Descripció
1. Dades descriptives de l'assignatura: 1.1. Codi: MAE 09. 1.2. Tipus d'assignatura: Optativa 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 8 (S1) 1.5. Professor responsable: Gemma Muñoz Soria 1.6. Idioma: Castellà
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
8.00
Coneixements previs

- Titulats universitaris: arquitectes; arquitectes tècnics; enginyers d'edificació; enginyers de camins, canals i ports; enginyers tècnics d'obres públiques; enginyers civils; enginyers de la construcció; enginyers industrials (tècnics i superiors), etc.
- Altres titulats universitaris: amb experiència en el sector de les estructures, projecte, càlcul i execució.

Objectius

Transmetre als alumnes uns coneixements i unes eines d'anàlisi que els permetin comprendre les actuals estructures relacionant-les amb les diferents tècniques utilitzades al llarg de la història.
Capacitat per dissenyar una estructura des del vessant del disseny arquitectònic i sostenible adaptable a cada cas singular. Per això cal conèixer, de forma intuïtiva, la influència de les formes de la tipologia estructural, dels tipus i les magnituds dels esforços, i en funció d'aquestes, de les possibles dimensions de cada element, la qual cosa pot invalidar o confirmar un disseny inicial per raons estètiques o econòmiques.

- Estudiar intensament les estructures en totes les seves fases, així com altres doctrines relacionades.
- Conèixer i analitzar els aspectes vinculants entre l'arquitectura i les estructures, per donar resposta a una perfecta combinació d'aquestes en els projectes arquitectònics, així com una major solució de detalls constructius adaptables a tot tipus d'obres.
- Assessorar en matèria d'estructures a altres tècnics relacionats en la construcció.
- Ampliar els coneixements teòrics a través de diversos i nombrosos exemples pràctics, des de l'inici del projecte fins a la seva implantació en obra acabada.
- Iniciar un primer desenvolupament potencial en l'activitat investigadora.

Continguts

HISTÒRIA DE LES ESTRUCTURES
· Introducció
· Història de les Estructures i els seus mètodes de càlcul.
· Estructures emblemàtiques
· La diversificació de les normatives constructives.
· Història de la construcció, l'aparició de nous materials al segle XX.

DISSENY ESTRUCTURAL
· Tipologia d'estructures d'edificació
· Disseny de les estructures d'edificació - elecció del sistema estructural
· Tipològiques habituals fora d'Espanya
· Consideració de les accions previstes
· Criteris de predimensionament

ANÀLISI ESTRUCTURAL
· Conceptes generals, resistència de materials: esforços i deformacions en estructures isostàtiques, anàlisi de bigues i pòrtics hiperestàtiques.
· Mètodes d'anàlisi: el mètode matricial de les deformacions, l'anàlisi no lineal, mètodes d'elements finits
· Durabilitat
· Elasticitat i plasticitat

EL DESENVOLUPAMENT ESTRUCTURAL
· El projecte
· Organitzar
· Execució, control i direcció d'obres d'estructures arquitectòniques
· Manteniment

Tracta sobre la necessitat d'estudiar estructures anteriors, per aprendre d'altres exemples o fins i tot d'altres errors. A més, es posarà èmfasi també un tema tan important com el del disseny estructural, oblidat en el temps, obtenint en l'actualitat molts processos estructurals amb falta de disseny tant arquitectònic com estructural.

Història de les estructures
Classes magistrals per intentar entendre les raons tècniques de les estructures provinents de la història, llunyana, propera o immediata, per poder-les aplicar a les tècniques actuals.

disseny estructural
Es pretén donar els criteris necessaris que permeti poder escollir l'estructura més adequada per a diferents casos en l'edificació.

anàlisi estructural
Es pretén aprofundir en els mètodes essencials de la Teoria de les Estructures i Resistència de Materials, així com en la seva instrumentació metodològica a través de diversos programes informàtics de càlcul d'estructures, mitjançant el planejament i la resolució de casos pràctics.

El desenvolupament estructural
L'objectiu d'aquesta assignatura és aplicar tots els coneixements adquirits en un projecte estructural real. Així doncs, s'explicarà els apartats necessaris d'un projecte, així com l'organització i execució de l'obra. Posteriorment es farà incís en les posteriors actuacions de manteniment a realitzar.

Metodologia

ACTIVITAT FORMATIVA HORES PRESENCIALITAT
Seminaris de treball 26 35
Estudis i treballs individuals o en grup 78 25
Presentacions, activitats de comunicació 52 60
Visites d'Obra 26.100
Activitats d'avaluació 26 70

A través de classes magistrals, juntament amb molts exemples pràctics, l'alumne aprofundirà en les teories estructurals, així com en la realitat de l'obra. Així doncs, tots els mòduls es componen primer d'una part teòrica, i posteriorment d'un conjunt d'exemples, de manera que l'alumne pot investigar també la part pràctica dels temes. Així mateix es facilitarà un gran grup d'exemples que no faran només referència a construccions del nostre país, sinó que també s'explicaran noves metodologies i sistemes internacionals.
Les classes seran presencials i s'estimularà a l'alumne a que participi activament. Al final de cada assignatura, hi haurà una taula rodona amb especialistes amb gran domini del tema, on es podran debatre a l'uníson els possibles dubtes que puguin sorgir, així com escrutar intensament en la matèria.
Al final de cada mòdul es realitzaran uns tallers pràctics perquè l'alumne pugui exposar els coneixements adquirits.

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Treballs en grup o individual 40.0
Presentació pública de treballs 20.0
Participació a classe 20.0
exàmens 20.0

La càrrega principal d'estudi són treballs a desenvolupar per part de l'alumne, i posteriorment la seva presentació pública, per augmentar la seguretat de l'alumne i dotar-lo d'eines d'exposició, necessàries per al treball diari de l'especialista estructural.
Així mateix, la participació a classe serà avaluable, ja que l'interès de l'alumne és un dels punts més importants per millorar la dinàmica de grup.
Finalment es realitzarà un examen conceptual de les teories adquirides durant les classes magistrals.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Torroja Miret, E. Razón y ser de los tipos estructurales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004.
Heller, R. y Salvadori, M. Estructuras para arquitectos. NOBUKO, 2005.
Heyman, J. The Stone Skeleton. New York: Cambridge University Press, 1995.
Zalewski, W., and E. Allen. Shaping Structures: Statics. New York: Wiley, 1998.
J. E. Gordon. Estructuras o por qué las cosas no se caen. Calamar ediciones, 2004.
Levy, M., and M. Salvadori. Why Buildings Fall Down. New York: Norton, 1992.
Mainstone, R. Developments in Structural Form. 2nd ed. Boston: Architectural Press, 2001.
Rabun, J. S. Structural Analysis of Historic Buildings. New York: Wiley, 2000.

Material complementari