, F. R. (2017). El arte de la composición. J De J - FotoRuta.

Material complementari