Descripció
1. Dades descriptives de l'assignatura: 1.1. Codi: MAE 01. 1.2. Tipus d'assignatura: Optativa 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 8 (S1) 1.5. Professor responsable: Glòria Font Basté 1.6. Idioma: Castellà i Català
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
8.00
Coneixements previs

Perfils de professionals (Arquitectes, Arquitectes tècnics, Enginyers d'Edificació, Enginyers civils, tècnics titulats) al sector de la construcció que estan interessats en el desenvolupament de projectes incorporant tots els criteris arquitectònics i d'aplicació de sistemes d'eficiència energètica en l'edificació.

Objectius

Capacitat d'aplicar els criteris estratègics de la sostenibilitat, amb el disseny mitjançant sistemes passius. Així com utilitzar les eines per a l'optimització de la demanda.

- La rehabilitació energètica és un dels objectius que actualment té l'arquitectura, per aquest motiu, es tracta com una part important dels conceptes a aplicar per aconseguir la millora del balanç dels resultats en el comportament dels edificis.
- La incorporació de la tecnologia i sistemes de disseny i de càlcul energètic dels edificis permet l'anàlisi de les solucions constructives adoptades i aprofitar el clima i l'arquitectura amb la finalitat d'aconseguir el benestar dels usuaris.
- El curs presenta el màxim nombre de paràmetres ambientals, els criteris elementals sobre els fluxos energètics dels edificis, els sistemes de disseny per desenvolupar arquitectura bioclimàtica i la valoració de l'estalvi ambiental.
- El curs permet l'aprenentatge d'estratègies d'anàlisi de la sostenibilitat, del funcionament energètic i dels sistemes de disseny per a aprofitar les energies de l'entorn.
- Un altre objectiu és formar professionals en el desenvolupament i aplicació dels criteris estratègics de la sostenibilitat, per tal de millorar en les intervencions en el territori i en el disseny arquitectònic i urbanístic.

Continguts

EDIFICI I ENTORN. SISTEMES PASSIUS
1. Qualitat tèrmica
a. disseny arquitectònic
b. sistemes passius

2. Qualitat de l'aire
a. ventilació natural
b. fonts sonores

3. Qualitat lumínica
a. llum natural

4. Qualitat acústica
a. Rehabilitació energètica d'edificis

EINES PER A L'OPTIMITZACIÓ DE LA DEMANDA
1. Estimació demanda energètica, conceptes i programes
a. Transferència de calor a través dels tancaments
b. Guanys per radiació solar
c. Demanda càrregues internes
d. Demanda per ventilació
e. Aplicació càlcul estàndard europeu 13790

2. Càlcul de demanda energètica

3. Càlcul d'eficiència energètica
a. Modelatge 3D, biblioteca de components i plantilles
b. Dades i opcions d'entrada
c. Càlculs i simulacions
d. Ventilació i il·luminació
e. Assolellament i ombres
f. Modelatge d'equips i consums

Tracta de sistemes passius resolts en edifici i entorn, donant confort amb qualitat tèrmica, de l'aire, lumínic i acústic. Així com l'arquitectura eco-compatible i criteris d'eco-disseny urbanisme sostenible.

EDIFICI I ENTORN. SISTEMES PASSIUS
- Fluxos en edificació (obra nova i rehabilitació).
- Arquitectura sostenible. Edifici i entorn.
- Sistemes passius.
- Exemples del projecte i paràmetres de confort.
- Control solar.
- Control higrotèrmic
- Exemples del projecte i paràmetres de confort.
- Qualitat de l'aire, il·luminació i ventilació natural.
- Sistemes d'estalvi d'aigua.
- Exemples del projecte i paràmetres de confort.
- Valoració del comportament dels edificis.
- Presentació pública pràctica final

EINES PER A L'OPTIMITZACIÓ DE LA DEMANDA
- Introducció estimació de la demanda, programes de simulació.
- Simulació energètica d'edificis mitjançant DESINGBUILDER (EnergyPluS).
- Estimació de la demanda energètica d'un edifici base i solucions per a optimització d´envoltant, captació / protecció solar, ventilació natural i altres estratègies de disseny passiu. Estimació del consum energètic mitjançant la simulació en forma mecànica amb un sistema HVAC simplificat.
- Revisió de conceptes i sol·licitacions de la normativa.
- Demanda per transmissió de calor en tancaments. Sistemes constructius criteris de selecció segons requeriments climàtics i d'ús de l'edifici.
- Biblioteques de components. (CTE - HE).
- Demanda per radiació solar. Captació i minimització de la demanda de calefacció, protecció a la minimització de requeriments de refrigeració (CTE-HE)
- Demanda per càrregues internes i paràmetres de confort, anàlisi de millores des del punt de vista de la reducció de la demanda energètica i la millora de les condicions de confort a l'interior de l'edifici (RITE).
- Demanda per ventilació natural, requeriments mínims de ventilació d'edificis segons el seu ús. Valoració del potencial de la ventilació natural com a sistema de refrigeració passiu (CTE-RITE).

