master universitari online supply chain management and technology

Màster Universitari Online en Supply Chain Management and Technology (Guided)

Impulsa la teva carrera professional amb un programa online integral sobre la cadena de subministrament, desenvolupa habilitats directives i de gestió. Aconsegueix la Certificació Senior Management Level Eslog emesa per la European Logistics Association

E-commerce i E-Logistics

Descripció
Nom assignatura E-commerce & E-logistics Crèdits ECTS 5 Temporalitat Semestre 2 Titulació/ones Màster Universitari en Direcció Logística Codi/s assignatura LG011 Modalitat Presencial / Online Guided / Online Self Driven Idioma d' impartició Espanyol En aquesta matèria s'imparteix els coneixements relacionats amb l'e-commerce i la seva operativa específica en la gestió i lliurament de les comandes (emmagatzematge i distribució) en ser un model B2C. També es revisen diversos sistemes tecnològics de suport a la gestió de les diferents àrees de la cadena de subministrament (e-sourcing, e-procurement, sistemes de gestió de magatzems –SGA-, sistemes de planificació de la demanda, d'automatització de magatzems i sistemes de gestió de transports –TMS-), de manera que coneguin les possibilitats de tecnificació per a la gestió de la cadena de subministrament que existeixen.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

Els resultats d'aquesta assignatura són:

RA1: L' alumne coneix les bases que defineixen el servei i l' operativa en un negoci e-commerce.
RA2: L' alumne coneix diferents sistemes tecnològics de suport per a les funcions de la cadena de subministrament

Continguts

• e-commerce i cadena de subministrament
• Sistemes tecnològics de planificació de la demanda
• e-purchasing
• Sistemes tecnològics de compres
• e-logistics I (Emmagatzematge i picking)
• Sistemes tecnològics de gestió / automatització d'emmagatzematge i picking
• e-logistics II (Transport capil·lar)
• Sistemes tecnològics de gestió de transport

Metodologia

Modalitat Presencial

La metodologia docent empleada en la modalitat presencial està dividida en quatre passos per a cadascuna de les sessions que componen les assignatures del programa:
• Els alumnes han de preparar a casa les tasques prèvies de la sessió recomanades pel professor: lectura d'un article, visualització d'un vídeo, resoldre un cas pràctic o exercici, etc. D'aquesta manera l'alumne prepara el tema de la sessió i adquireix un coneixement previ que li permetrà aprofitar millor la sessió al costat del professor i la resta de companys.
• El professor dedica la primera part de la sessió a treballar els conceptes relacionats amb la temàtica del dia, fomentant el debat i la discussió entre els alumnes aprofitant que aquests han preparat les tasques prèvies i parteixen d'un coneixement previ
• El professor dedica la segona part de la sessió a l'anàlisi, debat i resolució del cas pràctic o exercici proposat en les tasques prèvies. D'aquesta manera els conceptes tractats en la primera part de la sessió s'emporten a un entorn pràctic per a enfortir l'aprenentatge de l'alumne. És imprescindible que els alumnes treballin el cas o exercici a casa per a aprofitar al màxim les aportacions de la resta de companys durant la segona part de la sessió, així com realitzar aportacions de valor al grup.
• Es recomana als alumnes preparar a casa les tasques posteriors de la sessió recomanades pel professor, que tenen com a objecte acabar d'assentar els coneixements tractats i treballats en classe.

