master marketing digital la salle campus barcelona

Màster Universitari en Direcció de Màrqueting Digital i Xarxes Socials

Si vols ser un expert en màrqueting digital, optimització web, eCommerce i analítica digital, amb aquest màster ho aconseguiràs a través de professionals en actiu i una metodologia pràctica i innovadora

Disseny i optimització web

Descripció
El disseny i l'optimització web és un factor clau per al seu èxit. En crear un site hem de tenir en compte des de la seva etapa inicial tots els processos centrats en el Disseny d'Usuari i utilitzar un disseny Responsive que s'adapti a tots els dispositius i als casos d'ús dels nostres clients. Hem de fer una pàgina atractiva i fàcil d'utilitzar enfocada a la conversió. Utilitzar les eines d'optimització i mesurament com l'analítica web i realitzar accions de Màrqueting digital ens ajudarà a millorar les vendes i incrementar el nostre ROI.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

Els resultats d'aquesta assignatura són:

RA4: L'alumne coneix com definir el públic objectiu (buyer persona)
RA5: L'alumne coneix tendències i millors pràctiques en el disseny i gestió d'una web
RA8: L'alumne coneix com utilitzar les aplicacions mòbils i elmàrqueting a través d'elles

Continguts

• Conceptes bàsics tecnològics
• Creació del site
• Pla de Mitjans
• Analítica web
• Experiència d'usuari
• Optimització web
• Disseny i Optimització mòbil

Metodologia

Modalitat Presencial

La metodologia docent empleada en la modalitat presencial està dividida en quatre passos per a cadascuna de les sessions que componen les assignatures del programa:

• Els alumnes han de preparar a casa les tasques prèvies de la sessió recomanades pel professor: lectura d'un article, visualització d'un vídeo, resoldre un cas pràctic o exercici, etc. D'aquesta manera l'alumne prepara el tema de la sessió i adquireix un coneixement previ que li permetrà aprofitar millor la sessió al costat del professor i la resta de companys.
• El professor dedica la primera part de la sessió a treballar els conceptes relacionats amb la temàtica del dia, fomentant el debat i la discussió entre els alumnes aprofitant que aquests han preparat les tasques prèvies i parteixen d'un coneixement previ
• El professor dedica la segona part de la sessió a l'anàlisi, debat i resolució del cas pràctic o exercici proposat en les tasques prèvies. D'aquesta manera els conceptes tractats en la primera part de la sessió s'emporten a un entorn pràctic per a enfortir l'aprenentatge de l'alumne. És imprescindible que els alumnes treballin el cas o exercici a casa per a aprofitar al màxim les aportacions de la resta de companys durant la segona part de la sessió, així com realitzar aportacions de valor al grup.
• Es recomana als alumnes preparar a casa les tasques posteriors de la sessió recomanades pel professor, que tenen com a objecte acabar d'assentar els coneixements tractats i treballats en classe.

Modalitat Online Guided

La metodologia docent empleada en la modalitat en línia (Online Guided) es basa en una metodologia pròpia desenvolupada per La Salle URL denominada SDBL (Self Directed Based Learning). SDBL és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels reptes, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb els quals pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la seva formació a partir de la seva experiència prèvia.
Setmanalment, la plataforma *LMS (*Learning Management *System) allibera el contingut d'un nou tema. El funcionament de la setmana és el següent:

• Sessió síncrona de kick-off :

o El professor fa una visió general dels continguts i les tasques que l'alumne es trobarà al llarg de la setmana. L'objectiu d'aquesta trobada és tractar de descobrir i desvetllar a nivell personal quins aspectes dels que es tractaran a la setmana poden resultar més difícils a títol individual per a l'alumne.
o El professor resol possibles dubtes dels alumnes sobre el tema de la setmana anterior.

• Entre connexions síncrones:

o L'alumne visualitza el contingut de les sessions i desenvolupa les tasques que se li encomanen sobre el tema de la setmana per a consolidar coneixement i identificar dubtes.

• Sessió síncrona de check point:

o El professor resol els dubtes que puguin tenir els alumnes sobre els continguts de la setmana en curs.
o El professor presenta contingut addicional o casos pràctics, que resultin interessants per als alumnes.
o El professor genera debat i discussió entre els alumnes sobre el contingut de la setmana en curs amb l'objectiu d'ajudar a l'alumnat en la seva assimilació, per tant, millorant el seu aprenentatge.
o El professor aporta retroalimentació oral sobre els lliurables registrats pels alumnes en el pou de feedback de la setmana anterior, posant l'accent en les dificultats i errors trobats. Aquesta instància és únicament de retroalimentació i no de qualificació. Els pous de feedback són un instrument perquè els alumnes puguin validar amb el mentor, a línies generals, la resolució a les tasques plantejades. D'aquesta manera, els pous de feedback es creen pensant a donar una oportunitat als alumnes per a tantejar les respostes amb el mentor. A partir de la retroalimentació que facilita el mentor, l'alumnat podrà acabar de desenvolupar la tasca i presentar-la amb caràcter de lliurable final, amb l'avantatge d'haver tingut assessorament previ per part del professor.

