Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Matemàtiques de Gestió I

Descripció
Aquest curs està dissenyat com una revisió dels principals mètodes matemàtics que requereixen els estudiants de business, economia i gestió. Es parteix d'un coneixement bàsic d'anàlisi matemàtic, i es desenvoluparà lentament des de temes bastant elementals fins a una introducció al càlcul i als mètodes més complexos utilitzats en estudis més avançats.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Aquest curs busca ajudar en:

Repassar els conceptes matemàtics bàsics.

Practicar operacions i estimacions de quantitats.

Entendre com les matemàtiques juguen un factor important en els negocis.

Continguts

Els continguts del curs són els següents:

1. Repàs dels conceptes bàsics
2. Equacions lineals
3. Programació lineal
4. Funcions quadràtiques
5. Índexs i logaritmes
6. Matemàtiques de les finances
7. Diferenciació
8. Optimització de funcions econòmiques
9. Diferenciació parcial
10. Integració
11. Matrius

Metodologia

Setmanalment, hi haurà dues sessions lectives en les quals s'explicaran els conceptes bàsics per a aplicar els coneixements a situacions pràctiques.
Es resoldran exercicis a classe i també es proposaran problemes perquè els alumnes puguin aplicar els conceptes apresos.

Avaluació

L'avaluació contínua té la següent estructura d'avaluació:

Examen parcial 25%.

Examen final 25%

Qualificació dels treballs individuals 30%.

Assistència i participació 20%.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Ian Jacques, Mathematics for Economics and Business. Pearson Education, 9th edition, 2009.

Material complementari