Modalitat Online Guided

La metodologia docent empleada en la modalitat en línia (Online Guided) es basa en una metodologia pròpia desenvolupada per La Salle URL denominada SDBL (Self Directed Based Learning). SDBL és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels reptes, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb els quals pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la seva formació a partir de la seva experiència prèvia.
Setmanalment, la plataforma *LMS (*Learning Management *System) allibera el contingut d'un nou tema. El funcionament de la setmana és el següent:
• Sessió síncrona de kick-off :
o El professor fa una visió general dels continguts i les tasques que l'alumne es trobarà al llarg de la setmana. L'objectiu d'aquesta trobada és tractar de descobrir i desvetllar a nivell personal quins aspectes dels que es tractaran a la setmana poden resultar més difícils a títol individual per a l'alumne.
o El professor resol possibles dubtes dels alumnes sobre el tema de la setmana anterior.
• Entre connexions síncrones:
o L'alumne visualitza el contingut de les sessions i desenvolupa les tasques que se li encomanen sobre el tema de la setmana per a consolidar coneixement i identificar dubtes.
• Sessió síncrona de check point:
o El professor resol els dubtes que puguin tenir els alumnes sobre els continguts de la setmana en curs.
o El professor presenta contingut addicional o casos pràctics, que resultin interessants per als alumnes.
o El professor genera debat i discussió entre els alumnes sobre el contingut de la setmana en curs amb l'objectiu d'ajudar a l'alumnat en la seva assimilació, per tant, millorant el seu aprenentatge.
o El professor aporta retroalimentació oral sobre els lliurables registrats pels alumnes en el pou de feedback de la setmana anterior, posant l'accent en les dificultats i errors trobats. Aquesta instància és únicament de retroalimentació i no de qualificació. Els pous de feedback són un instrument perquè els alumnes puguin validar amb el mentor, a línies generals, la resolució a les tasques plantejades. D'aquesta manera, els pous de feedback es creen pensant a donar una oportunitat als alumnes per a tantejar les respostes amb el mentor. A partir de la retroalimentació que facilita el mentor, l'alumnat podrà acabar de desenvolupar la tasca i presentar-la amb caràcter de lliurable final, amb l'avantatge d'haver tingut assessorament previ per part del professor.
• Resta de la setmana. L'objectiu és acabar el desenvolupament de les tasques de la setmana en curs a partir dels aclariments rebuts en la sessió síncrona de check point per a superar els exercicis, tasques i/o lliurables del tema. Cal esmentar que la major part del temps dedicat durant aquesta última part de la setmana hauria de ser emprat a resoldre les tasques i lliurables, més que a assimilar contingut (aspecte que hauria d'haver quedat resolt entre les sessions de kick-off i check point).
La plataforma LMS fa l'obertura gradual de contingut (setmana a setmana) perquè tot el grup segueixi el mateix itinerari acadèmic. Dit d'una altra forma, l'obertura seqüencial de temes es fa perquè tots els alumnes del programa estiguin treballant en les mateixes matèries simultàniament.

Modalitat Online Self Driven

La metodologia docent emprada en la modalitat en línia (online Self Driven) és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels reptes, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb què pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la formació a partir de la seva experiència prèvia.

El professor (mentor) guia l'alumne a l'assignatura. El professor fa un seguiment actiu dels alumnes donant directrius, indicacions i resolent els dubtes que se li puguin plantejar. La comunicació entre el professor i l’alumne es realitza mitjançant la plataforma d’aprenentatge. A petició del professor i/o l'alumne es poden fer sessions de seguiment síncrones mitjançant videoconferència.

El professor de l’assignatura dóna el suport que requereix l’alumne durant tot el seu procés d’aprenentatge d’aquesta. L'alumne ha de contactar amb el professor mitjançant el fòrum general de l'assignatura per resoldre els dubtes que li vagin sorgint.

En iniciar l'assignatura l'alumne ha de visualitzar el vídeo de presentació (KickOff) que disposa a la plataforma d'aprenentatge. En aquest KickOff s’introdueix l’assignatura, s’expliquen els objectius d’aprenentatge, els continguts, l’estructura, el pla de treball, les tasques a realitzar, els lliurables i els criteris d’avaluació.

L'alumne comença l'assignatura per la sessió 1 i la visualització dels continguts es fa per sessions. Totes les sessions tenen un test d’avaluació. Quan l'alumne ha superat el test d'avaluació d'una sessió, ja podreu accedir a la sessió següent.

Cada sessió està formada per continguts, videolliçons, presentacions, lectures, recursos i/o tasques de diferent format. Així mateix, a cada sessió es disposa d'una guia d'aprenentatge que acompanya l'alumne durant el procés d'aprenentatge, tot indicant-li les tasques que s'han de completar i l'ús dels materials de la sessió.

El professor fa un seguiment de l'alumne i si aquest no avança en la finalització de les sessions, el professor l'alerta i ofereix suport perquè les vagi finalitzant. De la mateixa manera, si l'alumne es demora en la realització dels lliurables, el professor us contacta per donar-vos suport i ajudar-vos en el vostre procés d'aprenentatge.

