Màster Universitari en Direcció de Ciberseguretat

Coneix les principals tècniques en ciberseguretat i forma't en l'aplicació de seguretat defensiva i metodologies d'atac. Impulsa el teu futur

Seguiment i Control de les Polítiques en la Gestió de la Ciberseguretat

Descripció
Aquesta assignatura presenta els processos davaluació i auditoria de les mesures de ciberseguretat existents, amb el principal objectiu de la prevenció de fraus cibernètics o danys informàtics. Per això es determina, durant la gestió de la seguretat dels sistemes d'informació, en quines ocasions és oportú la realització de processos com: auditories de Hacking ètic o Pentesting, l'anàlisi dels tipus de tallafocs, l'aplicació de sistemes de protecció contra virus i codi maliciós (malware), el control d'accés d'usuaris i aplicacions, els mecanismes de control d'accés i autenticació o l'anàlisi de propostes pràctiques de control d'accés a aplicacions. RA17. Ser capaç d'identificar vulnerabilitats del sistema i com es procedeix durant una investigació forense sobre la base de la informació proporcionada per informes específics d'arquitectura de sistema. RA18. Saber descriure les tècniques vigents per a la identificació i protecció de les persones físiques i els negocis dels cibercrims en un informe amb recomanacions. RA19. Saber justificar mètodes per a la valoració de la seguretat als sistemes, xarxes o infraestructures en un informe amb recomanacions.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius
Continguts

• Avaluació i auditoria de la Ciberseguretat
• Prevenció de fraus cibernètics
• Hacking ètic
• Anàlisi dels tipus de tallafocs
• Aplicació de sistemes de protecció contra virus i codi maliciós (malware)
• Control d'accés d'usuaris i aplicacions
• Mecanismes de control d'accés i autenticació
• Anàlisi de propostes pràctiques de control d'accés a aplicacions

Metodologia

La modalitat semipresencial es basa en una metodologia pròpia desenvolupada per La Salle URL que combina la metodologia activa en línia SDBL (Self Directed Based Learning) amb diverses sessions presencials distribuïdes al llarg del màster.
La metodologia SDBL es basa en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels reptes, abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb què pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la formació a partir de la seva experiència prèvia.
Setmanalment, la plataforma LMS (Learning Management System) allibera el contingut d'un tema nou. El funcionament de la setmana és el següent:

Sessió síncrona de kick-off [1]:
o El professor fa una visió general dels continguts i les tasques que l'alumne es trobarà al llarg de la setmana. L'objectiu d'aquesta trobada és tractar de descobrir i desvetllar a nivell personal quins aspectes dels que es tractaran a la setmana poden resultar més difícils a títol individual per a l'alumne.
o El professor resol possibles dubtes dels alumnes sobre el tema de la setmana anterior.
- Entre connexions síncrones:
o L'alumne visualitza el contingut de les sessions i desenvolupa les tasques que se li encomanen sobre el tema de la setmana per consolidar coneixement i identificar dubtes.
- Sessió síncrona de check point:
o El professor resol els dubtes que puguin tenir els alumnes sobre els continguts de la setmana en curs.
o El professor presenta contingut addicional o casos pràctics, que resultin interessants per als alumnes.
o El professor genera debat i discussió entre els alumnes sobre el contingut de la setmana en curs amb l'objectiu d'ajudar l'alumnat en la seva assimilació, per tant, millorant-ne l'aprenentatge.
- Resta de la setmana. L'objectiu és acabar el desenvolupament de les tasques de la setmana en curs a partir dels aclariments rebuts a la sessió síncrona de check point per superar els exercicis, tasques i/o lliurables del tema. Cal esmentar que la major part del temps dedicat durant aquesta última part de la setmana hauria de ser emprat a resoldre les tasques i lliurables, més que a assimilar contingut (aspecte que hauria d'haver quedat resolt entre les sessions de kick-off i check point).

La plataforma LMS fa una obertura gradual de contingut (setmana a setmana) perquè tot el grup segueixi el mateix itinerari acadèmic. Dit d'una altra manera, l'obertura seqüencial de temes es fa perquè tots els alumnes del programa estiguin treballant simultàniament en les mateixes matèries.