ARQUITECTURA ECO-COMPATIBLE I CRITERIS D'ECO DISSENY
- Materials i salut.
- Materials i Anàlisi de Cicle de Vida: l'aigua com a material.
- Materials i Sistemes: Eficiència Energètica, Reutilització i Reciclatge.
- Estratègies per a un ús sostenibles dels materials, indicadors i exemples.
- Materials innovadors.
- Treballar amb bases de dades i materiotecas.
- Treballar amb materials naturals.
- Desenvolupament de treball d'anàlisi i avaluació de possibilitat d'ús de materials innovadors.

Metodologia

ACTIVITAT FORMATIVA HORES PRESENCIALITAT
Seminaris de treball 26 35
Estudis i treballs individuals o en grup 78 25
Presentacions, activitats de comunicació 52 60
Visites d'Obra 26.100
Activitats d'avaluació 26 70

Les classes presencials es desenvolupen combinant el contingut teòric amb exercicis pràctics per a la millor comprensió dels conceptes que es presenten en cada sessió.
El curs es complementa amb debats, presentacions, pràctiques amb software i visites tècniques d'obra a projectes i infraestructures relacionats amb els continguts del curs i de reconegut prestigi.
El claustre acadèmic està format per professors i professionals en actiu.
El màster és presencial i es realitza en sessions de 3 hores durant el període de 8 mesos.

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Treballs en grup o individual 40.0
Presentació pública de treballs 20.0
Participació a classe 20.0
exàmens 20.0

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

UN VITRUVIO ECOLÓGICO, Autores Varios, ed. Gustavo Gili 2007
CONSTRUCTION MATERIALS MANUAL, Autores Varios, ed. Birkhaüser 2007
GUÍA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE PARA LA VIVIENDA, Autores Varios, ed. Gobierno Vasco 2006
SUSTAINABLE BUILDING TECHNICAL MANUAL, Autores Varios, ed. Green Building Council 1996
CONSTRUIR LA ARQUITECTURA, Autor: Andrea DePlazes, ed. Gustavo Pili, 2006
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones posteriores, en relación a las secciones de ahorro energético, de calidad del aire y de acústica.
`Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)´, según el Real Decreto 1026/2007, de 20 de julio. BOE núm. 207 de 29-8-2007. `Corrección de errores del RD 1026/2007´, publicado en el BOE núm. 51 del 28-2-2008.
Guías técnicas para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios. IDAE.
Guía técnica de Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios. IDEA.
Olgyay, Víctor. Arquitectura y clima. Ed. GG
Rey Martínez, F. Javier, Velasco Gómez, Eloy. Eficiencia energética en edificios. Ed. Thomson
Solé Bonet, Josep. Aislamiento térmico en la edificación. Silva Editorial
Pinazo J.M. Manual climatización. Tomo II. (1995) ISBN 84-7721-341-0
Documentos Técnicos de Instalaciones en la Edificación (DTIEs). Ed. Atecyr.
DTIE 2.01 Calidad del ambiente térmico
DTIE 7.03 Entrada de datos a los programas LIDER y CALENER VYP
Documento de Condiciones de aceptación de Programas alternativos a LIDER y CALENER.
(Documento+ anexo). IDAE, Dirección General de Urbanismo y Política de Vivienda, abril 2007.
Manual LIDER (Versión PDF en la web del código técnico)
RD 1027/2007 Reglamento de instalaciones térmicas en edificios
Aplicaciones eficientes de lámparas. (1996).Comité Español de Iluminación (CEI), Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Cuadernos de eficiencia energética en iluminación, nº 1.
Aplicaciones eficientes de luminarias. (1996).Comité Español de Iluminación (CEI), Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Cuadernos de eficiencia energética en iluminación, nº 2.

Material complementari