En finalitzar la sessió, es recomana a l'alumne que visualitzi el vídeo de WrapUp on es revisa el que ha realitzat i après.

Tot seguit, es resumeixen els passos que han de seguir els alumnes per cursar l'assignatura:
1. Visualitzar el vídeo de KickOff de l’assignatura.
2. Estudiar la primera sessió:
a. Visualitzar el vídeo de KickOff de la sessió.
b. Realitzar les tasques indicades seguint l'ordre proposat a la guia d'aprenentatge de la sessió.
c. Realitzar i superar el test davaluació de la sessió.
d. Visualitzar el vídeo de WrapUp de la sessió.
3. Estudiar la segona i la tercera sessió de l'assignatura.
4. Dipositar el lliurable del primer tema.
5. Estudiar la quarta, cinquena i sisena sessió i revisar el retorn del primer tema.
6. Dipositar el lliurable del segon tema.
7. Estudiar la setena i vuitena sessió i revisar el retorn del segon tema.
8. Dipositar el lliurable del tercer tema.
9. Revisar el retorn donat pel professor del tercer tema.
10. Visualitzar el vídeo de WrapUp de lassignatura.
11. Realització amb el professor de l’entrevista final de lassignatura.

Avaluació

Modalitat Presencial
Activitats d' avaluació altament significatives:
• Test i exercicis d'assignatura [20%]
• Travalls assignatura [80%]

L' assignatura s' aprova amb una nota igual o superior a 5.

Modalitat Online Guided

L' avaluació es realitza en base a la resolució de 4 lliurables la ponderació dels quals és la seguinte:
• Lliurables parcials
o Tema 1: 20%
o Tema 2: 20%
o Tema 3: 20%
• Lliurament final de l' assignatura: 40%

La qualificació és sobre 10 i s' aprova amb una nota igual o major que 5 i cal aprovar cada lliurament per separat per aprovar l' assignatura.

Sobre el lliurament final, el professor tindrà una entrevista amb l' alumne per garantir que l' alumne ha adquirit els coneixements. Si l' alumne no supera aquesta entrevista, no es considerarà aprovada l' assignatura.

Període de recuperació: S' hauran de lliurar els treballs que no s' hagin aprovat en la convocatòria ordinària, en aquest cas, la nota màxima és un 7.

Normativa de còpies: https://www.salleurl.edu/es/normativa-de-copias

Modalitat Online Self Driven

L' avaluació es realitza en base a la resolució de 3 lliurables i es pondera de la manera següent:
· Lliurament del Tema 1 (sessions 1, 2 i 3): 33%
· Lliurament del Tema 2 (sessions 4, 5 i 6): 33%
· Lliurament del Tema 3 (sessions 7 i 8): 34%

El professor publicarà el retorn i la nota final de cada entregable (en una escala de 0 a 10, amb un aprovat a partir de 5, inclusivament) a partir dels criteris anteriors abans de transcorreguts 7 dies naturals des de la data de presentació del lliurament. La no entrega d'un entregable es considerarà com a "no presentat" (NP) en la nota final del lliurament.

Si un alumne no ha presentat un lliurament durant els termes fixats en l'assignatura, la qualificació final de l'assignatura serà un "no presentat" (NP).

Un cop avaluat un lliurament, l' alumne no disposa de més lliuraments per a la seva avaluació.

Si la nota de tots els lliurables és igual o superior a 4, la nota final dels lliurables es correspon amb la mitjana ponderada de la nota dels mateixos. En el cas que la nota d' un lliurament sigui inferior a 4, es considera l' assignatura suspesa, independentment de les notes de la resta dels lliurables i per tant haurà de repetir l' assignatura.

Quan l' alumne ha realitzat el lliurament de tots els lliurables de l' assignatura, realitza una entrevista síncrona amb el professor mitjançant videoconferència. En l'entrevista el professor verifica la identitat de l'alumne (document d'identitat, passaport o equivalent), l'autoria dels entregables i l'adquisició de coneixements i competències de l'assignatura. L' entrevista es realitza durant els 7 dies naturals a partir de la data de lliurament de l' últim lliurament de l' assignatura.

