Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Matemàtiques de Gestió II

Descripció
El curs està estructurat com una introducció als mètodes estadístics i les seves aplicacions en l'àrea de negocis i administració d'empreses. L'estadística es fa servir en un ampli rang de disciplines i àrees, i els mètodes i tècniques que discutirem en aquest curs tenen especial interès en l'àrea de negocis. A cada tema tractarem els principis teòrics bàsics, però fent èmfasi en l'aplicació d'aquests a casos reals i pràctics. L'estadística no es tracta de memoritzar fórmules o saber utilitzar una calculadora, sinó d'identificar en cada situació quin és el mètode que millor s'adapta i que ens permetrà trobar una solució a el problema que estem enfrontant. Al ser una branca de les Matemàtiques, el coneixement és acumulatiu. És gairebé impossible entendre un tema si no es comprèn l'anterior. El curs està estructurat perquè l'alumne practiqui els conceptes teòrics mitjançant un conjunt de pràctiques i un projecte pràctic, el que permet aplicar tots els mètodes i tècniques apresos.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Objectius

Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:
- Representar i descriure dades
- Buscar relacions entre les dades
- Conèixer distribucions discretes i contínues
- Plantejar una investigació amb intervals de confiança i prova d'hipòtesis

Continguts

L'assignatura s'estructura en quatre blocs temàtics:
1. Estadístiques descriptives: Tipus de dades i variables. Descripció i visualització de dades. Mesures de centralitat. Mesures de dispersió.
2. Probabilitat: Probabilitat i combinación. Variables aleatòries. Distribució binomial i Bernoulli. Distribució normal.
3. Test d'hipòtesis: Distribució mostral. Estimació de la población. Intervals de confiança. Test d'hipòtesis.
4. Correlació i regressió: Correlació entre variables. Anàlisi de regressió de mínims quadrats.

Metodologia

Una sessió per setmana on es mostraran els conceptes bàsics i la seva aplicació en situacions pràctiques. Es resoldran exercicis a classe i també es proposaran problemes o pràctiques perquè els estudiants puguin aplicar els conceptes apresos. Alguns d'aquests exercicis s'analitzaran en la següent sessió.

Avaluació

La nota de l'assignatura es calcularà de la següent manera:
Midterm 25%
Pràctiques en grup 25%
Projecte 40% (30% Memòria i 10% Presentació)
Asistencia, participació, treball a classe 10%

Bibliografia bàsica

Fundamentals of Business Statistics, Sweeney, D. Williams, T. & Anderson, D. Cengage Learning; 6th edition 2011.

Material complementari

Altres llibres que poden usar-se com complement son:
Estadística aplicada a los negocios y a la economía. Allen Webster. 2000. McGraw Hill.
Basic Statistics for Business & Economics, by Douglas A. Lind, William G. Marchal, and Samuel A. Wathen. McGraw-Hill, 5th edition, 2006 (international edition).