Màster Universitari Online en Direcció de Projectes

Vols estudiar Direcció de Projectes però no tens temps? Concilia la teva vida laboral, personal i de desenvolupament professional. Metodologia Online acreditada.

Startup projects

Descripció
Comprendre el procés emprenedor implica identificar, desenvolupar, provar i llançar noves idees per a convertir-les en oportunitats de negoci. Aquest curs és una introducció pràctica per a iniciar un nou projecte empresarial, on les idees es converteixen en models de negoci hipotètics que es provaran a través d'interaccions amb clients, socis i proveïdors potencials. La metodologia d'aprenentatge es basa 100% en el concepte de "aprendre fent", on equips d'estudiants desenvoluparan una idea de negoci des de l'inici fins a la implementació, treballant en totes les etapes del procés de desenvolupament.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00
Coneixements previs

No té coneixements previs

Objectius

1. Adquirir una visió estructurada sobre coneixements relacionats a la Gestió de Projectes.
2. Posada en marxa, planificació, execució, seguiment i tancament d'un projecte.
3. Preveure situacions que puguen tindre un impacte en un projecte
4. Avaluació dels resultats del projecte.
5. Estimar els recursos requerits i la duració en planificar les activitats del projecte.
6. Permetre als estudiants analitzar les diferents opcions existents de Gestió de Projectes de manera crítica.
7. Desenvolupar habilitat de Gestió de Projectes en àrees o disciplines específiques.
8. Aplicar una visió humanista als problemes típics de la gestió de projectes.
9. Familiaritzar-se amb les tendències de gestió de resolució de conflictes.

Continguts

1. Adquirir una visió estructurada sobre coneixements relacionats a la Gestió de Projectes.
2. Posada en marxa, planificació, execució, seguiment i tancament d'un projecte.
3. Preveure situacions que puguen tindre un impacte en un projecte
4. Avaluació dels resultats del projecte.
5. Estimar els recursos requerits i la duració en planificar les activitats del projecte.
6. Permetre als estudiants analitzar les diferents opcions existents de Gestió de Projectes de manera crítica.
7. Desenvolupar habilitat de Gestió de Projectes en àrees o disciplines específiques.
8. Aplicar una visió humanista als problemes típics de la gestió de projectes.
9. Familiaritzar-se amb les tendències de gestió de resolució de conflictes.

Metodologia

La metodologia docent empleada en la modalitat presencial està dividida en quatre passos per a cadascuna de les sessions que componen les assignatures del programa:
• Els alumnes han de preparar a casa les tasques prèvies de la sessió recomanades pel professor: lectura d'un article, visualització d'un vídeo, resoldre un cas pràctic o exercici, etc. D'aquesta manera l'alumne prepara el tema de la sessió i adquireix un coneixement previ que li permetrà aprofitar millor la sessió al costat del professor i la resta de companys.
• El professor dedica la primera part de la sessió a treballar els conceptes relacionats amb la temàtica del dia, fomentant el debat i la discussió entre els alumnes aprofitant que aquests han preparat les tasques prèvies i parteixen d'un coneixement previ
• El professor dedica la segona part de la sessió a l'anàlisi, debat i resolució del cas pràctic o exercici proposat en les tasques prèvies. D'aquesta manera els conceptes tractats en la primera part de la sessió s'emporten a un entorn pràctic per a enfortir l'aprenentatge de l'alumne. És imprescindible que els alumnes treballin el cas o exercici a casa per a aprofitar al màxim les aportacions de la resta de companys durant la segona part de la sessió, així com realitzar aportacions de valor al grup.
• Es recomana als alumnes preparar a casa les tasques posteriors de la sessió recomanades pel professor, que tenen com a objecte acabar d'assentar els coneixements tractats i treballats en classe.

La metodologia docent empleada en la modalitat en línia es basa en una metodologia pròpia desenvolupada per La Salle URL denominada SDBL (Self Directed Based Learning). SDBL és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels challenges, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb els quals pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la seva formació a partir de la seva experiència prèvia.
Setmanalment, la plataforma LMS (Learning Management System) allibera el contingut d'un nou tema. El funcionament de la setmana és el següent:
• Sessió síncrona de kick-off :
o Les sessions síncrones amb el mentor són d'assistència opcional per als alumnes, duren aproximadament una hora, i són gravades i penjades de l'assignatura en el LMS
o El professor resol possibles dubtes dels alumnes sobre el tema de la setmana anterior.
• Entre connexions síncrones:
o L'alumne visualitza el contingut de les sessions i desenvolupa les tasques que se li encomanen sobre el tema de la setmana per a consolidar coneixement i identificar dudas.re connexions síncrones.
• Sessió síncrona de check point:
o El professor resol els dubtes que puguin tenir els alumnes sobre els continguts de la setmana en curs.
o El professor presenta contingut addicional o casos pràctics, que resultin interessants per als alumnes.
o El professor genera debat i discussió entre els alumnes sobre el contingut de la setmana en curs amb l'objectiu d'ajudar a l'alumnat en la seva assimilació, per tant, millorant el seu aprenentatge.
o El professor aporta retroalimentació oral sobre els lliurables registrats pels alumnes en el pou de feedback de la setmana anterior, posant l'accent en les dificultats i errors trobats. Aquesta instància és únicament de retroalimentació i no de qualificació. Els pous de feedback són un instrument perquè els alumnes puguin validar amb el mentor, a línies generals, la resolució a les tasques plantejades. D'aquesta manera, els pous de feedback es creen pensant a donar una oportunitat als alumnes per a tantejar les respostes amb el mentor. A partir de la retroalimentació que facilita el mentor, l'alumnat podrà acabar de desenvolupar la tasca i presentar-la amb caràcter de lliurable final, amb l'avantatge d'haver tingut assessorament previ per part del professor.
• Resta de la setmana. L'objectiu és acabar el desenvolupament de les tasques de la setmana en curs a partir dels aclariments rebuts en la sessió síncrona de check point per a superar els exercicis, tasques i/o lliurables del tema. Cal esmentar que la major part del temps dedicat durant aquesta última part de la setmana hauria de ser emprat a resoldre les tasques i lliurables, més que a assimilar contingut (aspecte que hauria d'haver quedat resolt entre les sessions de kick-off i check point).
La plataforma LMS fa l'obertura gradual de contingut (setmana a setmana) perquè tot el grup segueixi el mateix itinerari acadèmic. Dit d'una altra forma, l'obertura seqüencial de temes es fa perquè tots els alumnes del programa estiguin treballant en les mateixes matèries simultàniament.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es basa en l'acompliment individual de l'alumne, la nota obtinguda en el projecte grupal i la prova objectiva final, segons la següent distribució

Criteris avaluació

• Participació en classe (discussions, debats, etc.): 10%
• Desenvolupament d'activitats individuals: 10%
• Projecte (continguts en blog i lliurables): 60%
• Prova objectiva final (Preguntes de selecció múltiple): 20%

Bibliografia bàsica

• Osterwalder, A and Pigneur Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers (2010), John Wiley & Sons.
• Ries, E (2011). The Lean Startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. New York: Crown Business.

Material complementari

• Mullins, J W and Komisar, R (2009). Getting to Plan B: Breaking Through to a Better Business Model, Harvard Business School Press.
• Maurya, A (2012). Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works, O'Reilly Media.
• Fitzpatrick, R (2013). The Mom Test, CreateSpace Independent Publishing Platform.
• Cooper, A and Vlaskovits, P (2013). The Lean Entrepreneur: How Visionaries Create Products, Innovate with New Ventures, and Disrupt Markets, Wiley.