master universitari online supply chain management and technology

Màster Universitari Online en Supply Chain Management and Technology (Guided)

Impulsa la teva carrera professional amb un programa online integral sobre la cadena de subministrament, desenvolupa habilitats directives i de gestió. Aconsegueix la Certificació Senior Management Level Eslog emesa per la European Logistics Association

Habilitats directives

Descripció
Nom assignatura Habilitats Directives Crèdits ECTS 5 Temporalitat Semestre 2 Titulació/ones Màster Universitari en Direcció Logística Codi/s assignatura LG008 Modalitat Presencial / Online Guided / Online Self Driven Idioma d' impartició Espanyol El/la professional assumeix un rol clau per a l'organització i per als equips de treball. És clau en la mesura que la seva visió del negoci, les seves decisions i els seus comportaments impacten directament en la consecució dels objectius, en la qualitat del treball, en les relacions entre empleats, en les relacions amb els clients, etc. En aquest sentit, ha d' assegurar un acompliment superior assumint les responsabilitats inherents al seu rol. Per a això, aquesta assignatura pretén oferir les claus, a través d'un enfocament eminentment pràctic (és a dir, aportant tècniques i eines), perquè l'alumne tingui una major capacitat d'adaptar-se a les exigències del seu entorn, promovent canvis sostenibles en el seu comportament per tal de millorar l'eficàcia en el seu estil directiu. Aquest estil directiu es recolzarà en un lideratge personal ben assentat en l' autoconeixement, és a dir, sent conscient de les seves fortaleses i les seves àrees de millora, en els valors humanístics, i projectant-se cap als altres amb una clara vocació de servei i assegurant una eficient orientació a resultats.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

Els resultats d' aprenentatge d' aquesta assignatura són:

RA5: L' alumne analitza el seu nivell competencial com a punt de partida per a la seva millora professional.
RA6: L' alumne coneix tècniques per millorar les seves competències de lideratge, gestió de persones i equips, la qual cosa és fonamental en la direcció logística.

Continguts

• Desenvolupament personal i orientació al canvi
• Comunicació i presentacions eficaces
• Negociació i resolució de conflictes
• Treball en equip
• Lideratge i estils de direcció
• Desenvolupament de col·laboradors
• Eficàcia personal, productivitat, planificació i gestió del temps
• Innovació i creativitat aplicada a la presa de decisions

Metodologia

Modalitat Presencial

La metodologia docent empleada en la modalitat presencial està dividida en quatre passos per a cadascuna de les sessions que componen les assignatures del programa:
• Els alumnes han de preparar a casa les tasques prèvies de la sessió recomanades pel professor: lectura d'un article, visualització d'un vídeo, resoldre un cas pràctic o exercici, etc. D'aquesta manera l'alumne prepara el tema de la sessió i adquireix un coneixement previ que li permetrà aprofitar millor la sessió al costat del professor i la resta de companys.
• El professor dedica la primera part de la sessió a treballar els conceptes relacionats amb la temàtica del dia, fomentant el debat i la discussió entre els alumnes aprofitant que aquests han preparat les tasques prèvies i parteixen d'un coneixement previ
• El professor dedica la segona part de la sessió a l'anàlisi, debat i resolució del cas pràctic o exercici proposat en les tasques prèvies. D'aquesta manera els conceptes tractats en la primera part de la sessió s'emporten a un entorn pràctic per a enfortir l'aprenentatge de l'alumne. És imprescindible que els alumnes treballin el cas o exercici a casa per a aprofitar al màxim les aportacions de la resta de companys durant la segona part de la sessió, així com realitzar aportacions de valor al grup.
• Es recomana als alumnes preparar a casa les tasques posteriors de la sessió recomanades pel professor, que tenen com a objecte acabar d'assentar els coneixements tractats i treballats en classe.

