Màster Universitari en Gestió Integral de la Construcció: Sostenibilitat i Eficiència

Forma't com a professional del disseny arquitectònic i urbanístic especialitzat en criteris estratègics de sostenibilitat i sigues una peça clau en la millora de les intervencions en el territori

Implantació programa funcional

Descripció
1. Dades descriptives de l'assignatura: 1.1. Codi: MAE 17. 1.2. Tipus d'assignatura: Optativa 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 8 (S1) 1.5. Professor responsable: Mª Salud San Juan Colas 1.6. Idioma: Castellà i Català
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
8.00
Coneixements previs

- Titulats universitaris: arquitectes; arquitectes tècnics; enginyers d'edificació; enginyers de camins, canals i ports; enginyers tècnics d'obres públiques; enginyers civils; enginyers de la construcció; enginyers industrials (tècnics i superiors), etc.

Objectius

Capacitat per poder dissenyar, implementar i dirigir els projectes d'arquitectura interior d'habitatges, posant en relació client-entorn-hàbitat-tecnologia, des del punt de vista de la funcionalitat i el confort dels espais interiors, elevant la qualitat de vida i el entorn cultural dels ocupants.

L'interiorista professional actual ha de estar sòlidament format en els aspectes tècnics i artístics de la seva professió. A través del coneixement del client, del seu entorn (cultural, social i econòmic) ha de ser capaç de resoldre el programa. Ha de saber resoldre els diversos problemes que plantegen els projectes de reforma i intervenció mitjançant la comprensió dels requeriments espacials i funcionals, que exigeixen una perícia i un rang de coneixements d'una notable complexitat.

Continguts

BLOC I: CULTURAL: CRITERIS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ARQUITECTURA D'INTERIOR.
ABANS QUE EL PROJECTE COMENCI:
- Estudi de l'entorn. Construcció social del gust.
- Coneixement del client:
Psicotips (Sociologia / Màrqueting)
Elaboració de programa, recollida d'informació, gestió de dades.
- Estudi analític del programa.

APROXIMACIÓ AL PROCÉS DE L'ARQUITECTURA INTERIOR:
- Història de l'arquitectura interior.
- Antropologia, antropometria i ergonomia aplicada.
- Reflexió teòrica: l'habitatge avui. Criteris espacials.
- Corrents internacionals més destacades.
- Influència de la cultura oriental en la concepció del disseny d'interiors.
-Criteri de biohabitabilitat i Feng Shui.

PROJECTE D'ARQUITECTURA INTERIOR HABITATGE:
- Avantprojecte.
- Aplicació de l'ergonomia en els espais d'ús.
- Documents de projecte: Plans, Amidaments, Memòries i Plecs. Pressupost.

BLOC II: TALLER DE MATERIALS.
- L'arquitectura d'interiors.
- Materials
- Visita a MATER (materioteca del FAD).
- Presentacions de nous materials emprats en interiors. Investigació i evolució.

Metodologia

ACTIVITAT FORMATIVA HORES PRESENCIALITAT
Seminaris de treball 26 35
Estudis i treballs individuals o en grup 78 25
Presentacions, activitats de comunicació 52 60
Visites d'Obra 26 70
Activitats d'avaluació 26 70

La part acadèmica de les Assignatures s'estructura en blocs, en els quals es combinaran Tallers, Mòduls Pràctics i Mòduls Teòrics, Classes Teòriques.
Tallers: empren un mètode docent de treball col·laboratiu (workshop) els objectius s'assoleixen pel desenvolupament d'un exercici. Durant la seva docència, s'alternaran les classes teòriques amb un important nombre de classes pràctiques durant les quals es realitza un treball tutelat pels directors del mòdul.
Aquest treball es lliurarà al finalitzar el taller, com a resultat de l'aplicació pràctica de tots els coneixements adquirits durant les classes teòriques.
L'objectiu dels Tallers és l'aplicació dels coneixements corresponents a cadascuna de les matèries impartides, a través d'un exercici que tractarà de ser el més aproximat possible a la realitat professional.

Mòduls pràctics:
les classes impartides en els tallers seran el fil conductor dels continguts globals del taller. Per a això es proposaran un exercici en el qual els alumnes hauran de buscar i elaborar la informació suggerida per part del professorat.
Aquests treballs es desenvolupen en grup, i consistiran en la reflexió sobre un tema monogràfic establert prèviament.
A partir d'aquest tema els alumnes hauran de fer la presa de dades i la recerca d'informació, finalitzant amb una posada en comú tutelada pel director del mòdul i en la qual participaran tots els alumnes en una classe l'objectiu serà més de l'aprenentatge per mitjà l'intercanvi de diferents opinions i punts de vista, l'aprenentatge de tècniques de comunicació i venda del projecte.

Mòduls teòrics:
l'estructura dels mòduls teòrics es basa en un conjunt de conferències en què el els diferents professors s'encarreguen que l'alumne obtingui els coneixements teòrics necessaris per al correcte seguiment del taller.

