El doctorat és el grau acadèmic de més alt nivell a l'Espai Europeu d'Educació Superior i correspon al tercer cicle d'educació universitària. El seu objectiu és proporcionar les competències i habilitats per dirigir i dur a terme investigació científica mitjançant l’assoliment dels descriptors següents:

 1. Haver demostrat la comprensió sistemàtica d'un àmbit d'estudi i haver-ne assolit les competències i mètodes associats.
 2. Haver demostrat la capacitat de concebre, dissenyar, implementar i adaptar un procés d'investigació d’un volum considerable amb integritat acadèmica.
 3. Haver contribuït amb una investigació original que ampliï les fronteres del coneixement mitjançant el desenvolupament d'un conjunt de treballs considerable. Alguns d’aquests treballs han d’haver estat avaluats i ser mereixedors de publicació nacional o internacional.
 4. Tenir capacitat d'anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 5. Tenir capacitat de comunicació amb els seus iguals, la comunitat educativa i la societat en general pel que fa als seus camps d'especialització.
 6. Tenir capacitat de promoure, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic, social o cultural en una societat basada en el coneixement.

La Salle Campus Barcelona i l'Observatori de l'Ebre han desenvolupat un exclusiu programa de doctorat conjunt que uneix els esforços dels seus respectius grups de recerca per tal d'aconseguir una visió politècnica dels estudis de doctorat. Els alumnes són assignats a un dels grups de recerca oficials perquè hi desenvolupin les tesis alhora que se’n reforcen les habilitats socials en cursos específics per tal de garantir que cada doctorand adquireix competències bàsiques d'investigació, així com la capacitat d'innovar i de ser creatiu. Els estudis de doctorat proporcionen les destreses i habilitats següents:

 1. Habilitat per treballar en contextos que aporten poca informació específica.
 2. Habilitat per identificar les qüestions clau que cal abordar per tal de resoldre un problema complex.
 3. Habilitat per dissenyar, crear, desenvolupar i dur a terme projectes nous i innovadors en les àrees d'especialització escaients.
 4. Capacitat de treball tant en equip com de manera independent en contextos internacionals o multidisciplinaris.
 5. Capacitat d'integrar coneixement, abordar la complexitat i formular opinions amb informació limitada.
 6. Habilitat crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Les destreses i habilitats esmentades converteixen el doctorand en un professional que aporta valor afegit tant pel que fa al món científic com a l’acadèmic.

Per a trobar més informació sobre el doctorat podeu accedir al següent link http://blogs.salleurl.edu/ca/phd

 
69%
dels directors de tesi tenen sexenni viu
7
Grups de recerca reconeguts
16
projectes públics competitius actius