master universitari en direcció de proyectes

Màster Universitari en Direcció de Projectes (entre setmana)

Be a Project Manager: lidera una organització i els seus processos amb un dels millors màsters a nivell mundial dins l'àrea de management

Projectes de transformació digital

Descripció
Estem immersos en la revolució digital, una revolució tecnològica, social i cultural que està transformant profundament la forma en la qual ens comuniquem, relacionem, treballem, aprenem i gaudim. Els individus, tant en la seva faceta de consumidors com en la de treballadors, estan canviant els seus comportaments a mesura que van incorporant al seu estil de vida les eines tecnològiques que agrupem sota el concepte de tecnologies digitals. Les empreses tenen davant sí un gran desafiament: aprofitar les noves oportunitats digitals, evitant sucumbir a la disrupció que la digitalització portarà a molts sectors. Tot això es tradueix en nous projectes els quals, en el seu conjunt, formaran el Pla de transformació digital d'una empresa. Aquests projectes afectaran les seves empreses i al seu model de negoci i fixaran el rumb estratègic de les seves organitzacions en la dècada vinent. no obstant això, són molts els directors de projecte que no estan equipats del coneixement necessari per a gestionar-los. Amb aquest programa aspirem a proporcionar als directors de projecte una visió sobre el procés de digitalització, com afecta a les seves companyies i quins aspectes han de tenir en compte per a gestionar aquests projectes. Els acompanyarem en un recorregut per les dimensions de la transformació digital, des de les xarxes socials fins als canvis en les organitzacions, passant pel màrqueting digital o el Big Data.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

1. Iniciar, planificar, executar, controlar i tancar un projecte.
2. Anticipar situacions que poden impactar en el projecte
3. Avaluar els resultats dels projectes.
4. Realitzar les estimacions de recursos necessaris i durades en la planificació de les activitats de projectes.
5. Desenvolupar habilitats de Gestió de Projectes en àrees o disciplines específiques.
6. Tècniques i eines de gestió de projectes per a projectes pertanyents a una indústria específica.

Continguts

1. Introducció a la digitalització ia la transformació digital.
2. Disseny de la digitalització / Transformació digital I.
3. Disseny de la digitalització / Transformació digital I.
4. Formes d'aplicar la digitalització/transformació digital.
5. Tecnologies emergents que transformen la gestió empresarial.
6. Internet of things, Ciberseguretat i la intel·ligència Artificial aplicada.
7. Realitat Virtual, augmentada i Estesa – Analitica avançada.
8. Smart Manufacturing, 3d Printing i Blockchain.

Metodologia

La metodologia docent empleada en la modalitat presencial està dividida en quatre passos per a cadascuna de les sessions que componen les assignatures del programa:
• Els alumnes han de preparar a casa les tasques prèvies de la sessió recomanades pel professor: lectura d'un article, visualització d'un vídeo, resoldre un cas pràctic o exercici, etc. D'aquesta manera l'alumne prepara el tema de la sessió i adquireix un coneixement previ que li permetrà aprofitar millor la sessió al costat del professor i la resta de companys.
• El professor dedica la primera part de la sessió a treballar els conceptes relacionats amb la temàtica del dia, fomentant el debat i la discussió entre els alumnes aprofitant que aquests han preparat les tasques prèvies i parteixen d'un coneixement previ
• El professor dedica la segona part de la sessió a l'anàlisi, debat i resolució del cas pràctic o exercici proposat en les tasques prèvies. D'aquesta manera els conceptes tractats en la primera part de la sessió s'emporten a un entorn pràctic per a enfortir l'aprenentatge de l'alumne. És imprescindible que els alumnes treballin el cas o exercici a casa per a aprofitar al màxim les aportacions de la resta de companys durant la segona part de la sessió, així com realitzar aportacions de valor al grup.
• Es recomana als alumnes preparar a casa les tasques posteriors de la sessió recomanades pel professor, que tenen com a objecte acabar d'assentar els coneixements tractats i treballats en classe.

