master universitari en direcció de proyectes

Màster Universitari en Direcció de Projectes (entre setmana)

Be a Project Manager: lidera una organització i els seus processos amb un dels millors màsters a nivell mundial dins l'àrea de management

Conceptes d'innovació a l'empresa

Descripció
La innovació és hui un procés bàsic per a gestionar en les empreses, que han d'assegurar els mecanismes de gestió del dia a dia (qualitat, eficiència, servei al client) i compaginar-los amb l'execució d'una visió a mitjà termini (què volem fer, què podem fer). En aquesta assignatura l'alumne aprendrà, a través de múltiples exemples, com les persones i els equips poden desenvolupar les seues habilitats en les empreses per a generar valor al client. S'analitzaran les diferents solucions que empreses de tot el món han aplicat per a innovar de diferents formes i en totes les parts de la companyia. Per a això cal que la companyia definisca el seu propi model d'en què ha d'innovar i de quina forma organitzar-se per a això. Durant les sessions es treballen les següents competències: creativitat, orientació a resultats, flexibilitat i adaptabilitat.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs

No té coneixements previs

Objectius

1. Iniciar, planificar, executar, controlar i tancar un projecte.
2. Anticipar situacions que poden impactar en el projecte
3. Avaluar els resultats dels projectes.
4. Realitzar les estimacions de recursos necessaris i duracions en la planificació de les activitats de projectes.
5. Dominar les tècniques i eines específiques de la gestió de Projectes.
6. Desenvolupar habilitats de gestió de projectes en àrees o disciplines específiques.
7. Aplicació de la visió humanista en els problemes pròpies de la gestió dels projectes.
8. Familiaritzar-se amb les tendències de gestió de resolució de conflictes.

Continguts

1. Hablemos de innovación
2. Personas y equipos que innovan
3. Ser diferentes
4. Innovación y tecnología
5. Empresas que innovan
6. Orientar la innovación
7. Equipos orientados a la innovación
8. Cultura innovadora

Metodologia

La metodologia docent empleada en la modalitat presencial està dividida en quatre passos per a cadascuna de les sessions que componen les assignatures del programa:
• Els alumnes han de preparar a casa les tasques prèvies de la sessió recomanades pel professor: lectura d'un article, visualització d'un vídeo, resoldre un cas pràctic o exercici, etc. D'aquesta manera l'alumne prepara el tema de la sessió i adquireix un coneixement previ que li permetrà aprofitar millor la sessió al costat del professor i la resta de companys.
• El professor dedica la primera part de la sessió a treballar els conceptes relacionats amb la temàtica del dia, fomentant el debat i la discussió entre els alumnes aprofitant que aquests han preparat les tasques prèvies i parteixen d'un coneixement previ
• El professor dedica la segona part de la sessió a l'anàlisi, debat i resolució del cas pràctic o exercici proposat en les tasques prèvies. D'aquesta manera els conceptes tractats en la primera part de la sessió s'emporten a un entorn pràctic per a enfortir l'aprenentatge de l'alumne. És imprescindible que els alumnes treballin el cas o exercici a casa per a aprofitar al màxim les aportacions de la resta de companys durant la segona part de la sessió, així com realitzar aportacions de valor al grup.
• Es recomana als alumnes preparar a casa les tasques posteriors de la sessió recomanades pel professor, que tenen com a objecte acabar d'assentar els coneixements tractats i treballats en classe.