Si en l'entrevista del final de l'assignatura que realitza el professor amb l'alumne, aquest revela un nivell de coneixements i competències coherents amb què reflecteixen els entregables i l'activitat en la plataforma d'aprenentatge d'aquest, la nota de l'alumne correspondrà a la nota final calculada segons els paràmetres descrits amb anterioritat (potser lleugerament modificada a l'alça o a la baixa per reflectir aspectes detectats durant l'entrevista).

Si en l'entrevista del final de l'assignatura el professor detecta llacunes importants en els coneixements i competències de l'alumne que no es corresponen amb el que reflecteixen els entregables i l'activitat en la plataforma d'aprenentatge, o activitats de còpia o de plagi (o altres comportaments no ètics) podrà modificar dràsticament la nota d'aquest alumne i, fins i tot, suspendre'l.

La nota final de l' assignatura en l' expedient acadèmic serà, bé un NP, bé un número sencer entre 0 i 10, ambdós inclosos. S'aprovarà l'assignatura amb una nota major o igual que 5 (sobre l'escala de 10, 5 sobre 10). El 0 es reserva exclusivament per a situacions de còpia, plagi, o altres comportaments no ètics.

El professor publicarà la nota final de l'assignatura (en una escala de 0 a 10, amb un aprovat a partir de 5, inclusivament) a partir dels criteris anteriors i durant les 24h següents de la realització de l'entrevista.

Criteris avaluació

Modalitat Presencial

En els tests, les respostes dels qüestionaris.

En la resolució d' exercicis i treballs d' assignatura els criteris a tenir en compte són:
 Compressió de la situació plantejada
 Definició i anàlisi dels problemes plantejats pel cas
• Registre dels temes principals
 Solucions proposades
• Realisme i adequació de la/s solució/es proposada/s
• Argumentació de defensa de les mateixes
• Fortaleses i beneficis de la/s proposada/s
• Implicacions de la/s proposada/s (econòmiques i de gestió)

Modalitat Online Guided

• Lliurables parcials:
o Presentació
o Utilització de conceptes
o Argumentació
o Resolució
• Lliurament final:
o Compressió de la situació plantejada
o Definició i anàlisi dels problemes plantejats pel cas
 Registre dels temes principals
o Solucions proposades
 Realisme i adequació de la/s solució/es proposada/s
 Argumentació de defensa de les mateixes
 Fortaleses i beneficis de la/s proposada/s
 Implicacions de la/s proposada/s (econòmiques i de gestió)

Modalitat Online Self Driven

• Lliurables parcials:
o Presentació
o Utilització de conceptes
o Argumentació
o Resolució

Bibliografia bàsica

• Llibre Blanc del comerç electrònic. https://formacion.andaluciavuela.es/c/document_library/get_file?uuid=f4a...
• Warehouse management – A complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse, 2018, Gwynne Richards
• Warehouse management automation and organization of warehouse and order picking systems, 2007 Dr Michael ten Hompel
• The Logistics and Supply Chain Toolkit: Over 100 Tools for Transport, Warehousing and Inventory Management. Gwynne Richards i Susan Grinsted
• Manual tècnic de l' emmagatzematge, Mecalux Esmena
• Highly competitive warehouse management. Action plan for best-in-class performance, Jeroen P. Van der Berg, Ed. Management Outlook

Material complementari

• Demystifying e-auctions. https://www.youtube.com/watch?v=4EfAEjb9A_E
• Subhasta inversa electrònica. http://www.youtube.com/watch?v=BETPrwbKyBU
• Amazon Robotics i el seu magatzem robòtic. https://www.youtube.com/watch?v=wgBi1XDzI30
• Vente-privee.com warehouse. https://www.youtube.com/watch?v=UpI169OV8F0
• Universal data interface HUB for POS & e.commerce. http://www.youtube.com/watch?v=Of9mS6sotsw
• Production Scheduling Software Asprova. https://www.youtube.com/watch?v=zzVOB8aMpoI
• Amazon buys robotic warehouse system maker KIVA. https://www.youtube.com/watch?v=XlLisDu5hyE

List of Professors
Joan Carles Peiró Ruiz