Modalitat Online Guided

La metodologia docent empleada en la modalitat en línia (Online Guided) es basa en una metodologia pròpia desenvolupada per La Salle URL denominada SDBL (Self Directed Based Learning). SDBL és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels reptes, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb els quals pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la seva formació a partir de la seva experiència prèvia.
Setmanalment, la plataforma *LMS (*Learning Management *System) allibera el contingut d'un nou tema. El funcionament de la setmana és el següent:
• Sessió síncrona de kick-off :
o El professor fa una visió general dels continguts i les tasques que l'alumne es trobarà al llarg de la setmana. L'objectiu d'aquesta trobada és tractar de descobrir i desvetllar a nivell personal quins aspectes dels que es tractaran a la setmana poden resultar més difícils a títol individual per a l'alumne.
o El professor resol possibles dubtes dels alumnes sobre el tema de la setmana anterior.
• Entre connexions síncrones:
o L'alumne visualitza el contingut de les sessions i desenvolupa les tasques que se li encomanen sobre el tema de la setmana per a consolidar coneixement i identificar dubtes.
• Sessió síncrona de check point:
o El professor resol els dubtes que puguin tenir els alumnes sobre els continguts de la setmana en curs.
o El professor presenta contingut addicional o casos pràctics, que resultin interessants per als alumnes.
o El professor genera debat i discussió entre els alumnes sobre el contingut de la setmana en curs amb l'objectiu d'ajudar a l'alumnat en la seva assimilació, per tant, millorant el seu aprenentatge.
o El professor aporta retroalimentació oral sobre els lliurables registrats pels alumnes en el pou de feedback de la setmana anterior, posant l'accent en les dificultats i errors trobats. Aquesta instància és únicament de retroalimentació i no de qualificació. Els pous de feedback són un instrument perquè els alumnes puguin validar amb el mentor, a línies generals, la resolució a les tasques plantejades. D'aquesta manera, els pous de feedback es creen pensant a donar una oportunitat als alumnes per a tantejar les respostes amb el mentor. A partir de la retroalimentació que facilita el mentor, l'alumnat podrà acabar de desenvolupar la tasca i presentar-la amb caràcter de lliurable final, amb l'avantatge d'haver tingut assessorament previ per part del professor.
• Resta de la setmana. L'objectiu és acabar el desenvolupament de les tasques de la setmana en curs a partir dels aclariments rebuts en la sessió síncrona de check point per a superar els exercicis, tasques i/o lliurables del tema. Cal esmentar que la major part del temps dedicat durant aquesta última part de la setmana hauria de ser emprat a resoldre les tasques i lliurables, més que a assimilar contingut (aspecte que hauria d'haver quedat resolt entre les sessions de kick-off i check point).
La plataforma LMS fa l'obertura gradual de contingut (setmana a setmana) perquè tot el grup segueixi el mateix itinerari acadèmic. Dit d'una altra forma, l'obertura seqüencial de temes es fa perquè tots els alumnes del programa estiguin treballant en les mateixes matèries simultàniament.

Modalitat Online Self Driven

La metodologia docent emprada en la modalitat en línia (online Self Driven) és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels reptes, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb què pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la formació a partir de la seva experiència prèvia.

El professor (mentor) guia l'alumne a l'assignatura. El professor fa un seguiment actiu dels alumnes donant directrius, indicacions i resolent els dubtes que se li puguin plantejar. La comunicació entre el professor i l’alumne es realitza mitjançant la plataforma d’aprenentatge. A petició del professor i/o l'alumne es poden fer sessions de seguiment síncrones mitjançant videoconferència.

El professor de l’assignatura dóna el suport que requereix l’alumne durant tot el seu procés d’aprenentatge d’aquesta. L'alumne ha de contactar amb el professor mitjançant el fòrum general de l'assignatura per resoldre els dubtes que li vagin sorgint.

En iniciar l'assignatura l'alumne ha de visualitzar el vídeo de presentació (KickOff) que disposa a la plataforma d'aprenentatge. En aquest KickOff s’introdueix l’assignatura, s’expliquen els objectius d’aprenentatge, els continguts, l’estructura, el pla de treball, les tasques a realitzar, els lliurables i els criteris d’avaluació.

L'alumne comença l'assignatura per la sessió 1 i la visualització dels continguts es fa per sessions. Totes les sessions tenen un test d’avaluació. Quan l'alumne ha superat el test d'avaluació d'una sessió, ja podreu accedir a la sessió següent.

Cada sessió està formada per continguts, videolliçons, presentacions, lectures, recursos i/o tasques de diferent format. Així mateix, a cada sessió es disposa d'una guia d'aprenentatge que acompanya l'alumne durant el procés d'aprenentatge, tot indicant-li les tasques que s'han de completar i l'ús dels materials de la sessió.

El professor fa un seguiment de l'alumne i si aquest no avança en la finalització de les sessions, el professor l'alerta i ofereix suport perquè les vagi finalitzant. De la mateixa manera, si l'alumne es demora en la realització dels lliurables, el professor us contacta per donar-vos suport i ajudar-vos en el vostre procés d'aprenentatge.

En finalitzar la sessió, es recomana a l'alumne que visualitzi el vídeo de WrapUp on es revisa el que ha realitzat i après.

Tot seguit, es resumeixen els passos que han de seguir els alumnes per cursar l'assignatura:
1. Visualitzar el vídeo de KickOff de l’assignatura.
2. Estudiar la primera sessió:
a. Visualitzar el vídeo de KickOff de la sessió.
b. Realitzar les tasques indicades seguint l'ordre proposat a la guia d'aprenentatge de la sessió.
c. Realitzar i superar el test davaluació de la sessió.
d. Visualitzar el vídeo de WrapUp de la sessió.
3. Estudiar la segona i la tercera sessió de l'assignatura.
4. Dipositar el lliurable del primer tema.
5. Estudiar la quarta, cinquena i sisena sessió i revisar el retorn del primer tema.
6. Dipositar el lliurable del segon tema.
7. Estudiar la setena i vuitena sessió i revisar el retorn del segon tema.
8. Dipositar el lliurable del tercer tema.
9. Revisar el retorn donat pel professor del tercer tema.
10. Visualitzar el vídeo de WrapUp de lassignatura.
11. Realització amb el professor de l’entrevista final de lassignatura.