La metodologia docent empleada en la modalitat en línia es basa en una metodologia pròpia desenvolupada per La Salle URL denominada SDBL (Self Directed Based Learning). SDBL és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels challenges, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb els quals pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la seva formació a partir de la seva experiència prèvia.
Setmanalment, la plataforma LMS (Learning Management System) allibera el contingut d'un nou tema. El funcionament de la setmana és el següent:
• Sessió síncrona de kick-off :
o Les sessions síncrones amb el mentor són d'assistència opcional per als alumnes, duren aproximadament una hora, i són gravades i penjades de l'assignatura en el LMS
o El professor resol possibles dubtes dels alumnes sobre el tema de la setmana anterior.
• Entre connexions síncrones:
o L'alumne visualitza el contingut de les sessions i desenvolupa les tasques que se li encomanen sobre el tema de la setmana per a consolidar coneixement i identificar dudas.re connexions síncrones.
• Sessió síncrona de check point:
o El professor resol els dubtes que puguin tenir els alumnes sobre els continguts de la setmana en curs.
o El professor presenta contingut addicional o casos pràctics, que resultin interessants per als alumnes.
o El professor genera debat i discussió entre els alumnes sobre el contingut de la setmana en curs amb l'objectiu d'ajudar a l'alumnat en la seva assimilació, per tant, millorant el seu aprenentatge.
o El professor aporta retroalimentació oral sobre els lliurables registrats pels alumnes en el pou de feedback de la setmana anterior, posant l'accent en les dificultats i errors trobats. Aquesta instància és únicament de retroalimentació i no de qualificació. Els pous de feedback són un instrument perquè els alumnes puguin validar amb el mentor, a línies generals, la resolució a les tasques plantejades. D'aquesta manera, els pous de feedback es creen pensant a donar una oportunitat als alumnes per a tantejar les respostes amb el mentor. A partir de la retroalimentació que facilita el mentor, l'alumnat podrà acabar de desenvolupar la tasca i presentar-la amb caràcter de lliurable final, amb l'avantatge d'haver tingut assessorament previ per part del professor.
• Resta de la setmana. L'objectiu és acabar el desenvolupament de les tasques de la setmana en curs a partir dels aclariments rebuts en la sessió síncrona de check point per a superar els exercicis, tasques i/o lliurables del tema. Cal esmentar que la major part del temps dedicat durant aquesta última part de la setmana hauria de ser emprat a resoldre les tasques i lliurables, més que a assimilar contingut (aspecte que hauria d'haver quedat resolt entre les sessions de kick-off i check point).
La plataforma LMS fa l'obertura gradual de contingut (setmana a setmana) perquè tot el grup segueixi el mateix itinerari acadèmic. Dit d'una altra forma, l'obertura seqüencial de temes es fa perquè tots els alumnes del programa estiguin treballant en les mateixes matèries simultàniament.

Avaluació

En la modalitat presencial: L'avaluació de l'assignatura estarà basada en el rendiment individual de l'alumne, la nota obtinguda pel treball en grup i la nota obtinguda en la prova objectiva final.

EN la modalitat en línia: L'avaluació de l'assignatura estarà basada en el rendiment individual de l'alumne, la nota obtinguda pel treball en grup i la nota obtinguda en la prova objectiva final.

Criteris avaluació

Modalitat presencial:
• Lliurament de cas (treballat durant l'assignatura): 40%
• Resolució de casos proposats en classe (en grup o individual): 20%
• Lliurables de tipus d'innovació: 20%
• Test de coneixements (prova d'elecció múltiple): 20%

Modalitat en línia:
• Lliurable (tipus d'innovació): 15%
• Lliurable (la brúixola): 15%
• Lliurable (comitè d'innovació): 20%
• Activitat d'avaluació (prova d'elecció múltiple): 40%

Bibliografia bàsica

• Enric Barba y Carles Torrecilla, (2012) Innovación. 100 consejos para inspirarla y gestionarla.
• Tom Kelley & Jonathan Littman, (2016), Las diez caras de la innovación.
• J. Fried y D.H. Hansson, (2010), Reinicia: borra lo aprendido y piensa la empresa de otra forma.
• Fernando Trias – Álex Rovira, (2011), Innovar para ganar: El modelo ABCDEF.
• W. Chain Kim, (2017), Las claves de la Estrategia del océano azul.
• Eliyahu M. Goldratt, (2009), Isn’t it Obvious?: A business novel on retailing using the theory of constraints.

Material complementari