Màster Universitari en Direcció de Projectes (cap de setmana)

Posa en pràctica des de la primera classe les eines i processos de Project Managament en el teu dia a dia professional.

Change Management

Descripció
Els canvis constants als quals està exposat el mercat actual incrementa la necessitat de professionals ben versats en gestió del canvi (Change Management) que puguin assegurar a les organitzacions mantenir la seva competitivitat, la seva eficiència i els acompanyi al llarg dels processos d'innovació permetent mantenir un estat constant d'evolució. És imperatiu dotar als gestors de projectes d'habilitats i eines que els permetin gestionar el canvi en organitzacions liderant el costat humà del canvi i assolir els resultats desitjats. L'assignatura de Change Management, proporciona des d'un enfocament transversal beneficis de cara a l'optimització dels negocis enfocant-se en la retenció del talent i l'increment de la productivitat, el que es resumeix en resultats positius a nivell laboral, organitzacions i planificació.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

1. Desenvolupament de la capacitat crítica cap a diferents tipus de processos.
2. Preveure situacions que poden tenir un impacte en un projecte.
3. S'estan avaluant els resultats del projecte.
4. Aplicar una vista humanista als problemes típics de gestió de projectes.
5. Coneixent les tendències de gestió de resolució de conflictes.

Continguts

1. Gestió de canvis organitzatius.
2. El canvi i la innovació.
3. Gestió de crisi organitzativa.
4. Canvia l'anàlisi de gestió.
5. Com canvia el mercat a través de la gestió de projectes.
6. Sostenibilitat en la gestió del canvi.
7. Neurociència.
8. Canvia cap a la innovació

Metodologia

La metodologia docent empleada en la modalitat presencial està dividida en quatre passos per a cadascuna de les sessions que componen les assignatures del programa:
• Els alumnes han de preparar a casa les tasques prèvies de la sessió recomanades pel professor: lectura d'un article, visualització d'un vídeo, resoldre un cas pràctic o exercici, etc. D'aquesta manera l'alumne prepara el tema de la sessió i adquireix un coneixement previ que li permetrà aprofitar millor la sessió al costat del professor i la resta de companys.
• El professor dedica la primera part de la sessió a treballar els conceptes relacionats amb la temàtica del dia, fomentant el debat i la discussió entre els alumnes aprofitant que aquests han preparat les tasques prèvies i parteixen d'un coneixement previ
• El professor dedica la segona part de la sessió a l'anàlisi, debat i resolució del cas pràctic o exercici proposat en les tasques prèvies. D'aquesta manera els conceptes tractats en la primera part de la sessió s'emporten a un entorn pràctic per a enfortir l'aprenentatge de l'alumne. És imprescindible que els alumnes treballin el cas o exercici a casa per a aprofitar al màxim les aportacions de la resta de companys durant la segona part de la sessió, així com realitzar aportacions de valor al grup.
• Es recomana als alumnes preparar a casa les tasques posteriors de la sessió recomanades pel professor, que tenen com a objecte acabar d'assentar els coneixements tractats i treballats en classe.

La metodologia docent empleada en la modalitat en línia es basa en una metodologia pròpia desenvolupada per La Salle URL denominada SDBL (Self Directed Based Learning). SDBL és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels challenges, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb els quals pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la seva formació a partir de la seva experiència prèvia.
Setmanalment, la plataforma LMS (Learning Management System) allibera el contingut d'un nou tema. El funcionament de la setmana és el següent:
• Sessió síncrona de kick-off :
o Les sessions síncrones amb el mentor són d'assistència opcional per als alumnes, duren aproximadament una hora, i són gravades i penjades de l'assignatura en el LMS
o El professor resol possibles dubtes dels alumnes sobre el tema de la setmana anterior.
• Entre connexions síncrones:
o L'alumne visualitza el contingut de les sessions i desenvolupa les tasques que se li encomanen sobre el tema de la setmana per a consolidar coneixement i identificar dudas.re connexions síncrones.
• Sessió síncrona de check point:
o El professor resol els dubtes que puguin tenir els alumnes sobre els continguts de la setmana en curs.
o El professor presenta contingut addicional o casos pràctics, que resultin interessants per als alumnes.
o El professor genera debat i discussió entre els alumnes sobre el contingut de la setmana en curs amb l'objectiu d'ajudar a l'alumnat en la seva assimilació, per tant, millorant el seu aprenentatge.
o El professor aporta retroalimentació oral sobre els lliurables registrats pels alumnes en el pou de feedback de la setmana anterior, posant l'accent en les dificultats i errors trobats. Aquesta instància és únicament de retroalimentació i no de qualificació. Els pous de feedback són un instrument perquè els alumnes puguin validar amb el mentor, a línies generals, la resolució a les tasques plantejades. D'aquesta manera, els pous de feedback es creen pensant a donar una oportunitat als alumnes per a tantejar les respostes amb el mentor. A partir de la retroalimentació que facilita el mentor, l'alumnat podrà acabar de desenvolupar la tasca i presentar-la amb caràcter de lliurable final, amb l'avantatge d'haver tingut assessorament previ per part del professor.
• Resta de la setmana. L'objectiu és acabar el desenvolupament de les tasques de la setmana en curs a partir dels aclariments rebuts en la sessió síncrona de check point per a superar els exercicis, tasques i/o lliurables del tema. Cal esmentar que la major part del temps dedicat durant aquesta última part de la setmana hauria de ser emprat a resoldre les tasques i lliurables, més que a assimilar contingut (aspecte que hauria d'haver quedat resolt entre les sessions de kick-off i check point).
La plataforma LMS fa l'obertura gradual de contingut (setmana a setmana) perquè tot el grup segueixi el mateix itinerari acadèmic. Dit d'una altra forma, l'obertura seqüencial de temes es fa perquè tots els alumnes del programa estiguin treballant en les mateixes matèries simultàniament.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura estarà basada en el rendiment individual de l'alumne i la nota obtinguda en la prova objectiva final.

Criteris avaluació

On-campus modality:
• Examen de conceptes apresos i practicats en classe: 50%
• Activitat pràctica en classe: 50%

Online modality:
• Lliurable Cas d'estudi 1: 30%
• Lliurable Cas d'estudi 2: 30%
• Lliurable Cas d'estudi 2: 30%
• Activitat d'avaluació – Test de selecció múltiple: 40%

Bibliografia bàsica

• Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A. (2015). Essentials of Organizational Behavior. (Global Edition). Pearson Education
• Scott, Cynthia D.; Jaffe, Dennis T. (1995). Cómo dirigir el cambio en las organizaciones. Grupo Editorial Iberoamérica
• Guízar, Rafael (2013). Desarrollo Organizacional. McGraw Hill
• Kotter, John P. (1995) “Leading Change. Why Transformation Efforts Fail”. Harvard Business Review.

Material complementari

• Gregory Ballestrero (2013), Nathalie Udo, Organizational survival, ed. Mc Graw Hill
• James Haggerty (2019), Chief Crisis Officer, ed. AMER BAR ASSN
• Nancy Cohen (2017), Forged in crisis, ed. Scribner
• “Artificial Intelligence. A Modern Approach”. 3ª edición. Stuart Russell y Peter Norvig. Editorial Pearson. 2016.

List of Professors
Jordi Dalmau Royo