Avaluació

Modalitat Presencial
Activitats d' avaluació altament significatives:
• Qüestionari final [20%]
• Participació a classe [20%]
• Informe de diagnòstic de l'equip [20%]
• Entrevista Pla de desenvolupament personal d'avaluació i feed-back [40%]

Modalitat Online Guided

L ' avaluació es realitza en base a la resolució de 4 lliurables la ponderació dels quals és la següent:
• Qüestionari: 30%
• Lliurament per al Pla de desenvolupament personal i entrevista final amb el mentor: 70%

La qualificació és sobre 10 i s' aprova amb una nota igual o major que 5 i cal aprovar cada part per separat per aprovar l' assignatura.

Període de recuperació: S' hauran de realitzar les parts que no s' hagin aprovat en la convocatòria ordinària, en aquest cas, la nota màxima és un 7.

Normativa de còpies: https://www.salleurl.edu/es/normativa-de-copias

Modalitat Online Self Driven

L' avaluació es realitza en base a:
• Qüestionari: 30%
• Lliurament per al Pla de desenvolupament personal i entrevista final amb el mentor: 70%

La qualificació és sobre 10 i s' aprova amb una nota igual o major que 5 i cal aprovar cada lliurament per separat per aprovar l' assignatura.

Sobre el lliurament final, el professor tindrà una entrevista amb l' alumne per garantir que l' alumne ha adquirit els coneixements. Si l' alumne no supera aquesta entrevista, no es considerarà aprovada l' assignatura.

Període de recuperació: S' hauran de lliurar els treballs que no s' hagin aprovat en la convocatòria ordinària, en aquest cas, la nota màxima és un 7.

Normativa de còpies: https://www.salleurl.edu/es/normativa-de-copias

Criteris avaluació

Modalitat Presencial

• Qüestionari final: Respostes del test.
• Participació a classe: es valorarà la demostració de participació activa durant la classe, demostració d' aplicació dels coneixements i demostració d' haver preparat la classe per mitjà de les inquietuds o aportacions a la classe.
• Informe de diagnòstic d' equip: s' avaluarà la capacitat de l' alumne d' identificar les fortaleses d' un equip, així com els riscos als quals ha d' aportar solució perquè l' equip aconsegueixi alt rendiment.
• Entrevista PDP d' avaluació i feed-back: Validació del pla i aportació de feed-back sobre les principals oportunitats de millora de l' alumne. Si l'alumne/a es troba amb barreres per assistir a l'entrevista planificada, s'espera que manegi la situació amb el/la professor/a posant en pràctica les habilitats apreses en el curs, incloent-hi, però no limitat a Comunicació assertiva, Gestió del conflicte, etc. Si l'alumne perd la seva hora d'entrevista sense haver gestionat el canvi amb el / la professor/a no podrà realitzar-la.

Modalitat Online Guided

• Qüestionari final: Respostes del test. 30%
• Pla de desenvolupament final amb entrevista de coneixements d' habilitats directives i evolució del seu PDP 70%

Modalitat Online Self Driven

• Qüestionari final: Respostes del test.
• Pla de desenvolupament final amb entrevista de coneixements d' habilitats directives i evolució del seu PDP: Validació del pla i aportació de feed-back sobre les principals oportunitats de millora de l' alumne.

Bibliografia bàsica

• Els set hàbits de la gent altament efectiva. Steven Covey. Editorial Paidós plural.
• Lideratge a alt nivell. Ken Blanchard. Editorial Granica.
• La pràctica de la intel·ligència emocional. Daniel Goleman. Editorial Kairos.
• El comportament humà en l' organització. Huse-Bowditch. Editorial Deusto.
• La presa de decisions. Drucker, Peter F.; Hammond, John S.; Keeny, Ralph L.; Raiffa, Howard; Etzioni, Amitai; Argyris, Chris; Stryker, Perrin; Hayashi, Alden M. Harvard Business Review – Editorial Deusto.
• El nou directiu racional. Charles H. Kepner, Benjamin B. Tregoe. Editorial McGraw Hill.
• Organitzeu-te amb eficàcia: màxima productivitat personal sense estrès. David Allen. Editorial Empresa activa.
• Primer el Primer. Rebecca R. Merrill, A. Roger Merrill, Stephen R. Covey. Editorial Paidós.
• Tant escreix, tant vals. Propostes sobre creixement personal. Franc Ponti, Oriol Pujol entre d' altres. Editorial Granica.
• What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers. 2017. Richard Bolles. Published in the United States by Ten Speed Press, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House LLC, a Penguin Random House Company, New York

Material complementari

• La finestra de Johari: exercicis de dinàmica de grup, de relacions humanes i de sensibilització. Fritzen, Dilvino José, 1987 Ed. Sal Terrae.
• Siddartha, Hess, Herman 2003 Ed. Debolsillo