Mòdul d'habilitats personals:
Durant tot el curs, s'ofereix dins de les assignatures, un mòdul que proporciona als alumnes els coneixements i habilitats personals vinculats al món laboral que li preparin per abordar la comunicació fluïda amb el client, les tècniques de comunicació no verbal per afrontar presentacions, i tècniques de venda dels seus projectes.

Visites d'obra:
Durant el desenvolupament del curs, s'organitzen complementàriament, visites d'obra, a obres reals, en curs, en què l'alumne pot aprendre a resoldre detalls, situacions i solucions que es prenen directament en obra, en temps real.

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Treballs en grup o individual 40.0
Presentació pública de treballs 20.0
Participació a classe 20.0
exàmens 20.0

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

- Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible. John Berger. GG.
2002
- Antropometría para espacios interiores. Panero y Zelnik. GG. 2006
- Arquitectura. Forma, Espacio Orden. Francis D.K. Ching. GG. 1998
- Breve Historia del Mueble. Edgard Lucie- Smith. Ed. Destino.1998
- Comunicación no verbal. Flora Davis. Ed. Alianza. 1971
- Cómo nacen los objetos. Bruno Munari. GG.
- Design Handbook. Charlotte y Peter Fiell. Taschen. 2007
- Diccionario visual de Arquitectura. Francis D.K. Ching. GG. 1997
- Diseñar el Diseño. John Christopher Jones.
- Diseñar para los ojos. Joan Costa. Colección Joan Costa. 2003
- Diseños con vida. INDEX BOOK. 2006
- El Diseño del S.XXI. Charlotte y Peter Fiell. Taschen. 2003
- El hombre como medida de todas las cosas. Fusther. Ed. Seminarios y Ediciones.
- El silencio creador. Federico DelClaux. Ed. Rialp. 1969
- E-topía. William J. Michel. Ed. Mitpress. 1999
- Filosofía del Diseño. Vilém Flusser. Ed. Síntesis. 2002.
- Guía técnica de accesibilidad en la edificación. 2001.
- Historia crítica de la Arquitectura Moderna. Kenneth Frampton. GG. 1980.
- Historia natural de Urbanización. Lewis Mumford. 1956.
- Hombre y espacio. Bollnow. Ed. Labor (Barcelona)
- Introducción a la Historia de la Arquitectura. José Antonio Alonso Pereira. Ed. Reverté. 2005
- La Galaxia Gutenberg. Marshall McLuhan. 1962
- La interacción del color. Joseph Albers. Alianza Editorial. 2003
- Los no Lugares. Marc Auge. Ed. Gedisa. 2001
- Loos. Ornamento y Delito. Taschen 2003.
- Manual de Luminotecnia (Viviendas y Locales Comerciales). Carlos Jiménez. Ed. Ceac. 1998.
- Modos de ver. John Berger. GG. 2000.
- Manual del Arquitecto Descalzo. Johan Van Legen. 2006
- Neufert. El arte de proyectar en arquitectura. Neufert. Ed. Gustavo Gili.
- Psicología del color. Eva Heller. GG. 2004.No-Logo. Naomi Klein. 2002
- Refuse. INDEX BOOK. 2006
- Saber ver la arquitectura. Zevi. Ed. Apóstrofe.
- Signos, símbolos, marcas y señales. Adrián Frutiger. GG
- Sillas , sillas, sillas. Patricia Bueno. Atrium Group. 2003.
- DISEÑO DE INTERIORES "ESTRATEGIAS Y PLANIFICACION DE ESPACIOS"HIGGINS, IAN
Small Interiors. Ed. H. Kliczkowski. 2005
- Teoría de los colores. Goethe. 1810.
- The Hidden Dimension. Edward T. Hall. 1969.
- Todo es Comparable. Oscar Tusquets. Ed. Anagrama. 1998.
- Urbanismo Situacionista. Gilles Ivain. GG. 1958
- NEW NORDIC DESIGN.GRUNDTOFT, DOROTHEA
- Fundamentos de arquitectura de interiores. John Coles Naomi House Author.Published by PROMOTORA DE PRENSA INTERNACIO.ISBN 10: 8493588121 ISBN 13: 9788493588120

Material complementari

Revistes especialitzades.
- Diseño Interior, Experimenta, Escaparatismo: Window Design, Proyecto
- Contract, Decórate, Living Decó, Neo2, Diseñart, El Croquis, AD, Casa y
- Campo…etc.

Webs i blocs usuals:
- http://arkinetia.com/ : Revista de arquitectura en la red.
- http://www.monografias.com/: Tesis, documentos, recursos educativos…
- http://www.floresenelatico.es/: Blog sobre Decoración.
- http://mocoloco.com/: Blog sobre lo último en Decoración de todos los países.
- http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/ : Blog sobre arquitectura.