La metodologia docent empleada en la modalitat en línia es basa en una metodologia pròpia desenvolupada per La Salle URL denominada SDBL (Self Directed Based Learning). SDBL és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels challenges, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb els quals pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la seva formació a partir de la seva experiència prèvia.
Setmanalment, la plataforma LMS (Learning Management System) allibera el contingut d'un nou tema. El funcionament de la setmana és el següent:
• Sessió síncrona de kick-off :
o Les sessions síncrones amb el mentor són d'assistència opcional per als alumnes, duren aproximadament una hora, i són gravades i penjades de l'assignatura en el LMS
o El professor resol possibles dubtes dels alumnes sobre el tema de la setmana anterior.
• Entre connexions síncrones:
o L'alumne visualitza el contingut de les sessions i desenvolupa les tasques que se li encomanen sobre el tema de la setmana per a consolidar coneixement i identificar dudas.re connexions síncrones.
• Sessió síncrona de check point:
o El professor resol els dubtes que puguin tenir els alumnes sobre els continguts de la setmana en curs.
o El professor presenta contingut addicional o casos pràctics, que resultin interessants per als alumnes.
o El professor genera debat i discussió entre els alumnes sobre el contingut de la setmana en curs amb l'objectiu d'ajudar a l'alumnat en la seva assimilació, per tant, millorant el seu aprenentatge.
o El professor aporta retroalimentació oral sobre els lliurables registrats pels alumnes en el pou de feedback de la setmana anterior, posant l'accent en les dificultats i errors trobats. Aquesta instància és únicament de retroalimentació i no de qualificació. Els pous de feedback són un instrument perquè els alumnes puguin validar amb el mentor, a línies generals, la resolució a les tasques plantejades. D'aquesta manera, els pous de feedback es creen pensant a donar una oportunitat als alumnes per a tantejar les respostes amb el mentor. A partir de la retroalimentació que facilita el mentor, l'alumnat podrà acabar de desenvolupar la tasca i presentar-la amb caràcter de lliurable final, amb l'avantatge d'haver tingut assessorament previ per part del professor.
• Resta de la setmana. L'objectiu és acabar el desenvolupament de les tasques de la setmana en curs a partir dels aclariments rebuts en la sessió síncrona de check point per a superar els exercicis, tasques i/o lliurables del tema. Cal esmentar que la major part del temps dedicat durant aquesta última part de la setmana hauria de ser emprat a resoldre les tasques i lliurables, més que a assimilar contingut (aspecte que hauria d'haver quedat resolt entre les sessions de kick-off i check point).
La plataforma LMS fa l'obertura gradual de contingut (setmana a setmana) perquè tot el grup segueixi el mateix itinerari acadèmic. Dit d'una altra forma, l'obertura seqüencial de temes es fa perquè tots els alumnes del programa estiguin treballant en les mateixes matèries simultàniament.

Avaluació

En la modalitat presencial: L'avaluació de l'assignatura estarà basada en el rendiment individual de l'alumne, la nota obtinguda pel treball en grup i la nota obtinguda en la prova objectiva final.

En la modalitat en línia: L'avaluació de l'assignatura estarà basada en el rendiment individual de l'alumne i la nota obtinguda en la prova objectiva final.

Criteris avaluació

Modalitat presencial:
• Desenvolupament de cas pràctic (treball individual): 40%
• Treball d'assignatura (treball grupal): 30%
• Prova objectiva final (prova d'elecció múltiple): 30%

Modalitat en línia:
• Desenvolupament de cas pràctic (treball individual): 40%
• Treball d'assignatura (treball grupal): 30%
• Prova objectiva final (prova d'elecció múltiple): 30%

Bibliografia bàsica

• Industria de Transformación Digital 4.0. Jayaraman Kalaimani y Prashant Kumar, 2018
• La sociedad hiperdigital, Alberto Delgado, 2018
• Qué haremos cuando las máquinas lo hagan todo, Malcom Frank, Paul Roehrig, Ben Pring, 2018
• Un manual de metodología de gestión de transformación empresarial, Axel Uhl & Lars Alexander
Gollenia, 2016
• Transformación de la empresa digital, Axel Uhl y Lars Alexander Gollenia, 2014

Material complementari

• El lobo con ropa de CIO, Tina Nunno, Gartner INC., 2015
• Innovación abierta, Henry W. Chesbrough, 2009
• Computación en la nube, estrategias comerciales y de TI avanzadas para extraer valor tangible, Philippe A.
• Abdoulaye, 2014
• Cerebro global, Satish Nambisan, Mohanbir Sawhey, 2008
• Digitalízate, Alberto Delgado, 2016
• Capacidad adaptativa, Juan Carlos Eichhloz, 2015