D'altra banda, la modalitat semipresencial també proporciona sessions presencials molt dinàmiques i experiencials. Diverses classes són tipus seminari, on els alumnes experimenten la simulació d'una ciberincidència basada en un cas real, posant en pràctica els conceptes apresos. Els facilitadors d'aquestes sessions, CIS (Chied Information Security Officers) o Responsables de Seguretat de la Informació (RSI) d'empreses reconegudes, observaran com els alumnes es desenvolupen davant dels diferents reptes plantejats al llarg del seminari i comentaran amb ells les seves recomanacions i feedback al final de la sessió.
Altres sessions presencials són de seguiment del treball realitzat, on els alumnes podran validar amb el mentor expert la resolució a les tasques plantejades a les assignatures i consultar dubtes abans de presentar la versió final dels seus treballs en una altra sessió presencial programada exclusivament per a això.

[1] Les sessions síncrones amb el mentor són d'assistència opcional per als alumnes, duren aproximadament una hora, i són gravades i penjades de l'assignatura al LMS.

Avaluació

Activitats d'avaluació altament significatives:

1. 2 casos pràctics a lliurar (50%)
2. Presentació en grup (10%)
3. 20 preguntes tipus test (30%)

Adendes:

- Ús d'eines d'intel·ligència artificial
 
Aquesta assignatura d'aquest Màster permet la utilització d'IA per ajudar a fer algun lliurable, però cal reconèixer-ne l'ús. En cas que hagis utilitzat alguna eina d'IA, inclou un paràgraf al final de qualsevol tasca que utilitzi la IA en què s'expliqui perquè has fet servir la IA i quines indicacions has utilitzat per obtenir els resultats. No fer-ho es considerarà una acció que tendeix a falsejar o defraudar els sistemes d'avaluació acadèmica i, per tant, s'aplicarà la normativa de còpies de La Salle Campus Barcelona -Copying Policy | La Salle | Campus Barcelona (salleurl.edu)

- Demostrar integritat acadèmica a la totalitat del seu treball.

Si l'alumne és sorprès fent qualsevol tipus de trampa en examen, plagi o refregit d'exercicis, activitats, tasques, presentacions o lliurant un treball en equip en què no ha col·laborat, estigui preparat per rebre una penalització a la qualificació final de l'assignatura .

L'alumne i el grup han d'assegurar-se que la feina que presenten és seva. L'alumne és responsable de citar totes les fonts en què es basa en els lliuraments, utilitzant cometes quan el llenguatge es pren directament d'altres fonts.

Criteris avaluació

1. Dos casos pràctics a lliurar (50%): Es tracta de lliurar dos exercicis en què es plantegen necessitats per a una organització en làmbit de ciberseguretat, shauran dargumentar i justificar, explicant els beneficis per a la ciberseguretat de lorganització.
• Lliurament 1: Ciberexercicis, descriu uns ciberexercicis a realitzar a la teva empresa.
• Lliurament 2: Trieu un EDR/XDR i un Firewall on n'haureu de triar i justificar un, segons les necessitats de la vostra organització i els serveis proporcionats per cada tecnologia i fabricant
• Lliurament 3: Defineix com faries un sistema de control d'accés, on hauràs de triar una eina i explicar com i per a què s'integraria.

2. Presentació en grup (10%): En aquest apartat es forma part d'un grup de debat per investigar i presentar un tema específic relacionat amb la ciberseguretat. La presentació haurà de ser clara, concisa i ben estructurada, i haurà d'incloure una introducció, el desenvolupament del tema, les conclusions i les recomanacions. Aquesta avaluació permet desenvolupar les habilitats de treball en equip, la comunicació i la presentació d'idees i també des del punt de vista d'un responsable a Ciberseguretat, que detecta noves necessitats per protegir l'organització, tenint en compte les noves tendències en ciberatacs.

3. 20 preguntes tipus test (30%): Aquest examen avaluarà coneixements teòrics sobre els conceptes clau de la direcció i gestió de la seguretat de la informació. Les preguntes tipus test poden ser múltiple.

Bibliografia bàsica
Material complementari
List of Professors
Alex Collado Costa