• Resta de la setmana. L'objectiu és acabar el desenvolupament de les tasques de la setmana en curs a partir dels aclariments rebuts en la sessió síncrona de check point per a superar els exercicis, tasques i/o lliurables del tema. Cal esmentar que la major part del temps dedicat durant aquesta última part de la setmana hauria de ser emprat a resoldre les tasques i lliurables, més que a assimilar contingut (aspecte que hauria d'haver quedat resolt entre les sessions de kick-off i check point).
La plataforma LMS fa l'obertura gradual de contingut (setmana a setmana) perquè tot el grup segueixi el mateix itinerari acadèmic. Dit d'una altra forma, l'obertura seqüencial de temes es fa perquè tots els alumnes del programa estiguin treballant en les mateixes matèries simultàniament.

Les sessions síncrones amb el mentor són d'assistència opcional per als alumnes, duren aproximadament una hora, i són gravades i penjades de l'assignatura en el LMS.

Avaluació

Modalitat presencial

Activitats d' avaluació altament significatives:
• Qüestionari final [30%]
• Travalls assignatura [70%]

Modalitat online

L' avaluació d' aquesta assignatura consta de les fites i ponderacions següents:

Lliurament 1: Test A/B en mòbil. 20%
Entregable 2: Gamificació. 20%
Lliurament 3: Plataformes d' ecommerce 20%
Lliurament final d' assignatura i entrevista 40%

Criteris avaluació

Modalitat presencial

• Qüestionari final: Respostes del test.
• Treballs d' assignatura. Els tutors del TFM responsables d' avaluar els lliuraments setmanals es basaran en:

o La qualitat del contingut dels treballs segons els requeriments definits en cada lliurament.
o L' ajust als objectius de l' assignatura en curs.
o La coherència amb l' estratègia marcada en el TFM per al cas.
o L'ajust a la realitat del cas/empresa triada.
o El format del document, la qualitat escrita i d' estil del lliurable.
o El compliment dels termes de lliurament. Si es lliuren fora de temps seran qualificades com a "no lliurades" i la qualificació serà "0".

Modalitat online

L' estudiant és capaç de:
• Crear wireframes entenedores.
• Estructurar la informació dels wireframes de manera adequada.
• Definir i justificar dues versions que cal testejar.
• Definir i justificar un element que cal testejar.

L' estudiant és capaç de:
• Dissenyar un sistema de gamificació amb sentit.
• Comprendre quin és l' objectiu de crear un sistema de gamificació
• Explicar la dinàmica del joc a la perfecció.
• Crear un sistema de premis i recompenses d' acord amb els objectius definits.
• Explicar perquè el joc que ha creat ha d'aconseguir l'objectiu definit.

L' estudiant és capaç de:
• Llistar 4 plataformes d' ecommerce vàlides per a la realització del projecte.
• Comprendre a la perfecció com són i per a què serveixen les plataformes d' ecommerce.
• Identificar els avantatges i desavantatges de les principals plataformes.
• Justificar l' elecció d' una plataforma.

Bibliografia bàsica

• “No me hagas pensar”, Steve Krugs
• “Designing web Usabilitity” de Jakob Nielsen
• “Usabilidad en páginas de inicio” de Jakob Nielsen
• “Design by people for people. Essays on Usability” de Russell J. Branagham
• “The invisible computer” de de Donald Norman
• “Usabilidad en dispositivos móviles” de Jakob Nielsen
• “Emotional Design” de Donald Norman
• “The design of every things” de Donald Norman
• “Tog on Software Design” de Bruce Tognazzini
• Manual práctico del comercio electrónico: https://books.google.es/books?id=AUKnBlV6cAMC&lpg=PA70&dq=lssi%20espa%C3...
• Conceptos básicos de Scrum: https://books.google.es/books?id=ETuXBgAAQBAJ&lpg=PT13&dq=scrum&hl=es&pg....
• How to create selling eCommerce website http://www.amazon.es/Selling-eCommerce-Websites-Smashing-English-ebook/d...
• The Third Screen: The Ultimate Guide to Mobile Marketing. Chuck Martin http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias=aps&field-keyw...
• The Saatchi and Saatchi Guide to Mobile Marketing and Design. Tom Eslinger http://www.amazon.com/Mobile-Magic-Saatchi-Marketing-Design/dp/111882842...
• Analítca web 2.0, Avinash Kaushik. Gestión 2000
• Google Analytics, Jerry Ledford. Anaya Multimedia
• Advanced Web Metrics With Google Analytics, Brian Clifton. Sybex
• A/B Testing: The Most Powerful Way to Turn Clicks Into Customers. Dan Siroker, Pete Koomen Always be testing.
• Brian Eisenberg & Hohn Quarto-vonTivadar. Sybex | Serious Skills

Material complementari

En cada sessió, i com a part del programa, s' identificaran i se suggeriran continguts multimèdia complementaris que seran actualitzats pels professors en la mesura que sigui necessari.

List of Professors
Ricardo Cabrejas Aso
Oscar Ferruz Aguilar
Angel Maria Molist Casademunt
Sandra Diaz Garcia
Alex Frances Gomis